výtvarná fotografie

obor vzdělání: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
školní vzdělávací program: Výtvarná fotografie
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

proč studovat výtvarnou fotografii

Výtvarná fotografie je jedním z uměleckých vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze, který je zaměřen na poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické. U žáků je proto kladen velký důraz na schopnost ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie jako je fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod. Své práce žáci realizují na černobílý i barevný fotografický materiál, současně však získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Nejtalentovanější žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného či humanitního zaměření — Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě či studium fotografie na regionálních univerzitách — nebo navázat profesním studiem na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

profesní uplatnění absolventů

Fotograf pro reklamu a propagaci
Fotograf pro tiskovou a vydavatelskou produkci
Fotograf pro scénickou a výstavní tvorbu
Fotograf v kulturních institucích a vědeckých ústavech
Fotograf v grafickém ateliéru či studiu
Fotograf v samostatné fotografické tvorbě

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru a školního vzdělávacího programu podávají žáci i ostatní uchazeči  v termínu od 1. do 20. února.

Uchazeči o studium předkládají v tomto školním roce domácí práce v následujícím rozsahu:

a) dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm). Každý soubor musí obsahovat minimálně 8 fotografií.

b) fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
zadání 1 — „Zátiší s jablkem“ vytvořte výtvarně pojatou kompozici nebo zátiší s motivem jablka (3 fotografie)
zadání 2 — „Místo“ subjektivní pohled na téma místo kde žiji (5 fotografií)

c) výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.

 

vedoucí oboru

Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.

pedagogové

Ing. Radek Blahák
MgA. Michal Czanderle
MgA. Josefina Karlíková
Mgr. Lucie Kletvíková

MgA. Adéla Leinweberová
MgA. Lucie Mlynářová
MgA. Tomáš Rasl
MA Tereza Watkins

 

učební plán

  zkr. I II III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 3
Úvod do psychologie a sociologie   1,0 1,0
Kapitoly z moderních dějin   0,5 0,5
Úvod do politologie a práva   0,5 0,5
Úvod do filozofie   1,0 1,0
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Chemie CHE 2 1 3
Základy chemie   2,0 2,0
Odborná chemie pro fotografy   1,0 1,0
Fyzika FYZ 2 2 4
Matematika MAT 2 2 4
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury DVK 2 2 3 3 10
Výtvarná příprava VYP 3 3 6
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 1 1 6
Grafické aplikace 2D   2,0 2,0 4,0
Fotografická postprodukce   1,0 1,0 2,0
Teorie a vývoj fotografie TVF 1 1 2 1 5
Fotografické technologie FTE 3 2 2 2 9
Teorie pro studiovou fotografii   1,0 1,0
Snímková technika   2,0 2,0 4,0
Fotografické procesy   2,0 2,0
Reprodukční technologie   2,0 2,0
Fotografická cvičení FCVk 8• 9• 17
Fotografický design FDE 4 4 8
Fotografická tvorba výtvarná FTVk 13• 12• 25
             
Volitelný předmět            
Výtvarná kultura VKUv (1) (1) (2)
Digitální kultura DKUv (1) (1) (2)
Grafické techniky GRTv (1) (1) (2)
Knižní vazba KNVv (1) (1) (2)
             
Celkový počet hodin   40,0 37,0 39,0 36,0 152,0
             
Nepovinné předměty            
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium

galerie prací střední průmyslové školy grafické