přijímací řízení na VOŠG —
grafický design a realizace tiskovin

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5,

 

přijímací řízení

 

v oboru vzdělání 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba ve vzdělávacím programu 
82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky ve dnech 17. až 18. 6. 2024 v následujících zaměřeních
(s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Fotografická tvorba a média (12)
Grafická produkce a vydavatelství (8)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (8)

 

přijímací podmínky

 

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči osobně v kan-celáři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 31. května 2024. Škola má vlastní formulář přihlášky ke studiu, který je k dispozici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně živo-topisu, potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a potvrzení prospěchu za poslední období, v němž byl uchazeč hodnocen (tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí závěrečného ročníku střední školy). Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně – nejdéle při zápisu ke studiu).

 

B. Přijímací zkouška je v zaměření Grafická produkce a vydavatelství jednodenní. V zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je jednodenní a postupná a vylučovací, v prvním kole jsou hodnoceny domácí práce (bez účasti uchazečů), ve druhém kole dva výtvarné úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do druhého kola), ve třetím kole test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do třetího kola). V zaměřeních Propagační grafika, Knižní grafika a Fotografická tvorba a média je zkouška dvoudenní, postupná a vylučovací — v prvním kole jsou hodnoceny domácí práce (bez účasti uchazečů), ve druhém kole tři výtvarné úkoly zadané u přijímací zkoušky (za účasti ucha-zečů, kteří postoupili do druhého kola). Kritériem pro úspěšný postup do druhého a třetího kola je v těchto zaměřeních dosažení stanoveného součtu počtu bodů za části přijímací zkoušky v jednotlivých kolech. Ve třetím kole uchazeč absolvuje test a pohovor, součástí přijímacího řízení je hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, a to hodnocením průměru prospěchu za poslední období, v němž byl uchazeč hodnocen.

 

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Propagační grafikaKnižní grafika tvoří:
01/ tři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
02/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a grafické úpravy tiskovin v kontextu technologie zpracování tiskovin (vhodné je absolvování jednodenního kurzu polygrafického základu – v rozsahu 5 hodin v termínu 12. června 2024). Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenské vědy v rozsahu střední školy,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací pro zaměření Propagační grafika:
— soubor by měl obsahovat minimálně 20 prací – z toho alespoň 10 ukázek grafického designu (plakáty, loga, piktogramy, typografické kompozice, informační grafika, animace/motion design, návrhy knih, časopisů, jiných tiskovin, obalů, návrhy abeced, webových stránek nebo softwarových aplikací),
— soubor může být doplněn volnými pracemi z těch výtvarných oborů, ve kterých je uchazeč činný – kresby, malby, grafické listy, fotografie, videa, sochy a objekty, architektura, scénografie, textilní tvorba, móda, produktový design (příliš velké formáty nebo trojrozměrné práce v reprodukcích),
— možné je zařadit ukázky i jiných než výtvarných prací – například z oblastí polygrafie, informačních technologií, ale i literatury nebo živého umění.

K posouzení budou přijímány originály, reprodukce nebo vytisknuté práce.

Z důvodu kompatibility jsou videa a animace přijímány ve formě sady statických snímků + odkazu (funkční link v elektronické formě a QR kód ve formě tištěné) na YouTube, Vimeo nebo podobnou službu.

Skladba domácích prací pro zaměření Knižní grafika:
— soubor by měl obsahovat minimálně 20 prací – grafické úpravy knih, ilustrace, kresby, malby a grafické listy (příliš velké formáty nebo trojrozměrné práce v reprodukcích) 
— soubor může dále obsahovat: plakáty, loga, návrhy knih, časopisů, jiných tiskovin, návrhy abeced, webových stránek, piktogramů apod. Možné jsou i ukázky videa nebo animace.
— soubor může být doplněn volnými pracemi z těch výtvarných oborů, ve kterých je uchazeč činný,
— možné je zařadit ukázky i jiných než výtvarných prací – například z oblastí polygrafie, informační technologie, ale i literatury nebo živého umění.

K posouzení budou přijímány originály, reprodukce nebo vytisknuté práce.

Z důvodu kompatibility jsou videa a animace přijímány ve formě sady statických snímků a odkazu (funkční link v elektronické formě a QR kód ve formě tištěné) na YouTube, Vimeo nebo podobnou službu.

