gdpr

ochrana osobních údajů

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR):

Mgr. Eva Šmídová
731 609 403, gdpr@bdo.cz
BDO Advisory, s. r. o., 186 00 Praha 8, Karolinská 661/4

 

 

informace o zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22, IČO: 70 83 77 83, se sídlem 118 00 Praha 1, Hellichova 22 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

 

účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

— zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání

(1) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28, odst. 2, škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě/žák na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti/žákovi školou a údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučeních školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole.

Vyjma osobních údajů žáka má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Další údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti školy: údaje o případném školním úrazu, identifikátor datové schránky fyzické osoby (zletilý žák, zákonný zástupce) a další dle aktuálně účinných právních norem.


(2)
Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti žáků a studentů, provoz školy a zajištění fyzické bezpečnosti — souhlas se zpracováním osobních údajů

Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie – podobizna, videa žáků a studentů, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

Škola nakládá s díly žáků a studentů (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

(3) Zajištění fyzické bezpečnosti, ochrana majetku žáků, studentů i školy (vstupní prostory i vnitřní prostory školy), provoz školy — oprávněný zájem školy

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků a studentů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaj ZP.

(4) Nabídka služeb školní knihovny — existence smluvního vztahu

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků a studentů v rozsahu – jméno, příjmení, datum výpůjčky, rozsah závazku žáka vůči knihovně.

 

zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

zpracovateli osobních údajů Školy jsou:
BAKALÁŘI Software, s. r. o., Sukova třída 1548, 530 02, Pardubice, IČ 2748304
Microsoft, s. r. o., Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 47123737
Vema, a. s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČ 26226511
LANius, s. r. o., Jiráskova 1775, 390 02 TÁBOR, IČ 25150707
GTS ALIVE, s. r. o., Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ 261 93 272

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

V rámci zajištění přijímacích zkoušek a státní části maturitních zkoušek jsou osobní údaje žáků ze zákona předávány společnosti CERMAT. Hlášení o vybraných úrazech je předáváno ČŠI.

 

práva subjektu údajů

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

úpravy informačního memoranda o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu, proto si pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 

 
Radek Blahák
ředitel školy
blahak@hellichovka.cz
257 312 390