přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

design tiskovin

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací programy: Design tiskovin
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové:

MgA. Martin Procházka, vedoucí oboru (konzultace pro uchazeče)
MgA. Kateřina Fojtíková
ak. mal. Dana Krobová
BcA. Jiří Císler

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Design tiskovin je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na grafický design různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy.

V průběhu vzdělávání je kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. S tím souvisí výuka dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu vzdělávacího programu Design obalů jsou zařazeny předměty potřebné pro získání dovedností nutných pro realizaci návrhů, tak i pro vlastní realizaci především tiskovými technikami. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

učební plán design tiskovin

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci i ostatní uchazeči nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o vzdělávání předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky, včetně seznamu těchto prací. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

MgA. Martin Procházka
vedoucí oddělení grafiky I
a oboru designu tiskovin

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace pro uchazeče o studium

přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

galerie prací střední průmyslové školy grafické

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)