 

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Fotografická tvorba a média tvoří:
01/ tři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
02/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a rovněž vědomosti z oborově technologického základu (vhodné je absolvování jednodenního kurzu polygrafického základu – v rozsahu 5 hodin v termínu 12. června 2024). Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenské vědy v rozsahu střední školy,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

 

Skladba domácích prací pro zaměření Fotografická tvorba a média:
— 1 až 3 výstavní soubory volných fotografií obsahující max. 10 fotografií v souboru, 
— povinné zadání — požadovaný počet fotografií na zadané téma —
a) „Antropocén“ – soubor fotografií na dané téma max. 5 fotografií,
b) „Člověk“ – soubor fotografií na dané téma max. 3 fotografie,
— 5 výtvarných nebo užitých prací (klasická nebo počítačová grafika, reklamní návrhy, kresby či jiné výtvarné práce).

 

E. Přijímací zkoušku pro zaměření Grafická produkce a vydavatelství tvoří:
01/ test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami,
02/ individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

 

F. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
01/ dvě výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
02/ test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenské vědy v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
— studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2—4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i flash disk s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

U zaměření, ve kterých jsou v rámci přijímací zkoušky požadovány domácí práce, je uchazeč povinen před-ložit domácí práce nejpozději do 13. 6. 2024 do 12 hodin v kanceláři školy. Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením, rokem narození uchazeče a zvoleným studijním zaměřením. Ve stejném pořadí je nutné odevzdat domácí práce pro potřeby archivace v digitální podobě, návod bude zaslán v pozvánce k přijímací zkoušce. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

 

kritéria hodnocení

 

A. Zaměření Propagační grafika, Knižní grafikaFotografická tvorba a média:

Zkouška je vyřazovací, tříkolová, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací, přičemž do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za domácí práce, stanoveného přijímací komisí. Součástí druhého kola zkoušek je zpracování tří výtvarných úkolů. Do třetího kola postupují ti ucha-zeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za hodnocení tří výtvarných úkolů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise pro každé zaměření zvlášť (Propagační grafika, Knižní grafika a Fotografická tvorba a média)

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (45 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. třetí výtvarná úloha (45 bodů)
5. kulturně-historický test s otázkami typografického a polygrafického základu (30 bodů)
6. individuální pohovor (60 bodů)
7. hodnocení průměru prospěchu za poslední klasifikační období střední školy, v němž byl uchazeč hodnocen,

tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (30 bodů) 

celkem 300 bodů

 

B. Zaměření Grafická produkce a vydavatelství:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (60 bodů)
3. hodnocení průměru prospěchu za poslední klasifikační období střední školy, v němž byl uchazeč hodnocen,

tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (30 bodů)

celkem 120 bodů

 

C. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

Zkouška je vyřazovací, tříkolová, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací, přičemž do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za domácí práce, stanoveného přijímací komisí. Součástí druhého kola zkoušek je zpracování dvou výtvarných úkolů. Do třetího kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za hodnocení dvou výtvarných úkolů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise.

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (45 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5. individuální pohovor (60 bodů)
6. hodnocení průměru prospěchu za poslední klasifikační období střední školy, v němž byl uchazeč hodnocen

tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (30 bodů)

celkem 255 bodů

 

D. Zaměření Grafická produkce a vydavatelství není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

 

E. V zaměření Propagační grafika, Knižní grafika a Fotografická tvorba a média postupuje do dalšího kola ten uchazeč, který dosáhl minimální bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

F. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

G. V žádné části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

 

H. Domácí práce v zaměření Propagační grafika, Knižní grafika, Fotografická tvorba a média a Restau-rování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu odevzdané po termínu bez řádného a opod-statněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

 

I. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

J. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případech ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy. Pro splnění podmínek přijíma-cího řízení musí uchazeč vykonat pohovor ověřující znalost českého jazyka úspěšně. V případě neú-spěšného hodnocení pohovoru ověřující znalost českého jazyka nesplnil uchazeč podmínky přijímacího řízení.

 

K. Uchazeč-cizinec, který připojí k přihlášce doklad o dočasné ochraně, bude mít pro vypracování testu navýšen čas o 25 % a může použít vlastní překladový slovník v tištěné podobě.

 

L. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na 19. června 2024 po předchozí telefonické domluvě.

 

M. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyššího počtu bodů ve výtvarných úkolech (v zaměření Propagační grafika, Knižní grafika, Fotografická tvorba a média a Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu), vyššího počtu bodů při pohovoru (v zaměření Grafická produkce a vydavatelství).

 

V Praze dne 31. března 2024

Radek Blahák
ředitel školy

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické