přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

grafická produkce a vydavatelství

 

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 Grafická produkce a vydavatelství

 

vedoucí pedagog

Ing. Petr Kvítek

pedagogové

MgA. Jan Berka, DiS.
Ing. Radek Blahák
Mgr. Kateřina Burešová,
 zástupkyně ředitele (informace o studiu)
Bc. Josef Fiala
Ing. Bc. Vít Havlíček, vedoucí oddělení polygrafie (konzultace pro uchazeče
)
Mgr. Lucie Kletvíková
Mgr. Martin Mařík
Dr. Ing. Josef Opletal
PhDr. Alena Sehnalová

 

koncepce studia

Studijní program je koncipován tak, aby absolvent chápal principy přípravy tiskovin a jiných mediálních produktů z hlediska výtvarné, technické a jazykové redakce, grafické a technické přípravy tiskovin, případně dalších mediálních produktů, v kontextu jejich následného publikování tiskem nebo v digitálních médiích. Zaměření vzdělávacího programu umožňuje profilaci formou volitelných předmětových bloků, a to na oblast kvality a standardizace grafické výroby nebo na oblast vydavatelské činnosti. Součástí studia je jednosemestrální reálná praxe. Tím má student rovněž možnost profilace v oboru dle jeho zájmu a navázat profesní kontakt pro případné uplatnění po studiu. Nabízí se mu rovněž možnost řešení absolventského projektu, který vychází přímo ze zadání a potřeb odborné praxe.

 

uplatnění absolventů

Specialista DTP studia pro knižní a časopiseckou produkci
Specialista DTP studia pro reklamu a propagaci
Specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
Specialista technologie a řízení polygrafické výroby
Specialista řízení kvality polygrafické výroby
Specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 31. května a jedinou podmínkou je maturita, případně její plnění v aktuálním školním roce. Zkoušky probíhají v polovině června a jejich součástí není talentová zkouška. Uchazeči konají pouze přijímací test a ústní pohovor. V testu se prověřuje úroveň znalostí v typografii, v grafické a technické přípravě tiskových i digitálních médií, v grafických technologiích, a také v kultuře, zejména literární a výtvarné. Ústní pohovor je veden formou řízené profesní diskuse a jeho hlavním předpokladem je prověřit u uchazeče motivaci a zájem o studium vydavatelské produkce tiskových a digitálních médií, a také schopnost objektivní diskuse nad zadanými okruhy vycházejících z testu.

 

přípravný kurz pro uchazeče

Kurzy zaměřené pro získání všeobecného, kulturně-společenského přehledu, nepořádáme. To musí uchazeč získat dlouhodobým, vlastním zájmem o kulturu, umění a společenské dění. Nicméně s minimálním rozsahem oborových reálií, zejména v oblasti typografie a polygrafie, se může uchazeč seznámit v kurzu, pořádaným zpravidla týden před přijímací zkouškou.

 

absolutorium

K absolutoriu může přistoupit student, který splnil všechny studijní povinnosti a získal tak minimálně 180 kreditů (ECTS). Absolutorium se skládá ze tří částí, a to z absolventské zkoušky z jazyka anglického na výstupní jazykové úrovni B2, z absolventské zkoušky z odborných předmětů (Grafická produkce, Ekonomika vydavatelství a volitelně Kvalita grafické produkce nebo Redakce a vydavatelství) a z obhajoby absolventské práce.

 

učební plán

Rozsah předmětu je v daném semestru vyjádřen poměrem týdenního počtu hodin přednášek a cvičení s uvedeným počtem kreditů v závorce (tj. doporučený systém s přenosem kreditů ECTS). Počet kreditů vyjadřuje tzv. celkovou studijní zátěž studenta, včetně domácí přípravy a přípravu k závěrečnému hodnocení předmětu. Počet hodin představujících studijní zátěž v rozsahu 1 kreditu je přibližně 30 hodin.

 

  I II III IV V VI
Povinné předměty:            
Anglický jazyk (A2.1 až B2.2 level) 0/3 Z (3) 0/3 KZ (3) 0/2 Z (2) 0/2 KZ (2) 0/3 ZK (4) 0/3 Z (3)
Německý jazyk (A1.1 až B1.2 level) 0/3 Z (2) 0/3 KZ (3) 0/2 Z (2) 0/2 KZ (2) 0/3 Z (2) 0/3 ZK (4)
Český jazyk a literární kultura 1/1 Z (2) 1/1 KZ (2) 1/1 Z (2) 1/1 KZ (2) 1/1 Z (2) 1/1 ZK (3)
Management 2/0 KZ (2) 2/0 KZ (2)
Mediální a marketingová komunikace 2/0 KZ (2) 2/0 KZ (2)
Praktikum z marketingové komunikace 0/2 Z (1) 0/2 Z (1)
Realizace tiskovin 2/0 ZK (3) 2/0 ZK (3)
Typografie 1/2 ZK (4) 1/2 ZK (4)
Zpracování obrazu 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
Integrace obrazu a textu 1–3 1/2 ZK (4) 0/2 KZ (2) 0/2 KZ (2) 0/2 KZ (2)
Grafická produkce 1/2 KZ (3) 1/2 KZ (3) 1/1 ZK (3) 1/1 ZK (3) 0/3 ZK+ (5) 0/3 Z (3)
Barva a kvalita 1/1 ZK (3) 1/1 ZK (4)
Ekonomika vydavatelství 1/1 Z (1) 1/1 ZK (4) 1/1 KZ (2) 1/1 KZ (2)
Účetnictví 1/0 Z (1)
Workflow systémy 0/2 KZ (2) 0/2 KZ (2)
Praktikum z digitálních technologií 0/2 Z (2) 0/2 Z (2)
Praktikum z dokončovacích technik 0/3 Z (2)
Praktikum z tiskových technik 1 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
Exkurze 1/2 Z (2)
Odborná praxe 0/14 Z (9) 0/14 Z (9)
Seminář absolventské práce 0/3 Z (3)
             
Povinně volitelné předměty profilující:            
Kvalita grafické produkce 1/1 KZ (2) 1/1 KZ (2) 1/2 ZK (4) 1/2 ZK (4)
Redakce a vydavatelství 1/1 KZ (2) 1/1 KZ (2) 1/2 ZK (4) 1/2 ZK (4)
             
Volitelné předměty:            
Fotografie 1/2 Z (2) 1/2 Z (2)
Multimediální tvorba 0/3 Z (2) 0/3 Z (2) 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
Digitální kultura 1/1 Z (2) 1/1 Z (2)
Webdesign 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
Praktikum z tiskových technik 2 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
             
             
Celkem 32 (30) 29 (30) 35 (30) 33 (30) 30 (30) 30 (31)
             
Nepovinné předměty:            
Angličtina — vyrovnávací A1/A2 *) 0/1 Z (1) 0/1 Z (1)        

 

 

ZK+ — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška či projekt
*) — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče
kurz polygrafického základu
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024