povinné a nepovinné maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2023/24

 

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podmínky konání a nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

— písemná práce z jazyka českého a literatury: 2. 4. 2024
— písemná práce z jazyka anglického: 3. 4. 2024
— praktické zkoušky: V4A a V4B: 4.—17. 4. 2024 | P4: 22.—24. 4. 2024
— ústní zkoušky: V4A: 16.—24. 5. 2024 | V4B: 27.—30. 5. 2024 | P4: 20.—24. 5. 2024
— nepovinné zkoušky: V4A: 18. a 19. 4. 2024 | V4B: 18.—19. 5. 2024  | P4: 20.—24. 5. 2024
— didaktické testy společné části maturitní zkoušky: 2.—3. 5. 2024

 

podmínky konání a přehled profilových zkoušek

 

profilové maturitní zkoušky společné všem oborům vzdělání:

Jazyk český a literatura:

a) písemná práce — výběr jednoho ze šesti zadání, zpracovaném v minimálním rozsahu 250 slov a v délce trvání 120 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu; žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mohou pro konání písemné práce využít také překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Kritéria hodnocení zde. Tabulka hodnocení zde.

b) ústní zkouška — probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla vylosovaného z vlastního seznamu literárních děl, který žák připraví a odevzdá do 31. března 2023 výběrem ze stanoveného seznamu literárních děl k maturitní zkoušce (zde). Doba přípravy na ústní zkoušku je 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Hodnocení písemné práce i ústní zkoušky je bodové. Výslednou známku maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury tvoří 40 % hodnocení písemná práce a 60 % hodnocení ústní zkoušky.

 

Jazyk anglický:

a) písemná práce — výběr jednoho z pěti zadání, zpracovaném v minimálním rozsahu 200 slov a v délce trvání 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Kritéria hodnocení zde.

b) ústní zkouška — probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 zadání ke konkrétnímu tématu a jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k oboru vzdělání. Doba přípravy na ústní zkoušku je 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Hodnocení písemné práce i ústní zkoušky je bodové. Výslednou známku maturitní zkoušky z jazyka anglického tvoří 40 % hodnocení písemná práce a 60 % hodnocení ústní zkoušky.

 

Povinné a nepovinné profilové zkoušky dle jednotlivých oborů vzdělání:

a) ústní zkoušky — probíhají formou řízeného rozhovoru, k němuž si žák před konáním zkoušky losuje jeden z celkového počtu níže uvedených tematických okruhů vypsaných pro každou ústní zkoušku. Doba přípravy na ústní zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut;

b) praktické zkoušky — probíhají formou samostatného praktického zpracování zvoleného nebo vylosovaného tématu, a to v rozsahu 21 hodin (3 dny) v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie a v rozsahu 700 hodin (10 dnů) v oborech skupiny 82 Umění a užité umění, tj. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, 82-41-M/05 Grafický design — vzdělávací programy Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií — a 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství. Výsledné zpracování praktické zkoušky žák prezentuje před maturitní komisí, a to formou řízeného rozhovoru v rozsahu 15 minut.

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

povinné zkoušky:
Polygrafické technologie a materiály (ústní)
Grafická a produkční příprava (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Kulturně historický základ (ústní)

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Fotografický design (praktická)

 

obor 82-41-M/05 Grafický design
— školní vzdělávací program Design tiskovin
— školní vzdělávací program Design obalů
— školní vzdělávací program Design digitálních médií

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Figurální kreslení (praktická)

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní)

 

tematické okruhy ústních profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

Polygrafické technologie a materiály

Denzitometrické metody pro hodnocení kvality tisku
Digitální technologie zhotovení tiskových forem
Konstrukce jednotlivých typů tiskových strojů
Kvalitativní parametry tiskových substrátů
Principy a použití spektrální fotometrie v polygrafii
Principy reprodukce barev a skladba barevného tiskového obrazu
Principy reprodukce obrazu tiskem
Řízení kvality v ISO 9000
Speciální technologické úpravy a zušlechťování tiskovin
Struktura polygrafického podniku
Technická a technologická příprava archového tisku
Technická a technologická příprava kotoučového tisku
Techniky, technologie a využití průtisku
Techniky, technologie a využití tisku z hloubky
Techniky, technologie a využití tisku z plochy
Techniky, technologie a využití tisku z výšky
Technologie měkkých knižních vazeb
Technologie tisku a tiskové techniky
Technologie tuhých knižních vazeb
Tiskové formy pro ofsetový tisk
Tiskové produkty
Tiskové techniky s nehmotnou tiskovou formou
Typy, výroba a použití tiskových substrátů
Základní operace v dokončovacím zpracování tiskovin

