povinné a nepovinné maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2021/22

 

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podmínky konání a nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

— písemná práce z jazyka českého a literatury: 4. 4. 2022
— písemná práce z jazyka anglického: 5. 4. 2022
— praktické zkoušky: V4A a V4B: 6.—22. 4. 2022 | P4: 25.—27. 4. 2022
— ústní zkoušky: V4A: 19.—27. 5. 2022 | V4B: 16.—19. 5. 2022 | P4: 23.—27. 5. 2022
— nepovinné zkoušky: V4A a V4B: 25. a 26. 4. 2022 | P4: 16.—20. 5. 2022
— didaktické testy společné části maturitní zkoušky: 2.—3. 5. 2022

 

podmínky konání a přehled profilových zkoušek

 

profilové maturitní zkoušky společné všem oborům vzdělání:

Jazyk český a literatura:

a) písemná práce — výběr jednoho ze šesti zadání, zpracovaném v minimálním rozsahu 250 slov a v délce trvání 120 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu; žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mohou pro konání písemné práce využít také překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Kritéria hodnocení zde. Tabulka hodnocení zde.

b) ústní zkouška — probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla vylosovaného z vlastního seznamu literárních děl, který žák připraví a odevzdá do 31. března 2022 výběrem ze stanoveného seznamu literárních děl k maturitní zkoušce (zde). Doba přípravy na ústní zkoušku je 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Hodnocení písemné práce i ústní zkoušky je bodové. Výslednou známku maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury tvoří 40 % hodnocení písemná práce a 60 % hodnocení ústní zkoušky.

 

Jazyk anglický:

a) písemná práce — výběr jednoho z pěti zadání, zpracovaném v minimálním rozsahu 200 slov a v délce trvání 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Kritéria hodnocení zde.

b) ústní zkouška — probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 zadání ke konkrétnímu tématu a jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k oboru vzdělání. Doba přípravy na ústní zkoušku je 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Hodnocení písemné práce i ústní zkoušky je bodové. Výslednou známku maturitní zkoušky z jazyka anglického tvoří 40 % hodnocení písemná práce a 60 % hodnocení ústní zkoušky.

 

Povinné a nepovinné profilové zkoušky dle jednotlivých oborů vzdělání:

a) ústní zkoušky — probíhají formou řízeného rozhovoru, k němuž si žák před konáním zkoušky losuje jeden z celkového počtu níže uvedených tematických okruhů vypsaných pro každou ústní zkoušku. Doba přípravy na ústní zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut;

b) praktické zkoušky — probíhají formou samostatného praktického zpracování zvoleného nebo vylosovaného tématu, a to v rozsahu 21 hodin (3 dny) v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie a v rozsahu 700 hodin (10 dnů) v oborech skupiny 82 Umění a užité umění, tj. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, 82-41-M/05 Grafický design — vzdělávací programy Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií — a 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství. Výsledné zpracování praktické zkoušky žák prezentuje před maturitní komisí, a to formou řízeného rozhovoru v rozsahu 15 minut.

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

povinné zkoušky:
Polygrafické technologie a materiály (ústní)
Grafická a produkční příprava (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Kulturně historický základ (ústní)

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Fotografický design (praktická)

 

obor 82-41-M/05 Grafický design
— školní vzdělávací program Design tiskovin
— školní vzdělávací program Design obalů
— školní vzdělávací program Design digitálních médií

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Figurální kreslení (praktická)

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní)

 

tematické okruhy ústních profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

