přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

polygrafie

 

obor vzdělání: 34–41–M/01 Polygrafie
vzdělávací program: Polygrafie
forma studia: denní

 

vedoucí oboru

Ing. Bc. Vít Havlíček

pedagogové

Mgr. Terezie Bartoňová
MgA. Jan Berka, DiS.
Ing. Jitka Bělousová
MgA. Patrik Braun

MgA. Jiří Císler
MgA. Pavel Hora
Ing. Petr Kvítek
Mgr. Eva Prokopová

 

 

učební plán

s platností od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem

 

zkr.

I III III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 1 4
Úvod do historie   1  
Úvod do psychologie a sociologie   1  
Kapitoly z moderních dějin   0,5  
Úvod do politologie a práva   0,5  
Úvod do filozofie   1  
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Fyzika FYZ 2 2 4
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Chemie v aplikaci CHA 2 3 3 8
Obecná a anorganická chemie   2  
Organická a makromolekulární chemie   2  
Fyzikální chemie v aplikaci   2  
Praktikum z aplikované chemie   1 1  
Technické kreslení TEK 2 2
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 4
Výtvarná příprava VYP 2 2 4
Grafická příprava GPR 2 3 5
Produkční příprava PPR 2 4 6
Teorie k produkční přípravě   1 2  
Produkční cvičení   1 2  
Digitální technologie DIT 3 3 6
Teorie k digitálním technologiím   1 1  
Praktikum z přípravy a kontroly dat   1 1  
Praktikum z digitálního tisku   1 1  
Tiskové technologie TTE 3 3 3 9
Teorie k tiskovým technologiím   1 1 1  
Praktikum ze sítotisku a ofsetu   2 2 2  
Dokončovací technologie DTE 1 4 5
Teorie k dokončovacím technologiím   1 1  
Praktikum z dokončovacích technologií   3  
Kontrola kvality KKV 1 1 2
Polygrafické materiály POM 3 3 6
Nauka o materiálu   2 2  
Praktikum z analýzy materiálů   1 1  
Polygrafický základ POZ 4 4
Úvod do polygrafie   2  
Praktikum z tisku z výšky   2  
             
Celkový počet hodin   34 31 34 33 132
             
Nepovinné předměty            
Polygrafické kompendium POK 2 2
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 •• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk nebo Matematika
Grafická a produkční příprava
Polygrafické technologie a materiály
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test. Zkouška z matematiky je konána pouze formou státního didaktického testu.

 

galerie oboru

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024