konzervátorství a restaurátorství

 

obor vzdělání: 82–42–M/01 Konzervátorství a restaurátorství
vzdělávací program: Konzervátorství a restaurátorství
vedoucí pedagog: MgA. Milana Vanišová

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2 4
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6• 4• 9
Technické kreslení 2 2
Dějiny knižní kultury 1 1 2
Knižní vazba 7 6 4 17
Kaligrafie 2 2 2 2 8
Výtvarná dokumentace 2 2 3
Fotografie 1 1 1 1 4
Restaurování papíru 2 5• 12• 19
Restaurování muzejních předmětů 3 4 7
Technologie restaurování 1 3 3 1,5 8,5
           
Volitelné předměty 1 1 2
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z chemie (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 40 37 37 38 152
           
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie oboru