Polygrafické technologie a materiály
Denzitometrické metody pro hodnocení kvality tisku.
Digitální technologie zhotovení tiskových forem.
Konstrukce jednotlivých typů tiskových strojů.
Kvalitativní parametry tiskových substrátů.
Principy a použití spektrální fotometrie v polygrafii.
Principy reprodukce barev a skladba barevného tiskového obrazu.
Principy reprodukce obrazu tiskem.
Řízení kvality v ISO 9000.
Speciální technologické úpravy a zušlechťování tiskovin.
Struktura polygrafického podniku.
Technická a technologická příprava archového tisku.
Technická a technologická příprava kotoučového tisku.
Techniky, technologie a využití průtisku.
Techniky, technologie a využití tisku z hloubky.
Techniky, technologie a využití tisku z plochy.
Techniky, technologie a využití tisku z výšky.
Technologie měkkých knižních vazeb.
Technologie tisku a tiskové techniky.
Technologie tuhých knižních vazeb.
Tiskové formy pro ofsetový tisk.
Tiskové produkty.
Tiskové techniky s nehmotnou tiskovou formou.
Typy, výroba a použitá tiskových substrátů.
Zabarvovací prostředky.
Základní operace v dokončovacím zpracování tiskovin.

Grafická a produkční příprava
Aplikace písma v tiskovinách.
Barevnost a správa barev v předtiskové přípravě.
Digitální archová montáž.
Digitální přenos tiskových dat. RIP.
Digitální publikace.
Hodnocení kvality tisku.
Informační systémy v polygrafii.
Integrace obrazu a textu.
Obchodní workflow v polygrafii.
Organizace a plánování výroby.
Polygrafický informační systém MIS.
Polygrafie v síti, W2P.
Principy zpracování bitmapového obrazu.
Principy zpracování vektorového obrazu.
Process Standard Offset a Process Standard Digital.
Propojení obchodního a výrobního workflow, Průmysl 4.0.
Řízení kvality výroby.
Řízení výroby.
Standardy, příprava a kontrola tiskových dat.
Technická a technologická příprava publikací.
Technické zpracování tiskové zakázky.
Tvorba cen v polygrafii.
Typografie v tiskové produkci.
Vývoj, stavba a rozdělení latinkových tiskových písem.
Značka, vizuální styl, grafický manuál.

Kulturně historický základ (nepovinná zkouška)
České země po druhé světové válce, umění socialistického bloku.
České země po třicetileté válce, české baroko.
Český stát v 15. století, česká pozdní gotika.
Český stát v 16. a 17. století, česká renesance.
Český stát ve 14. a počátku 15. století, česká vrcholná gotika.
Druhá světová válka, abstraktní tendence v poválečném umění.
Evropa po napoleonských válkách 1815 až 1848, romantismus a realismus.
Evropa v letech 1848 až 1900, secese — umění přelomu století, impresionismus a postimpesionismus.
Evropa v předvečer první světové války, umělecké směry na počátku 20. století.
Itálie ve 12. až 16. století, vznik renesance.
Meziválečná Evropa, poválečné umění — architektura, purismus a funkcionalismus.
Od počátků křesťanství k středověkým státům, byzancká říše, byzancké, raně křesťanské a románské umění.
Osvícenský absolutismus v 18. století, české vrcholné baroko a rokoko
Osvícenství a francouzská revoluce, klasicismus.
Počátky středověkého českého státu, raně středověké umění v Čechách.
Pravěk a civilizace starověkého středního východu, umění pravěku a umění starověkých civilizací.
První světová válka, poválečné umění — malířství.
Rok 1848 v Evropě a českých zemích, české umění ve druhé polovině 19. století.
Starověká Evropa — Řecko a Řím, umění starověkého Řecka a Říma.
Střední Evropa v 16. století a reformace, manýrismus.
Svět a české umění po roce 1990.
Třicetiletá válka, nástup baroka v Evropě.
Vrcholný středověk v Evropě a gotický sloh v Evropě.
Zámořské objevy v 15. až 17. století, Španělsko a Nizozemí v 15. a 16. století, Francie v 15. až 17. století, španělská a zaalpská renesance.
Západní Evropa po druhé světové válce, umění 60. let — konceptualismus, akční umění a postmoderna.

