užitá fotografie a média

foto_atelier

obor vzdělání: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
školní vzdělávací program: Užitá fotografie a média
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Fotografie a média je jedním z výtvarných vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (např. fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.).

Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně však získávají poznatky
o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech – v kulturních institucích a vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická).

 

učební plán

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 3 3 6
Počítačová grafika 2 2 4
Písmo a typografie 2 2 4
Teorie a vývoj fotografie 1 1 2 1 5
Fotografický design 4 4 8
Fotografická tvorba 12 12 24
Fotografická technologie 3 3 2 2 10
Fotografická technika (3) (1) (4)
Fotografická chemie (1) (1)
Fotografické a reprodukční procesy (1) (2) (2) (5)
Fotografická cvičení 8 8 1 1 18
Praktická cvičení (8) (8) (16)
Fotografická postprodukce (1) (1) (2)
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 40 39 37 36 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy. Ostatní uchazeči přímo řediteli VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, cit pro barvy a smysl pro kompozici. Součástí zkoušky bývá rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče a prověrka znalostí českého jazyka. Přihlíží se také k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají domácí práce v následujícím rozsahu:
a) fotografie na povinné téma – celkem 9 záběrů (zadání bude v pozvánce k přijímacím zkouškám),
b) 2 fotografické soubory na volné téma – v rozsahu minimálně 10 fotografii formátu 18×24 cm,
c) výtvarné práce – minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).


Mgr. Viktor Kopasz
vedoucí oddělení fotografie a médií

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace ve školním roce 2018/2019

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG