design digitálních médií

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design digitálních médií
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

Mgr. Zdeněk Trinkewitz, vedoucí ateliéru (konzultace pro uchazeče)
MgA. Tereza Velíková, Ph.D.
PhDr. MgA. Dalibor Knapp
MgA. Tomáš Hrubiš, DiS.

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Design digitálních médií je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na grafický design pro multimediální aplikace, především pro internetové prezentace, mobilní aplikace a pro interaktivní publikování. Studium zahrnuje i grafické práce spojené s řešením designu multimediálních produktů jako prostředků vizuální komunikace a reklamy.

V průběhu vzdělávání je kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů pro internetové, mobilní a další interaktivní aplikace. S tím souvisí výuka dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu vzdělávacího programu Design digitálních médií jsou zařazeny předměty potřebné pro získání dovedností nutných pro realizaci návrhů výtvarného i technologického řešení grafického designu pro digitální média. Žáci v rámci tohoto vzdělávacího programu získávají znalosti také oblasti informačních technologií používaných v oblasti tvorby webových a dalších multimediálních aplikací. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních či mediálních agenturách, grafických studiích, v redakcích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

učební plán

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 3 3 2 8
Písmo a typografie 3 3 6
Fotografie 3 3 3
Počítačová grafika 3 4 4 4 15
Design digitálních médií 6 6 12
Multimediální tvorba 6 6 12
Internetové technologie 1 1 2 2 6
           
Volitelné předměty 2 2 4
Základy redakční práce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39 37 152

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci i ostatní uchazeči nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky, včetně seznamu těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

Mgr. Zdeněk Trinkewitz
vedoucí ateliéru designu digitálních médií

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické