užitá fotografie a média

foto_atelier

obor vzdělání: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
školní vzdělávací program: Užitá fotografie a média
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D., vedoucí oboru
MgA. Lucie Mlynářová (konzultace pro uchazeče)
MgA. Adéla Leinweberová (konzultace pro uchazeče)
MgA. Barbora Mrázková
MgA. Tomáš Rasl
MA Tereza Watkins

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Fotografie a média je jedním z výtvarných vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (např. fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.).

Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně však získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech – v kulturních institucích a vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická).

 

 

učební plán

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého  1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 1 3
Fyzika 2 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 3 3 6
Počítačová grafika 2 2 4
Písmo a typografie 2 2 4
Teorie a vývoj fotografie 1 1 2 1 5
Fotografický design 4 4 8
Fotografická tvorba 12 12 24
Fotografická technologie 3 2 2 2 9
Fotografická cvičení 8 8 1 1 18
Praktická cvičení (8) (8) (16)
Fotografická postprodukce (1) (1) (2)
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 40 39 37 36 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy. Ostatní uchazeči přímo řediteli VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, cit pro barvy a smysl pro kompozici. Součástí zkoušky bývá rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče a prověrka znalostí českého jazyka. Přihlíží se také k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají domácí práce v následujícím rozsahu:

a) dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm) obsahující maximálně 10 fotografií v souboru (celkový minimální počet fotografií je 15)

b) fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
zadání 1 — „Židle“ vytvořte výtvarně pojatou kompozici na motiv židle (3 fotografie)
zadání 2 — „Město“ subjektivní pohled na téma místo kde žiji (5 fotografií) 

c) výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce.


Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.
vedoucí oddělení fotografie
a ateliéru užité fotografie a médií

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám
konzultace pro uchazeče o studium
přípravné kurzy pro uchazeče o studium
galerie prací střední průmyslové školy grafické