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Piktorialismus a vývoj emancipace fotografie od malířství
Počátky avantgardní fotografie mezi válkami
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
Prehistorie příprav na vynález fotografie
Secese: umění přelomu století
Současná fotografie
Šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta ve světové a naší fotografii
Umělecké směry začátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Vývoj fotografického portrétu od počátku do současnosti
Vývoj živé fotografie od počátku do současnosti
Vznik a vývoj reklamní a užité fotografie od počátku do současnosti
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Barva a barevný vjem
Barevné fotografické procesy
Černobílé fotografické procesy
Digitální fotografické workflow
Digitální tiskové techniky
Exponometrie
Fotografická optika
Fyzikální podstata světla
Integrace obrazu a textu
Interpretace digitálního obrazu
Kategorizace a parametry fotografických přístrojů
Kolorimetrie
Objektivy a optické aberace
Písmo a typografie ve fotografii
Principy barevné reprodukce a správa barevnosti
Principy reprodukce fotografického obrazu
Principy zobrazování fotografickými přístroji
Příprava tiskových dat
Rozdělení a aplikace světlocitlivých systémů
Stavba obrazové publikace
Světelné zdroje ve fotografii
Základní tiskové techniky
Základy fotometrie a denzitometrie
Záznam digitálního obrazu
Zpracování digitálního obrazu

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design tiskovin, Design obalů a Design digitálních médiií

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Grafický design po druhé světové válce
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Konstruktivní tendence v grafickém designu
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní kniha a grafický design
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a design na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
První grafické projevy a nejstarší podoby knih
Prvotisky, renesanční a barokní kniha
Secese: umění přelomu století
Středověký kodex
Umělecké směry začátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Zaalpská renesance a manýrismus

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design tiskovin

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Akcidenční tiskoviny
České a světové písmařství — historie a současná písmová tvorba
Design platidel a cenin
Dokončovací zpracování tiskovin
Druhy knižní produkce a tvorba edičních řad
Druhy obrazových předloh a jejich reprodukce
Fotografie a další obrazový materiál v grafickém designu
Grafická značka a jednotný vizuální styl
Grafické aplikace pro zpracování vektorového a bitmapového obrazu, zpracování obrazových předloh
Klasifikace tiskových písem
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Integrace obrazu a textu a příprava tiskových dat
Obalový design, etikety, viněty
Rozdělení a principy tiskových technik a vlastnosti potiskovaných materiálů
Specifika tvorby návrhů a tisku periodik
Techniky, principy a použití digitálního tisku
Techniky, principy a použití průtisku
Techniky, principy a použití tisku z hloubky
Techniky, principy a použití tisku z plochy
Techniky, principy a použití tisku z výšky
Typografická písma latinková
Vizuální komunikace a reklama
Výrobní podklady pro zpracování textu: základní pravidla a druhy sazby
Výstavnictví a signmaking
Webdesign

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design obalů

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Adheziva v obalovém průmyslu
Dějiny tiskového písma
Historie výroby papíru
Klasifikace písma
Konstrukční řešení obalu (lepenkové skládací krabice)
Kontrola kvality tiskových podkladů a kontrola dat
Obaly ze dřeva, kovu, skla a textilu
Adobe Photoshop pro 3D
Polymery v obalové produkci
Potisk obalů ofsetovým a digitálním tiskem
Potisk obalů sítotiskem, flexotiskem a hlubotiskem
Potisk prostorových obalů a textilu (specifických materiálů)
Principy zpracování bitmapového obrazu
Principy zpracování vektorové grafiky
Prostorová vizualizace obalu
Průmyslová ekologie a legislativa v obalové produkci a moderní trendy
Technická dokumentace obalu a spotřeba materiálu, Technická dokumentace
Typografie v designu obalů
Vlastnosti papíru
Výroba lepenek
Výroba obalů z lepenky
Výroba papíru a příbuzných materiálů
Využití 3D grafiky pro prezentaci a vizualizaci obalu – Sketchup Web
Zabarvovací prostředky v technikách potisku obalů

