polygrafie

tricka-pocitacova-grafika-sitotisk

obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie
školní vzdělávací program: Polygrafie
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

předvyplněná přihláška ke studiu

 

Vzdělávací program Polygrafie, má výtvarně technologický charakter a na Střední průmyslové škole grafické v Praze poskytuje žákům základní poznatky a vědomosti opírající se o principy šíření informace nejen tiskem, ale i v širším kontextu grafického průmyslu, který má dnes neodmyslitelně přesah rovněž do on-line médií. Během prvních dvou let studia získávají žáci základní znalosti a dovednosti ve společných odborných předmětech, které jsou zastoupeny výtvarnou přípravou, písmem a typografií, počítačovou grafikou, technickou přípravou a obecnou polygrafií. Od třetího jsou do vzdělávacího programu zařazeny specializované předměty zaměřené jednak na polygrafické technologie a aplikovaný management, který je orientovaný zejména na grafickou a produkční přípravu tiskovin. Žáci jsou důkladně vzděláváni v problematice plánování a řízení výroby s využitím informačních systémů, včetně stanovení optimálních technologických postupů realizace tiskovin. To umožňuje absolventům tohoto vzdělávacího programu uplatnění na pozicích technologů či produkčních v tiskárenských provozech, mohou se uplatnit rovněž na pozicích kontroly kvality tiskovin nebo operátorů grafických studií a v reklamních či mediálních agenturách. V rámci profilových povinně volitelných předmětů se mohou vzdělávat v rozšiřujících předmětech technologických cvičení, nebo pokud prokáží vyhovující talentové předpoklady, mohou své studium v povinných odborných předmětech rozšířit o grafický design. Tím získají kompetence pro uplatnění rovněž v pozici specializovaného operátora grafického studia, resp. art grafika.

Absolventi se zájmem o další studium mohou pokračovat na Vyšší odborné škole grafické, především v zaměřeních tiskové a vydavatelské produkce. Žáci s výtvarným talentem se mohou dále ucházet o studium v některém z výtvarných zaměření vyšší odborné školy, například v ateliérech knižní nebo propagační grafiky. Absolventi mají rovněž možnost navázat na vysokoškolské studium polygrafie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, či na studium příbuzných oborů vyučovaných na vysokých školách.

 

 

učební plán

 

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Fyzika 2 2 4
Matematika 4 3 3 4 14
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Kulturně historický základ 2 2 2 2 8
dějiny pravěku až 19. století 1 1      
výtvarná kultura pravěku až realismu 1 1      
dějiny nové doby     1 1  
výtvarná kultura nové doby   1 1  
Informační technologie 1–3 1–3 2 2 6–10
informatika 1 1 1 1  
počítačová grafika
2 2      
prezentační grafika     1 1  
Polygrafické technologie 3 3 3 2 11
úvod. tisk z výšky 1,5        
sítotisk 1,5        
ofsetový tisk   1,5      
knižní vazba   1,5      
tiskové technologie     3    
dokončovací technologie       2  
Chemie a technologie materiálů 2 4 3 3 12
anorganická chemie a materiály 2        
organická chemie a materiály   2      
makromolekulární chemie a materiály   1      
fyzikální chemie v aplikaci     2    
analytická chemie v aplikaci       1  
chemická a materiálová cvičení   1 1 2  
Technologická příprava 3 3 6
Předtisková příprava 2 2 4
Výtvarná příprava 2 2 4
Písmo a typografie 3 3 6
Počítačová grafika 0–2 0–2 0–4
Kontrola kvality 1 1 2
Technické kreslení 2 2
 
Volitelné předměty
Technologická cvičení 3 3 6
Grafický design 3 3 6
 
Celkový počet hodin v týdnu 33 32 34 33 132
           
Nepovinné předměty
Angličtina vyrovnávací A1–A2 1  
Němčina A1.1, A1.2 2 2 2 2  
Francouzština A1.1, A1.2 2 2 2 2  
Španělština A1.1, A1.2 2 2 2 2  

 

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
— povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

charakteristika odborných předmětů a projektů

 

výtvarná příprava

vyučuje Mgr. Lucie Kletvíková a BcA. Pavel Hora

Do prvního ročníku výtvarné přípravy jsou zařazeny základní vyjadřovací prostředky výtvarného jazyka a jejich výrazové možnosti, základní prostředky a typy kompoziční výstavby a písmo jako součást kompozice, včetně typografické studie. Ve druhém ročníku jsou do výtvarné přípravy zařazeny základy věcné kresby – perspektiva, stínování, věcné studie rostlinných, živočišných aj. motivů, charakteristika tvaru, struktury, stavby apod., posuny reálných tvarů k jejich stylizaci a abstrakci. Dále je rozšiřován obor písma, včetně základů kaligrafie.

