design objektů a obalů

 

 

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design objektů a obalů
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

proč studovat design objektů a obalů

Design objektů a obalů je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na konstrukční a grafický design různých druhů obalů zpracovávaných především z plošných lepenkových nebo jiných materiálů používaných pro jejich výrobu. Studium zahrnuje i grafické práce spojené s řešením obalového designu jako prostředku vizuální komunikace a reklamy. U žáků je proto kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. Výuka iniciuje široké možnosti práce tvarování papíru, přičemž je kladen důraz na výtvarné řešení korespondující s balenými předměty. Součástí výuky je i ryze autorské pojetí objektů a obalů s přidanou vysokou estetickou hodnotou. Výuka zahrnuje také specifické technické postupy, zejména při navrhování a výrobě trojrozměrných pop-up skládanek – rozložitelných prostorových děl z papíru a pohyblivých modelů. Žáci jsou vzdělávání ve všech souvislostech i v rámci dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V technologickém základu vzdělávacího programu získají žáci potřebné dovednosti nutné jak pro realizaci pro realizaci návrhů prostorového i grafického řešení obalů, včetně programového vybavení pro konstrukci objektů a obalů, včetně  jejich technologického zpracování z hlediska výroby a potisku. Žáci během studia v grafické škole získají potřebné znalosti a dovednosti ke svému profesnímu uplatnění grafického designéra. Nejtalentovanější žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného či humanitního zaměření — Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity — nebo navázat profesním studiem na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

profesní uplatnění absolventů

Grafik a designér pro obalovou produkci
Grafik a designér pro tiskovou produkci
Grafik a designér pro reklamu a propagaci
Grafik a designér v kulturních institucích
Grafik a designér v grafickém nebo konstrukčním ateliéru či studiu
Grafik a designér v samostatné designérské činnosti

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru a školního vzdělávacího programu podávají žáci i ostatní uchazeči v termínu od 1. do 20. února.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu v celkovém počtu 20–30 domácích výtvarných prací, včetně seznamu těchto prací.

Doporučená skladba souboru domácích prací:
a) kresby podle přírody, studie zátiší, věcné studie apod.
b) grafické návrhy, např.
— návrhy na obaly konkrétních produktů,
— práce s použitím písma – např. návrhy plakátů, přebal na knihu,
— stylizace rostlinného nebo zvířecího motivu,
c) malby (věcné studie), ilustrace (vlastní nebo zadané téma) apod.
d) prostorové objekty či obaly z papíru, skládačky z papíru na principu origami aj. (drobné prostorové objekty – do 15 cm – je možné předložit přímo, rozměrnější objekty a se předkládají pouze na fotografiích).
Součástí domácích prací mohou být práce zhotovené na počítači, nejsou však podmínkou.

Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Talentová zkouška se koná ve druhé polovině března. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, prostorová představivost, invence, cit pro práci s písmem, trpělivost a manuální zručnost. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Svým obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Design objektů a obalů
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test.

 

klauzurní zkoušky

Klauzurní zkoušky jsou zařazeny vždy ke konci druhého pololetí školního roku a prověřují komplexní znalosti a výtvarné schopnosti, které žáci získali během celého školního roku v hlavním profilovém předmětu, často i v návaznosti na doprovodné výtvarné a praktické předměty, zejména na Realizaci objektů a obalů, Prostorová a materiálová cvičení,  Knihařské a grafické techniky, Konstrukční cvičení a Počítačovou grafiku. V prvním a druhém ročníku je klauzurní zkouška součástí předmětu Výtvarná příprava, ve třetím ročníku z hlavního ateliérového předmětu Design objektů a obalů a ve čtvrtém ročníku je konána formou praktické maturitní zkoušky.

 

vedoucí ateliéru

MgA. Martin Hlubuček

pedagogové

Ing. Jitka Bělousová
MgA. Patrik Braun
MgA. Michal Czanderle
Mgr. art. Martina Ficová

MgA. Josefina Karlíková
Linda Klicperová, DiS.
MgA. Šimon Matějka
Dušan Nováček
MgA. Jakub Roček
Ing. Tomáš Ředina
MgA. Alex Vido

 

učební plán

 

  zkr. I II III IV celkem
             
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Dějiny nové doby DEN 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 3
Úvod do psychologie a sociologie   1,0 1,0
Kapitoly z moderních dějin   0,5 0,5
Úvod do politologie a práva   0,5 0,5
Úvod do filozofie   1,0 1,0
Biologie a ekologie BIE 1 1
Chemie CHE 2 2
Fyzika FYZ 2 2
Matematika MAT 2 2 4
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technické kreslení TEK 2 2 4
Dějiny výtvarné kultury DVK 2 2 3 3 10
Dějiny grafického designu DGD 1 1 2
Výtvarná příprava VYPk 6• 6• 12
Figurální kreslení FIK 3 3 3 9
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 3 3 10
Grafické aplikace 2D   2 2 1 5
Grafické aplikace 3D   2 3 5
Fotografie FOT 3 3
Knihařské a grafické techniky KGT 2 3 5
Knihařské techniky   2 2
Grafické umělecké techniky   1,5 2
Sítotisk a serigrafie   1,5 2
Prostorová a materiálová cvičení PMC 3 3 6
Konstrukční cvičení KCV 2 2 4
Design objektů a obalů DEOk 6• 6• 12
Realizace objektů a obalů REO 4 4 8
Obalové technologie OTE 1 1 2 2 6
             
Celkový počet hodin   39 40 37 36 152
             
Nepovinné předměty            
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 •• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické