konzervátorství a restaurátorství

SPSG-konzervatorstvi-a-restauratorstvi

obor vzdělání: 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
školní vzdělávací program: Konzervátorství a restaurátorství
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Obor Konzervátorství a restaurátorství byl na Střední průmyslové škole grafické založen v roce 1954. Iniciátorem jednorázového čtyřletého studia restaurování historických knižních vazeb a listin byl tehdejší ředitel školy Ing. Alois Tomasy a Josef Vyskočil, zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina. Společně s Janem Haklem a Ottou Blažkem připravili první generaci restaurátorů. K obnovení studia došlo v roce 1975.

V průběhu vzdělávání získávají žáci poznatky a výtvarně řemeslné dovednosti zejména v oboru konzervování a restaurování papíru, kůže a pergamenu, ale i textilií, skla, keramiky, porcelánu, dřeva a kovů. Osvojují si historické i současné technologie zhotovování knižních vazeb a způsoby jejich výtvarného zpracování. Důraz je kladen na přesnou a pečlivou práci v širokém rejstříku řemeslně a výtvarně zaměřených činností. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání vypěstovat u studentů hluboký a odpovědný vztah k uměleckým hodnotám minulosti. Žáci získají schopnost uplatnit metody údržby a renovace uměleckých památek v konzervátorské a restaurátorské praxi a nabyté technické, praktické a výtvarné znalosti tvořivě využít i ve vlastní volné výtvarně-řemeslné práci, především v oblasti knižní vazby. Vzdělávání v oboru Konzervátorství a restaurátorství je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a po zapracování uplatnění na místech konzervátorů a restaurátorů archiválií, starých vzácných listin, knih a muzejních předmětů v archívech, knihovnách, muzeích, galeriích a ústavech státní památkové péče a ochrany přírody, případně i v samostatné činnosti. Nadaní žáci mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách (AVU, VŠUP, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).

 

příjímací řízení

Ke studiu se mohou přihlásit žáci základní školy, kteří v daném školním roce ukončí 9. třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do 1. ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru vzdělání podávají žáci z 9. tříd prostřednictvím ředitelství základní školy a ostatní uchazeči přímo ředitelství VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu.

Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a zručnost. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí mateřského jazyka a individuální pohovor.

Při hodnocení výsledků přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají předem nejméně dvacet samostatných výtvarných prací libovolného charakteru a techniky a seznam těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.

 

vedoucí oboru

MgA. Milana Vanišová

pedagogové

Ing. Tereza Boháčková, Ph.D.
Ing. Tereza Hlinková
Mgr. Blanka Hnulíková
Mgr. Libuše Holakovská
ak. mal. Dana Krobová
PhDr. Jana Průšová
BcA. Michala Matysová
Dušan Nováček
Ing. Eva Tothová
Ing. Štěpán Urbánek

 

učební plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické

 

VOSG_SPSG_Hellichova_Konzervatorstvi_restauratorstvi