restaurování uměleckořemeslných děl
z papíru a pergamenu

konzervatorstvi-detail

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Vzdělávací program tříletého studia je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl současným požadavkům na práci samostatného restaurátora a konzervátora rukopisných i tištěných písemných památek. Důraz je kladen na osvojení si řemeslně-technologických a praktických znalostí materiálů, které s písemnými dokumenty bezprostředně souvisí (papír, pergamen, dřevo, kov, pečeť). Po ukončení studia by měl být absolvent v praxi schopen v souladu s etickým kodexem restaurování a s respektem k historickému předmětu

– provést průzkum stavu předmětu a vyhodnotit potřebné analýzy,
– k rozsahu poškození a historické hodnotě stanovit restaurátorský záměr, postup a metody restaurování,
– restaurátorské zásahy aplikovat v souladu se současnými trendy restaurování.

Studium je realizováno, stejně jako ve všech ostatních zaměřeních, denní formou. Pracující nebo studující studenti však mohou po dohodě s vyučujícím daného vzdělávacího modulu požádat ředitele školy o snížení rozsahu povinné docházky.

 

MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a konzervátorství
vedoucí ateliéru restaurování papíru

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické