design objektů a obalů

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design objektů a obalů
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Design objektů a obalů je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na konstrukční a grafický design různých druhů obalů zpracovávaných především z plošných lepenkových nebo plastových materiálů, případně jiných materiálů používaných pro jejich výrobu. Studium zahrnuje i grafické práce spojené s řešením obalového designu jako prostředku vizuální komunikace a reklamy.

V průběhu vzdělávání je kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického a obalového designu. S tím souvisí výuka dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu vzdělávacího programu Design obalů jsou zařazeny předměty potřebné pro získání dovedností nutných pro realizaci návrhů prostorového i grafického řešení obalů, včetně programového vybavení pro konstrukci obalů a technologického zpracování obalů z hlediska jejich výroby a potisku. Žáci v rámci tohoto vzdělávacího programu získávají přesah i do oblasti informačních technologií používaných v prostorové designérské tvorbě. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, designéři obalů, v designérských studiích jako konstruktéři obalů, jako designéři v tiskové produkci zaměřené na zpracování papíru, kartónu a lepenky a jiných obalových materiálů nebo v kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol.

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci i ostatní uchazeči nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky, včetně seznamu těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Svým obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

vedoucí oboru

MgA. Martin Hlubuček

pedagogové

Mgr. Terezie Bartoňová
Ing. Jitka Bělousová
MgA. Patrik Braun
Mgr. art. Martina Ficová

MgA. Josefina Karlíková
Linda Klicperová, DiS.
MgA. Šimon Matějka
Dušan Nováček
MgA. Jakub Roček
Ing. Tomáš Ředina
MgA. Alex Vido

 

učební plán

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

ukázky prací žáků střední průmyslové školy grafické