den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)

výtvarná fotografie

obor vzdělání: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
školní vzdělávací program: Výtvarná fotografie
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D., vedoucí oboru (konzultace pro uchazeče o studium)
MgA. Lucie Mlynářová (konzultace)
MgA. Adéla Leinweberová (konzultace)
MgA. Barbora Mrázková
MgA. Tomáš Rasl (konzultace)
MA Tereza Watkins

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Fotografie a média je jedním z výtvarných vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (např. fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.).

Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně však získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech – v kulturních institucích a vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická).

 

 

učební plán

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy. Ostatní uchazeči přímo řediteli VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, cit pro barvy a smysl pro kompozici. Součástí zkoušky bývá rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče a prověrka znalostí českého jazyka. Přihlíží se také k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají domácí práce v následujícím rozsahu:

a) dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm). Každý soubor musí obsahovat minimálně 8 fotografií.

b) fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
zadání 1 —„Okno“ výtvarné pojetí tématu (3 fotografie)
zadání 2 —„Sousedství“ Lidé kolem nás — subjektivní pojetí tématu (5 fotografií)

c) výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.


Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.
vedoucí oddělení fotografie
a ateliéru užité fotografie a médií

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám
konzultace pro uchazeče o studium
přípravné kurzy pro uchazeče o studium
galerie prací střední průmyslové školy grafické

den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)