 

písmo a typografie

vyučuje BcA. Pavel Hora a Mgr. Eva Prokopová

Typografie v prvním ročníku obsahuje témata z oblasti vývoje písma, jeho stavby a charakterizace, jsou probírána základní typografická pravidla, techniky zpracování textu, druhy typografického písma a jeho vývoj, základy typografického designu, jednotlivé druhy sazby a rovněž korektury. Druhý ročník je v typografické části předmětu věnován přípravě koncepčního výtvarného řešení a jeho výtvarnému vyjádření, principům grafické úpravy akcidenčních tiskovin, knih a periodických tiskovin, technické přípravě a postupům při jejich zpracování, včetně redakčního zpracování tiskovin.

 

počítačová grafika

vyučují MgA. Filip KrausMgr. Eva Prokopová, BcA. Jiří Císler a Bc. Bohumila Broumová

Základním tématem počítačové grafiky v 1. a 2. ročníku je práce se standardním aplikačním programovým vybavením pro grafickou práci. Postupně jsou probírány principy konstrukce a kreslení vektorových objektů v Adobe Illustrator a typografické zpracování textu v Adobe InDesign. Do druhého ročníku je zařazena problematika obrazových předloh pro reprodukci a zpracování bitmapového obrazu v Adobe Photoshop, správa obrazových souborů v Adobe Bridge a základní postupy počítačového zpracování tiskovin, především akcidenčních tiskovin a neperiodických publikací. Učivo počítačové grafiky je probíráno v plné návaznosti na předměty Výtvarná příprava a Písmo a typografie.

 

polygrafické technologie

vyučují Ing. Jitka Bělousová, Jan ČermákIng. Vít Havlíček a  Mgr. Terezie Bartoňová

Cíl předmětu spočívá ve vytvoření představy o polygrafickém oboru, jeho významu pro společnost a zařazení oboru v současném světě médií. Žáci získávají přehled o polygrafických podnicích, výrobcích a materiálech, o členění výrobního procesu a podrobnější poučení o tiskových a dokončovacích technologiích, jejich historii a využití. Vyučovací předmět poskytuje komplexní informace o polygrafickém oboru a vytváří tak předpoklady s důrazem na motivaci žáků pro plynulé navázání na odborné předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku.

V 1. a 2. ročníku je tematicky v předmětu zařazen technologický základ oboru polygrafie, který probíhá formou teoretického výkladu a část hodin je vyčleněna pro dělenou výuku v demonstrativních cvičeních (workshopech), jejichž cílem je přiblížit žákům probírané učivo během zpracování dílčích praktických úkolů. Výuka je rozdělena na čtyři období, z nichž jedno je věnováno úvodu do polygrafie, dvě obsahují problematiku tiskových technik s důrazem na tradiční technologie (především sítotisk a ofsetový tisk) a poslední období je věnováno dokončovacímu zpracování.

Ve 3. a 4. ročníku jsou podrobně probírány teoretické základy tiskových a dokončovacích technologií. Výuku doplňují tematické exkurze a přednášky specialistů z praxe. Žáci, kteří se vzdělávají v povinně volitelném technologickém modulu, prohlubují teoretické základy v technologických cvičeních, kde řeší praktické úkoly z oblasti tisku a dokončovacího zpracování tiskovin. Žáci, kteří se vzdělávají v povinně volitelném grafickém modulu, využívají problematiku polygrafických technologií v praktických cvičeních zaměřených na grafické zpracování tiskovin.

