polygrafie

 

tricka-pocitacova-grafika-sitotisk

obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie
školní vzdělávací program: Polygrafie
délka studia a zakončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: jednotná přijímací zkouška, bez talentové zkoušky
počet přijímaných žáků: 30

přihláška ke studiu

 

proč studovat polygrafii

Polygrafie, která je zaměřena především na produkci tiskovin, má dnes neodmyslitelně přesah i do online médií. Nabízí tedy budoucí uplatnění v širokém spektru zajímavé práce v grafické a produkční přípravě, v technologii a kontrole kvality až po distribuci tiskového nebo digitálního obsahu. Aby se mohl polygraf dobře uplatnit ve všech těchto pozicích, musí se během prvních dvou let studia naučit výtvarně technickému základu oboru. Od třetího ročníku přibývají specializované předměty zaměřené na technologii, materiály a aplikovaný management, který je orientovaný zejména na produkční přípravu tiskovin, případně dalších produktů určených pro distribuci v online médiích. Ve třetím a čtvrtém ročníku je studentům v rámci volitelných předmětů umožněna širší profilace na grafickou přípravu či postprodukci.

 

uplatnění absolventů

Grafik a operátor DTP studia
Grafik a obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury
Technický pracovník reprodukčního střediska
Technický pracovník kontroly kvality
Výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku

 

přijímací zkoušky

Přihlášky ke studiu se v tomto školním roce podávají elektronicky prostřednictvím celostátního informačního systému ISep, případně formou listinné přihlášky, a to v období od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 a uchazeč v přihlášce uvede zvolené tři obory vzdělání (v případě, že v lednu konal talentovou zkoušku, tak zvolených pět oborů), a to dle vlastní priority — na prvním místě uvede obor, který nejvíce upřednostňuje, na posledním místě obor, který upřednostňuje nejméně. Přijímací řízení je v oboru Polygrafie tvořeno jednotnou (státní) přijímací zkouškou, která proběhne s minimální váhou 60 % a školní částí přijímacího řízení s váhou 40 %. Státní, jednotná přijímací zkouška probíhá z jazyka českého a literatury a z matematiky a proběhne ve dvou řádných termínech, 12. nebo 15. dubna2024. Školní přijímací zkouška se nekoná za přítomnosti uchazeče a je zajištěna hodnocením prospěchu ze základní školy. Výsledky přijímacího řízení budou v tomto školním roce zveřejněny 15. května 2024.

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk nebo Matematika
Grafická a produkční příprava
Polygrafické technologie a materiály
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test. Zkouška z matematiky je konána pouze formou státního didaktického testu.

 

projektové a klauzurní práce

Na konci druhého ročníku je zařazeno zpracování klauzurní práce nebo komplexního projektu, jehož realizace v návrhové části vychází z předmětů Písmo a typografie a Výtvarná příprava s následným zpracováním v předmětech Digitální technologie a Tiskové technologie. Na konci třetího ročníku a je obsahem klauzury projektová práce zahrnující komplexní realizaci tiskoviny průřezem všech odborných předmětů.

Klauzurní nebo projektové práce jsou prezentovány před pedagogy a studenty oboru Polygrafie a jsou hodnoceny uměleckou radou školy nebo komisionálně pedagogy oddělení polygrafie.

 

vedoucí oboru

Ing. Bc. Vít Havlíček

pedagogové

Mgr. Terezie Bartoňová
MgA. Jan Berka, DiS.
Ing. Jitka Bělousová
Ing. Radek Blahák

MgA. Jiří Císler
MgA. Pavel Hora
akad. mal. Dana Krobová
Ing. Petr Kvítek
Mgr. Eva Prokopová

 

 

prezentace-projektu

 

učební plán

 

 

zkr.

I III III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 1 4
Úvod do historie   1  
Úvod do psychologie a sociologie   1  
Kapitoly z moderních dějin   0,5  
Úvod do politologie a práva   0,5  
Úvod do filozofie   1  
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Fyzika FYZ 2 2 4
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Chemie v aplikaci CHA 2 3 3 8
Obecná a anorganická chemie   2  
Organická a makromolekulární chemie   2  
Fyzikální chemie v aplikaci   2  
Praktikum z aplikované chemie   1 1  
Technické kreslení TEK 2 2
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 4
Výtvarná příprava VYP 2 2 4
Grafická příprava GPR 2 3 5
Produkční příprava PPR 2 4 6
Teorie k produkční přípravě   1 2  
Produkční cvičení   1 2  
Digitální technologie DIT 3 3 6
Teorie k digitálním technologiím   1 1  
Praktikum z přípravy a kontroly dat   1 1  
Praktikum z digitálního tisku   1 1  
Tiskové technologie TTE 3 3 3 9
Teorie k tiskovým technologiím   1 1 1  
Praktikum ze sítotisku a ofsetu   2 2 2  
Dokončovací technologie DTE 1 4 5
Teorie k dokončovacím technologiím   1 1  
Praktikum z dokončovacích technologií   3  
Kontrola kvality KKV 1 1 2
Polygrafické materiály POM 3 3 6
Nauka o materiálu   2 2  
Praktikum z analýzy materiálů   1 1  
Polygrafický základ POZ 4 4
Úvod do polygrafie   2  
Praktikum tisku z výšky   2  
             
Celkový počet hodin   34 31 34 33 132
             
Nepovinné předměty            
Polygrafické kompendium POK 2 2
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 •• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

přihláška ke studiu
konzultace pro uchazeče o studium
galerie prací střední průmyslové školy grafické