přijímací řízení do uměleckých oborů střední školy pro školní rok 2024/25

 

Přijímací řízení do oborů vzdělání střední školy talentovou zkouškou — skupina oborů 82 Umění a užité umění

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média —ŠVP Výtvarná fotografie
82-41-M/05 Grafický design — ŠVPDesign tiskovin, ŠVP Design objektů a obalů, ŠVP Design digitálních médií

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení, je tříkolová, postupová a vylučovací.

Užitá fotografie a média a Grafický design:
1. termín talentové zkoušky: 3.—8. ledna 2024 
— 3. ledna 2024 — I. kolo — hodnocení domácích prací (bez účasti uchazeče)
— 4. ledna 2024 — II. kolo — tři talentové úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do II. kola)
— 8. ledna 2024 — III. kolo — test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do III. kola)

2. termín talentové zkoušky: 9.—12. ledna 2024
— 9. ledna 2024 — I. kolo — hodnocení domácích prací (bez účasti uchazeče)
— 10. ledna 2024 — II. kolo — tři talentové úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do II. kola)
— 11. ledna 2024 — III. kolo — test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do III. kola)

Konzervátorství a restaurátorství:
1. termín talentové zkoušky: 3. a 4. ledna 2024 
— 3. ledna 2024 — I. kolo — hodnocení domácích prací (bez účasti uchazeče)
— 4. ledna 2024 (dopoledne) — II. kolo — dva talentové úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do II. kola)
— 4. ledna 2024 (odpoledne) — III. kolo — test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do III. kola)

2. termín talentové zkoušky: 9. a 11. ledna 2024
— 9. ledna 2024 — I. kolo — hodnocení domácích prací (bez účasti uchazeče)
— 11. ledna 2024 (dopoledne) — II. kolo — dva talentové úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do II. kola)
— 11. ledna 2024 (odpoledne) — III. kolo — test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do III. kola)

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /12/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie /12/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru /u oboru Grafický design i příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP)/ podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 30. listopadu 2023.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročník gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat ve fy­zické podobě do kanceláře školy nejpozději pro první termín talentové zkoušky do 2. 1. 2024 a pro druhý termín talentové zkoušky do 8. 1. 2024, a to v rámci úředních hodin. Odevzdání domácích prací po stanoveném termínu nebude akceptováno. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce, kterou žáci a uchazeči obdrží do 15. 12. 2023. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po I. kole talentové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny školou přiděleným registračním číslem, které bude uvedeno v pozvánce.

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie:
— dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm). Každý soubor musí obsahovat mini­málně 8 fotografií,
— fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
zadání 1 — „Zátiší s jablkem“ — výtvarně pojatá kompozice nebo zátiší s motivem jablka (3 fotografie),
zadání 2 — „Místo“ — subjektivní pohled na téma místa, kde žiji (5 fotografií),
— výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro ŠVP Design tiskovin a Design digitálních médií:
Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20—30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.,
— malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.,
— grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly, návrhy ikon/piktogramů, případně značek) apod.

Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vy­tisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů:
Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— studijní kresby podle přírody (zátiší, věcné studie, figurální motivy) apod.,
— návrhy na obaly určené pro konkrétní produkty, jiná plastická tvorba (např. origami, vlastní objekty apod.),
— barevné studie (malby, ilustrace),
— grafické návrhy, ve kterých je patrná práce s písmem (plakát, pozvánka apod.), uchazeči mohou doložit i gra­fiky (linoryty, suché jehly…) apod.,

Prostorové objekty a snadno rozbitné práce předložte pouze na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:
— 18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
— 2 kopie historického ornamentu nebo iniciály 

 

Kritéria hodnocení

a) zkouška je postupová a vylučovací
b) bodové hodnocení

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie a 82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovinDesign objektů a obalůDesign digitálních médií

Zkouška je vyřazovací, tříkolová, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací, přičemž do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za domácí práce, stanoveného přijímací komisí. Součástí druhého kola talentových zkoušek je zpracování tří výtvarných úkolů. Do třetího kola postupují ti ucha­zeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za hodnocení tří výtvarných úkolů. Minimální počet bodů stanoví přijí­mací komise pro každý školní vzdělávací program zvlášť (Výtvarná fotografie, Grafický design, Design objektů a obalů, Design digitálních médií).

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /60/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Zkouška je vyřazovací, tříkolová, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací, přičemž do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za domácí práce, stanoveného přijímací komisí. Součástí druhého kola talentových zkoušek je zpracování dvou výtvarných úkolů. Do třetího kola, které se koná tentýž den, postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za hodnocení dvou výtvarných úkolů.

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /60/
celkem 240 bodů

c) v hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (navýšení časové dotace),

d) v žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku,

e) uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně,

f) úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

1. výsledků talentové zkoušky,

2. prospěchu uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud ucha­zeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z po­sledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání,

3. při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí sta­noveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech.

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 45 bodů, přičemž v přijímacím řízení není započteno hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 330 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 285 bodů).

Cizinci s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, konají talentovou zkoušku v češtině, přičemž jim bude na základě Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 27. 10. 2022 prodloužen časový limit pro vykonání písemného testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nej­později při odevzdání domácích prací, tj. 2. ledna 2024 (1. termín), 8. ledna 2024 (2. termín).

Podmínky přijímacího řízení budou v tomto školním roce přizpůsobeny nové legislativě, kterou připravuje Mini­sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR od 1. ledna 2024.  Další informace budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V Praze dne 18. října 2023

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy