konzervátorství a restaurátorství

SPSG-konzervatorstvi-a-restauratorstvi

obor vzdělání: 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
školní vzdělávací program: Konzervátorství a restaurátorství
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

MgA. Milana Vanišová, vedoucí oboru (konzultace pro uchazeče)
ak. mal. Dana Krobová (konzultace pro uchazeče)
Olga Hrušková
PhDr. Jana Průšová
BcA. Michala Matysová

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Obor Konzervátorství a restaurátorství byl na Střední průmyslové škole grafické založen v roce 1954. Iniciátorem jednorázového čtyřletého studia restaurování historických knižních vazeb a listin byl tehdejší ředitel školy Ing. Alois Tomasy a Josef Vyskočil, zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina. Společně s Janem Haklem a Ottou Blažkem připravili první generaci restaurátorů. K obnovení studia došlo v roce 1975.

V průběhu vzdělávání získávají žáci poznatky a výtvarně řemeslné dovednosti zejména v oboru konzervování a restaurování papíru, kůže a pergamenu, ale i textilií, skla, keramiky, porcelánu, dřeva a kovů. Osvojují si historické i současné technologie zhotovování knižních vazeb a způsoby jejich výtvarného zpracování. Důraz je kladen na přesnou a pečlivou práci v širokém rejstříku řemeslně a výtvarně zaměřených činností. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání vypěstovat u studentů hluboký a odpovědný vztah k uměleckým hodnotám minulosti. Žáci získají schopnost uplatnit metody údržby a renovace uměleckých památek v konzervátorské a restaurátorské praxi a nabyté technické, praktické a výtvarné znalosti tvořivě využít i ve vlastní volné výtvarně-řemeslné práci, především v oblasti knižní vazby. Vzdělávání v oboru Konzervátorství a restaurátorství je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a po zapracování uplatnění na místech konzervátorů a restaurátorů archiválií, starých vzácných listin, knih a muzejních předmětů v archívech, knihovnách, muzeích, galeriích a ústavech státní památkové péče a ochrany přírody, případně i v samostatné činnosti. Nadaní žáci mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách (AVU, VŠUP, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).

 

učební plán

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2 4
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 4 9
Výtvarná dokumentace 2 2 3
Kaligrafie 2 2 2 2 8
Fotografie 1 1 1 1 1
Dějiny knižní kultury 1 1 2
Knižní vazba 7 6 4 17
Restaurování papíru 2 5 12 19
Restaurování muzejních předmětů 3 3,5 6,5
Technologie restaurování 1 3 3 1,5 8,5
Technické kreslení 2 2
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 36 39 38 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

příjímací řízení

Ke studiu se mohou přihlásit žáci základní školy, kteří v daném školním roce ukončí 9. třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do 1. ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru vzdělání podávají žáci z 9. tříd prostřednictvím ředitelství základní školy a ostatní uchazeči přímo ředitelství VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu.

Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a zručnost. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí mateřského jazyka a individuální pohovor.

Při hodnocení výsledků přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají předem nejméně dvacet samostatných výtvarných prací libovolného charakteru a techniky a seznam těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.

 

MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a konzervátorství

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické

 

VOSG_SPSG_Hellichova_Konzervatorstvi_restauratorstvi