design digitálních médií

 

obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
vzdělávací program: Design digitálních médií
vedoucí ateliéru: Mgr. Zdeněk Trinkevitz

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického  1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6• 6• 12
Figurální kreslení 3 3 2 8
Písmo a typografie 3 3 6
Fotografie 3 3 3
Počítačová grafika 3 4 4 4 15
Design digitálních médií 6• 6• 12
Multimediální tvorba 6 6 12
Internetové technologie 1 1 2 2 6
           
Volitelné předměty 2 2 4
Základy redakční práce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39 37 152
           
Nepovinné předměty          
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie ateliéru