 

chemie a technologie materiálů

vyučují Ing. Eva Honsová a Ing. Radek Blahák

Aplikovaná chemie a materiály představuje spojovací článek mezi běžnými praktickými znalostmi oboru a širším vědním základem. Žáci získávají znalosti v oblasti základního chemického vzdělávání zahrnující poznatky z obecné, anorganické a organické chemie a z biochemie. Od druhého ročníku jsou zařazeny poznatky o struktuře, vlastnostech a použití materiálů, s nimiž se budou žáci setkávat v odborné praxi. Materiály a jejich technologické aplikace jsou probírány v přímých souvislostech s aplikovanými chemickými disciplínami, zejména makromolekulární chemie, fyzikální chemie a analytické chemie. Tyto poznatky jsou v předmětu zasazovány do širšího rámce a každý žák si odnáší teoretický základ, který může dále rozvíjet. To absolventům umožní tvůrčí přístup ve své profesi. Základní poznatky si mohou žáci prakticky vyzkoušet a ověřit v laboratorních cvičeních, která probíhají paralelně s teoretickou výukou v aplikované chemii a materiálech v průběhu 2. až 4. ročníku.

 

technické kreslení

vyučuje Ing. Tomáš Ředina

Technické kreslení zahrnuje základy technického kreslení a základy deskriptivní geometrie, základy pravoúhlého promítání a zobrazování, základní poznatky o technických výkresech, technické zobrazování, kótování, předepisování přesnosti rozměrů, jakosti povrchu na strojnických výkresech. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je technické kreslení a dokumentace v oblasti tiskové a obalové produkce.

 

projektové a klauzurní práce

vedené vyučujícími výtvarných a technologických předmětů

Na konci druhého ročníku je zařazeno zpracování klauzurní práce nebo komplexního projektu, jehož realizace v návrhové části vychází z předmětů Písmo a typografie a Výtvarná příprava s následným zpracováním v předmětech Počítačová grafika a Polygrafické technologie.

Zpracování klauzurní práce nebo komplexního projektu je rovněž zařazeno na závěr třetího ročníku a je vázána na povinně volitelný předmět — technologický nebo grafický vzdělávací modul. Podle zadaného úkolu probíhá jeho následné řešení v souvislostech předmětů Předtisková příprava a Technologická příprava, tj. v případě jeho řešení v grafickém vzdělávacím modulu. V technologickém vzdělávacím modulu je řešen komplexní projektový úkol, který propojuje především problematiku Polygrafických technologií a Technologické přípravy.

Pro zpracování uvedených klauzurních nebo projektových prací je ve druhém a třetím ročníku vyhrazen projektový týden. Po zpracování zadaných prací prezentují žáci své výsledky před odbornými pedagogy a spolužáky na oddělení polygrafie.

Na oddělení polygrafie jsou řešeny i průběžné tématické projekty, a to přímo v praktické výuce odborných předmětů. Příkladem může být projekt „Dlouhá cesta k malé knize“, který byl realizován ve dvouleté spolupráci s Institutem pro studium literatury, o. p. s., a jehož výstupem byly čtyři publikace edice Čtení o… (Václavu Havlovi, Jaroslavu Vrchlickém, Jaroslavu Haškovi a Jaroslavu Seifertovi). Žáci se podíleli na grafické a předtiskové přípravě publikací v předmětech Počítačová grafika a Předtisková příprava. V předmětu Tiskové techniky pak řešili přípravu tiskových dat s následnou kontrolou nátisků zhotovených na digitálním tiskovém zařízení.

Podobně jako souhrnné klauzurní nebo projektové práce jsou také výstupy výukových projektů prezentovány před pedagogy a spolužáky na oddělení polygrafie.

 

prezentace-projektu

 

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia jsou přijímáni chlapci a dívky, kteří nejlépe vyhovují podmínkám přijímacího řízení. Mimopražští žáci mají možnost ubytování v domovech mládeže.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci prostřednictvím ředitelství základní školy nejpozději do 1. březnaPřijímací řízení je tvořeno jednotnou (státní) přijímací zkouškou s minimální váhou 60 % a školní částí přijímacího řízení s váhou 40 %. Státní přijímací zkouška se koná formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika, a to ve dvou řádných termínech 14. dubna 2020 nebo 15. dubna 2020. Více informací o státních přijímacích zkouškách jsou k dispozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMATŠkolní část přijímacího řízení v prvním kole proběhne 23. dubna 2020, přičemž škola v přijímacím řízení zohledňuje pouze výsledky státní přijímací zkoušky (tj. s váhou 100 %). Ve školní části přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole grafické není vyžadována přítomnost žáka nebo staršího uchazeče. Do prvního ročníku se přijímá 30 uchazečů, kteří nejlépe vykonají jednotné (státní) přijímací zkoušky.

 

BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie 

 

předvyplněná přihláška ke studiu

konzultace pro uchazeče o studium

 

tricka-pocitacova-grafika-sitotisk-ii