přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

design digitálních médií

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design digitálních médií
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

proč studovat design digitálních médií

Design digitálních médií je jedním z uměleckých vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je zaměřen na grafický design pro multimediální aplikace, především pro internetové prezentace, mobilní aplikace a pro interaktivní publikování. Studium zahrnuje i grafické práce spojené s řešením designu multimediálních produktů jako prostředků vizuální komunikace a reklamy. U žáků je proto kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů pro internetové, mobilní a další interaktivní aplikace. Jsou vzdělávání ve všech souvislostech i v rámci dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu žáci získají potřebné dovednosti nutné pro realizaci návrhů výtvarného i technologického řešení grafického designu pro digitální média, ale i znalosti také oblasti informačních technologií používaných v oblasti tvorby webových a dalších multimediálních aplikací. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření — Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity — nebo navázat profesním studiem na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

profesní uplatnění absolventů

Grafický designér pro webdesign a design aplikací
Grafický designér pro produkci multimediální tvorby
Grafický designér pro produkci počítačových her
Grafický designér pro reklamu a propagaci
Grafický designér v kulturních institucích
Grafický designér v grafickém nebo multimediálním ateliéru či studiu
Grafický designér v samostatné designérské činnosti

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru a školního vzdělávacího programu podávají žáci i ostatní uchazeči v termínu od 1. do 20. února.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být rovněž odevzdány v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Talentová zkouška se koná v druhé polovině března. Kromě hodnocení domácích prací ji tvoří několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým obsahem vychází z učiva základní školy a prověřuje rovněž vhled do základních reálií oboru. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Design digitálních médií
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test.

 

klauzurní zkoušky

Klauzurní zkoušky jsou zařazeny vždy ke konci druhého pololetí školního roku a prověřují komplexní znalosti a výtvarné schopnosti, které žáci získali během celého školního roku v hlavním profilovém předmětu, často i v návaznosti na doprovodné výtvarné a praktické předměty, zejména na Počítačovou grafiku a Multimediální tvorbu. V prvním a druhém ročníku je klauzurní zkouška součástí předmětu Výtvarná příprava, ve třetím ročníku z hlavního ateliérového předmětu Design digitálních médií a ve čtvrtém ročníku je konána formou praktické maturitní zkoušky.

 

vedoucí ateliéru

Mgr. Zdeněk Trinkewitz

pedagogové

MgA. Tomáš Hrubiš, DiS.
PhDr. MgA. Dalibor Knapp
Pavel Konrád, DiS.
ak. mal. Dana Krobová
MgA. Jakub Roček
MgA. Karolína Stará
MgA. Jakub Troják, DiS.
MgA. Tereza Velíková, Ph.D.

 

učební plán

  zkr. I II III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 3
Úvod do psychologie a sociologie   1,0 1,0
Kapitoly z moderních dějin   0,5 0,5
Úvod do politologie a práva   0,5 0,5
Úvod do filozofie   1,0 1,0
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Chemie CHE 2 2
Fyzika FYZ 2 2
Matematika MAT 2 2 4
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technické kreslení TEK 2 2
Dějiny výtvarné kultury DVK 2 2 3 3 10
Dějiny grafického designu DGD 1 1 2
Digitální média v kultuře DMK 2 2
Digitální kultura DKU 1 1 2
Výtvarná příprava VYPk 6• 6• 12
Figurální kreslení FIK 3 3 3 9
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 3 3 3 3 12
Fotografie FOT 3 3 6
Design digitálních médií DEMk 6• 6• 12
Multimediální tvorba MMT 6 6 12
Vizuální programování VIZ 2 2
Internetové technologie INT 1 1 2 2 6
             
Volitelný předmět            
Výtvarná kultura VKUv (1) (1) (2)
Grafické techniky GRTv (1) (1) (2)
Knižní vazba KNVv (1) (1) (2)
             
Celkový počet hodin   38,0 37,0 39,0 38,0 152,0
             
Nepovinné předměty            
Angličtina – vyrovnávací A1/A2•• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024