design tiskovin

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací programy: Grafický design (dobíhající), Design tiskovin (od 1. 9. 2018)
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

MgA. Martin Procházka, vedoucí oboru (konzultace pro uchazeče)
MgA. Otakar Dušek
MgA. Kateřina Fojtíková
ak. mal. Dana Krobová
BcA. Jiří Císler

Jan Čermák

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Design tiskovin je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na grafický design různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy.

V průběhu vzdělávání je kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. S tím souvisí výuka dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu vzdělávacího programu Design obalů jsou zařazeny předměty potřebné pro získání dovedností nutných pro realizaci návrhů, tak i pro vlastní realizaci především tiskovými technikami. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

učební plán design tiskovin

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 3 3 2 8
Písmo a typografie 3 3 1 1 8
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Fotografie 3 3
Design tiskovin 10 10 20
Grafické techniky 3 3 6
Knižní vazba 2 2 4
Tiskové technologie 2 2 4
           
Volitelné předměty 2 2 4
Základy redakční práce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 38 38 39 37 152

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

učební plán grafický design (dobíhající)

 Předmět I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Dějiny grafického designu 1 1 2
Seminář z grafického designu 1 1 2
Grafický design 3 10 10 23
Grafické techniky 3 3
Písmo 2 2 4
Figurální kreslení 2 3 3 8
Typografie 3 3
Fotografie 3 3
Tiskové techniky 3 3 6
Knihařské zpracování 1,5 1,5 3
Signmaking 1 1
           
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Základy redakční práce (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39,5 36,5 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci i ostatní uchazeči nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky, včetně seznamu těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

MgA. Martin Procházka
vedoucí oddělení grafiky I
a oboru designu tiskovin

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

galerie prací střední průmyslové školy grafické