přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

konzervátorství a restaurátorství

SPSG-konzervatorstvi-a-restauratorstvi

obor vzdělání: 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
školní vzdělávací program: Konzervátorství a restaurátorství
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

proč studovat restaurátorství

Obor Konzervátorství a restaurátorství byl na Střední průmyslové škole grafické založen v roce 1954. Iniciátorem jednorázového čtyřletého studia restaurování historických knižních vazeb a listin byl tehdejší ředitel školy Ing. Alois Tomasy a Josef Vyskočil, zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina. Společně s Janem Haklem a Ottou Blažkem připravili první generaci restaurátorů. K obnovení studia došlo v roce 1975.

U žáků je kladen velký důraz na výtvarně řemeslné dovednosti, přesnou a pečlivou práci zejména v oboru konzervování a restaurování papíru, kůže a pergamenu, ale i fotografií, textilií, skla, dřeva a kovů. Osvojují si historické i současné technologie zhotovování knižních vazeb a způsoby jejich výtvarného zpracování. Žáci jsou vzdělávání ve všech souvislostech i v rámci dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. Osvojí si hluboký a odpovědný vztah k uměleckým hodnotám minulosti, získají schopnost uplatnit metody údržby a renovace uměleckých památek v konzervátorské a restaurátorské praxi a nabyté technické, praktické a výtvarné znalosti tvořivě využít i ve vlastní volné výtvarně-řemeslné práci, především v oblasti knižní vazby. Nejtalentovanější žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného či humanitního zaměření — Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných umění, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli — nebo navázat profesním studiem na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

profesní uplatnění absolventů

Restaurátor a konzervátor archiválií, starých vzácných listin a knih
Restaurátor a konzervátor muzejních předmětů
Restaurátor a konzervátor v ústavech státní památkové péče
Restaurátor a konzervátor v archívech a knihovnách
Restaurátor a konzervátor v kulturních institucích
Restaurátor a konzervátor v samostatné činnosti

 

příjímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru a školního vzdělávacího programu podávají žáci i ostatní uchazeči  v termínu od 1. do 20. února.

Talentová zkouška se koná ve druhé polovině března. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a zručnost. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí mateřského jazyka a individuální pohovor. Při hodnocení výsledků přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy. Zájemci předkládají předem nejméně dvacet samostatných výtvarných prací libovolného charakteru a techniky a seznam těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.

 

vedoucí oboru

MgA. Milana Vanišová

pedagogové

Ing. Tereza Boháčková, Ph.D.
Ing. Tereza Hlinková
Mgr. Blanka Hnulíková
Mgr. Libuše Holakovská
ak. mal. Dana Krobová
PhDr. Jana Průšová
BcA. Michala Matysová
Dušan Nováček
Ing. Eva Tothová
Ing. Štěpán Urbánek

 

učební plán

  zkr. I II III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 3
Úvod do psychologie a sociologie   1,0 1,0
Kapitoly z moderních dějin   0,5 0,5
Úvod do politologie a práva   0,5 0,5
Úvod do filozofie   1,0 1,0
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Chemie CHE 2 2 4
Fyzika FYZ 2 2
Matematika MAT 2 2 4
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technické kreslení TEK 2 2
Dějiny výtvarné kultury DVK 2 2 3 3 10
Dějiny knižní kultury DKK 1 1 2
Výtvarná příprava VYP(k) 6• 3 9
Výtvarná dokumentace VYD 2 2 4
Písmo a kaligrafie PIK 2 2 2 2 8
Počítačová grafika PGR 2 2
Fotografie FOT 1 1 1 1 4
Knižní vazba KNV(k) 8 7• 5 20
Restaurování papíru RPA(k) 3 6• 12,5• 21,5
Restaurování muzejních předmětů RMP 2 3 5
Restaurování dřeva a kovu   2,0 2,0
Restaurování pečetí   1,5 1,5
Restaurování textilu   1,5 1,5
Restaurátorské technologie RTE 2 2 1,5 5,5
Chemická technologie restaurování   2,0 2,0
Laboratorní techniky restaurování   2,0 2,0
Teorie k restaurování  papíru   1,5 1,5
             
Volitelný předmět            
Výtvarná kultura VKUv (1) (1) (2)
Grafické techniky GRTv (1) (1) (2)
Chemie v aplikaci CHAv (1) (1) (2)
             
Celkový počet hodin   39,0 36,0 38,0 39,0 152,0
             
Nepovinné předměty            
Angličtina – vyrovnávací A1/A2•• ANVn 1 1
Latina LATn 2 2
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické

 

VOSG_SPSG_Hellichova_Konzervatorstvi_restauratorstvi

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024