střední průmyslová škola grafická

skola

 

polygrafie

užitá fotografie a média

design tiskovin

design obalů

design digitálních médií

konzervátorství a restaurátorství

 

 
Studium v těchto oborech poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je realizováno jako čtyřleté denní. Ke studiu se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném roce ukončí devátou třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání.

Přihlášky do technologického oboru Polygrafie, podávají žáci 9. třídy základní školy nebo starší uchazeči nejpozději do 1. března 2019 na ředitelství Střední průmyslové školy grafické. Do prvního ročníku se přijímá 30 uchazečů, kteří nejlépe vykonají jednotné (státní) přijímací zkoušky.

Státní přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a na výsledku přijímacího řízení se podílí ze 100 %. Státní přijímací zkoušky se konají ve dvou řádných termínech 12. a 15. dubna 2019. Školní část přijímacího řízení, se uskuteční dne 23. dubna 2019, přičemž škola v přijímacím řízení zohledňuje pouze výsledek státní přijímací zkoušky. Informace o státních přijímacích zkouškách poskytuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

Přihlášky ke vzdělávání v uměleckých vzdělávacích programech Konzervátorství a restaurátorstvíUžitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů Design digitálních médií podávají žáci z devátých tříd a ostatní uchazeči na ředitelství Střední průmyslové školy grafické nejpozději do 30. listopadu. Do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Talentové a přijímací zkoušky se konají v první polovině měsíce ledna. Škola pořádá pro uchazeče o studium od počátku října do konce prosince konzultace nad jejich domácími pracemi. Domácí práce odevzdávají uchazeči o studium před konáním talentové zkoušky, a to v termínu určeném školou. V případě kolize termínů talentových zkoušek konaných na jiné škole, musí mít uchazeč připraveno více souborů domácích prací. Talentovou zkoušku tvoří několik odlišně od sebe formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a přesnost. Každý uchazeč předloží soubor domácích prací a jejich seznam. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí českého jazyka a literatury a individuální pohovor. Talentová zkouška zpravidla bývá vícekolová a je vylučovací.

 

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií / užitá fotografie a média / konzervátorství a restaurátorství

přihláška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky:

polygrafie

 

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG