výtvarná fotografie

 

obor vzdělání: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
školní vzdělávací program: Výtvarná fotografie
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Obor výtvarné fotografie je jedním z uměleckých vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (např. fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.).

Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně však získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech – v kulturních institucích a vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická).

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy. Ostatní uchazeči přímo řediteli VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, cit pro barvy a smysl pro kompozici. Součástí zkoušky bývá rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče a prověrka znalostí českého jazyka. Přihlíží se také k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Uchazeči o studium předkládají v tomto školním roce domácí práce v následujícím rozsahu:

a) dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm). Každý soubor musí obsahovat minimálně 8 fotografií.

b) fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
zadání 1 — „Zátiší s jablkem“ vytvořte výtvarně pojatou kompozici nebo zátiší s motivem jablka (3 fotografie)
zadání 2 — „Místo“ subjektivní pohled na téma místo kde žiji (5 fotografií)

c) výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.

 

vedoucí oboru

Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.

pedagogové

MgA. Michal Czanderle
MgA. Josefina Karlíková

MgA. Adéla Leinweberová
MgA. Lucie Mlynářová
MgA. Barbora Mrázková, Ph.D.

MgA. Tomáš Rasl
MA Tereza Watkins

 

učební plán

 

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium

galerie prací střední průmyslové školy grafické