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design digitálních médií

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Avantgardní/experimentální film
Barvové prostory a teorie barevnosti
Dějiny tiskového písma
Digitální typografie
Dynamické WWW stránky
Formát HTML
Formát HTML a CSS
Integrace obrazu a textu – Adobe InDesign
JAVASCRIPT
Klasifikace písma
Modelování a animace pro Computer Generated Imagery (CGI) – Autodesk 3D Max
Návrh webu – User experience (UX)
Návrh webu – User interface (UI)
Programy pro animaci, střih a postprodukci – Adobe After Effects
Střihová skladba
Technické parametry obrazu a zvuku, záznam obrazu a zvuku
Typografie v designu digitálních médií
Vizuální komunikace – piktogramy a ikony
Výstup Computer Generated Imagery (CGI) – Autodesk 3D Max
Základní princip osvětlení portrétní studiové fotografie
Základní princip osvětlení produktové studiové fotografie
Základní principy logiky, algoritmů a základy programování
Zpracování bitmapového obrazu – Adobe Photoshop
Zpracování vektorového obrazu – Adobe Illustrator

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Ilustrace dvacátého století
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Konstruktivní tendence v knižním designu
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní knižní design
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a design na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
První grafické projevy a nejstarší podoby knihy
Prvotisky, renesanční a barokní kniha
Secese: umění přelomu století
Středověký kodex
Umělecké směry na počátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Historická knižní vazba barokní, 18., 19. a 20. století.
Historická knižní vazba období gotiky.                                                    
Historická knižní vazba období renesance.
Historická knižní vazba starověku, raného středověku a románského období.
Historické fotografické techniky.
Historické voskové pečetě a jejich konzervace.
Komplexní restaurátorský zásah na knižní vazbě a restaurování „in situ“.
Konzervace papírové podložky.
Konzervování a restaurování předmětů z mědi a jejich slitin.
Konzervace a restaurování předmětů ze železa.
Konzervace a restaurování textilií z hedvábných vláken.
Konzervace a restaurování textilií z lýkových vláken.
Konzervace a restaurování třísločiněných a bílých vazebních usní.
Konzervování a restaurování textilií z vlněných vláken.
Konzervování a restaurování textilií ze semenných vláken.
Koroze kovů.
Pergamen.
Poškození fotografií dle použitých technik.
Preventivní konzervace papírových podložek.
Preventivní péče o fotografické materiály. 
Restaurátorská dokumentace, profesní etický kodex, související legislativa.
Restaurování dřevěných a lepenkových knižních desek.
Restaurování fotografií a negativů.
Restaurování papírové podložky běžných a velkoplošných formátů.
Typy knižních vazeb a jejich základní technologické postupy, charakteristické znaky soudobé knižní vazby.
Výroba ručního a strojního papíru, degradace papíru.
Vývoj historické knižní vazby od starověku do konce 12. století.
Záznamové prostředky.
Zkoušení papíru a klimatologické zkušebnictví.
Způsoby čištění papíru.

Chemie (nepovinná zkouška)
Acidobazické reakce, pH, hydrolýza solí
Aromatické uhlovodíky
Bílkoviny
Deriváty karboxylových kyselin – soli, estery, amidy, hydroxykyseliny a aminokyseliny
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly
Chemická vazba, elektronová konfigurace
Karbonylové sloučeniny a ethery
Karboxylové kyseliny a organokovové sloučeniny
Klasifikace látek podle složení a metody oddělování složek ze směsi
Kovy ­— výroba, vlastnosti, koroze a reaktivnost
Nekovy — vodík, kyslík, voda, dusík, síra, uhlík, halogeny
Nepřechodné kovy — alkalické kovy, kovy alkalických zemin, Al, Sn
Přehled a využití polymerů v konzervátorské praxi
Přechodné kovy — Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au a jejich sloučeniny
Přírodní látky — lipidy a pryskyřice
Redoxní reakce a elektrolýza
Roztoky— výpočty složení roztoků, látková koncentrace
Sacharidy
Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin, izomerie
Stavba atomu, radioaktivita, periodická soustava prvků
Syntetické makromolekulární látky — složení, vlastnosti a výroba
Uhlovodíky — alkany, alkeny, alkadieny, alkyny

 

V Praze dne 13. září 2021

Radek Blahák
ředitel školy