přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

design tiskovin

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design tiskovin
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

proč studovat grafický design

Grafický design — design tiskovin je jedním z uměleckých vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je zaměřen na výtvarné zpracování různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy. U žáků je proto kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. Jsou vzdělávání ve všech souvislostech i v rámci dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V technologickém základu vzdělávacího programu získají žáci potřebné dovednosti nutné jak pro realizaci výtvarného návrhu, tak i pro následnou vlastní realizaci především grafickými a tiskovými technikami. Žáci během studia v grafické škole získají potřebné znalosti a dovednosti ke svému profesnímu uplatnění grafického designéra. Nejtalentovanější žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného či humanitního zaměření — Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity — nebo navázat profesním studiem na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

profesní uplatnění absolventů

Grafický designér pro reklamu a propagaci
Grafický designér pro knižní produkci
Grafický designér pro vydavatelskou produkci
Grafický designér v kulturních institucích
Grafický designér v grafickém ateliéru či studiu
Grafický designér v samostatné designérské činnosti

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru a školního vzdělávacího programu podávají žáci i ostatní uchazeči  v termínu od 1. do 20. února.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být rovněž odevzdány v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Talentová zkouška se koná v druhé polovině března. Kromě hodnocení domácích prací ji tvoří několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým obsahem vychází z učiva základní školy a prověřuje rovněž vhled do základních reálií oboru. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Grafický design
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test.

 

klauzurní zkoušky

Klauzurní zkoušky jsou zařazeny vždy ke konci druhého pololetí školního roku a prověřují komplexní znalosti a výtvarné schopnosti, které žáci získali během celého školního roku v hlavním profilovém předmětu, často i v návaznosti na doprovodné výtvarné a praktické předměty, zejména na Počítačovou grafiku, Grafické umělecké techniky, Tiskové technologie a Knižní vazbu. V prvním a druhém ročníku je klauzurní zkouška součástí předmětu Výtvarná příprava, ve třetím ročníku z hlavního ateliérového předmětu Grafický design a ve čtvrtém ročníku je konána formou praktické maturitní zkoušky.

 

vedoucí ateliéru

MgA. Martin Procházka

pedagogové

MgA. Jan Berka, DiS.
Ing. Radek Blahák
MgA. Patrik Braun
Bc. Josef Fiala
Ing. Bc. Vít Havlíček

MgA. Pavel Hora
MgA. Tomáš Hrubiš, DiS.
ak. mal. Dana Krobová
MgA. Šimon Matějka
MgA. Alex Vido

 

učební plán

platný od 1. 9. 2022 počínaje prvním ročníkem

 

  zkr. I III III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 3
Úvod do psychologie a sociologie   1  
Kapitoly z moderních dějin   0,5  
Úvod do politologie a práva   0,5  
Úvod do filozofie   1  
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Chemie CHE 2 2
Fyzika FYZ 2 2
Matematika MAT 2 2 4
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technické kreslení TEK 2 2
Dějiny výtvarné kultury DEK 2 2 3 3 10
Dějiny grafického designu DGD 1 1 2
Výtvarná příprava VYP 6• 6• 12
Figurální kreslení FIK 3 3 3 9
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 2 2 8
Fotografie FOT 3 3
Grafický design GDE 10• 10• 20
Grafické umělecké techniky GUT 3 3 2 2 10
Techniky tisku z výšky   3  
Techniky tisku z hloubky   3  
Techniky tisku z plochy   2 2  
Grafické technologie GTE 1 1 1 1 4
Tiskové techniky TIT 3 3 6
Sítotisk a serigrafie   1,5 1,5  
Ofsetový tisk   1,5  
Speciální technologie   1,5  
Knižní vazba KNV 1 2 3
             
Volitelné předměty            
Výtvarná kultura VKU (1) (1) (2)
Digitální kultura DKU (1) (1) (2)
Multimédia MUL (1) (1) (2)
             
Celkový počet hodin   37 35 40 40 152
             
Nepovinné předměty            
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 •• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

galerie prací střední průmyslové školy grafické

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024