Grafická a produkční příprava

Aplikace písma v tiskovinách
Barevnost a správa barev v předtiskové přípravě
Digitální archová montáž
Digitální přenos tiskových dat. RIP
Digitální publikace
Hodnocení kvality tisku
Informační systémy v polygrafii
Integrace obrazu a textu
Obchodní workflow v polygrafii
Organizace a plánování výroby
Polygrafický informační systém MIS
Polygrafie v síti, W2P
Principy zpracování bitmapového obrazu
Principy zpracování vektorového obrazu
Process Standard Offset a Process Standard Digital
Propojení obchodního a výrobního workflow, Průmysl 4.0
Řízení kvality výroby
Řízení výroby
Standardy, příprava a kontrola tiskových dat
Technická a technologická příprava knižní publikace
Technické zpracování tiskové zakázky
Tvorba cen v polygrafii
Typografie v tiskové produkci
Vývoj, stavba a rozdělení latinkových tiskových písem
Značka, vizuální styl, grafický manuál

Kulturně historický základ (nepovinná zkouška)

České země po druhé světové válce, umění socialistického bloku
České země po třicetileté válce, české baroko
Český stát v 15. století, česká pozdní gotika
Český stát v 16. a 17. století, česká renesance
Český stát ve 14. a počátku 15. století, česká vrcholná gotika
Druhá světová válka, abstraktní tendence v poválečném umění
Evropa po napoleonských válkách 1815 až 1848, romantismus a realismus
Evropa v letech 1848 až 1900, secese — umění přelomu století, impresionismus a postimpesionismus
Evropa v předvečer první světové války, umělecké směry na počátku 20. století
Itálie ve 12. až 16. století, vznik renesance
Meziválečná Evropa, poválečné umění — architektura, purismus a funkcionalismus
Od počátků křesťanství k středověkým státům, byzancká říše, byzancké, raně křesťanské a románské umění
Osvícenský absolutismus v 18. století, české vrcholné baroko a rokoko
Osvícenství a francouzská revoluce, klasicismus
Počátky středověkého českého státu, raně středověké umění v Čechách
Pravěk a civilizace starověkého středního východu, umění pravěku a umění starověkých civilizací
První světová válka, poválečné umění — malířství
Rok 1848 v Evropě a českých zemích, české umění ve druhé polovině 19. století
Starověká Evropa — Řecko a Řím, umění starověkého Řecka a Říma
Střední Evropa v 16. století a reformace, manýrismus
Svět a české umění po roce 1990
Třicetiletá válka, nástup baroka v Evropě
Vrcholný středověk v Evropě a gotický sloh v Evropě
Zámořské objevy v 15. až 17. století, Španělsko a Nizozemí v 15. a 16. století, Francie v 15. až 17. století, španělská a zaalpská renesance
Západní Evropa po druhé světové válce, umění 60. let — konceptualismus, akční umění a postmoderna

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Dějiny výtvarné kultury a oboru

Architektura první poloviny dvacátého století
Avantgardní hnutí a průkopníci abstrakce
České baroko
České gotické umění
České umění druhé poloviny dvacátého století
Dada a surrealismus
Emancipace fotografie od malířství
Evropské baroko
Gotický sloh
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Klasický starověk
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Meziválečná avantgarda ve světě a u nás
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Postmoderna a aktuální tendence
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Prehistorie a přípravy na vynález fotografie, první fotografové
Secese — umění přelomu století
Umělecké směry počátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Umělecké tendence šedesátých let
Vývoj dokumentární a živé fotografie druhé poloviny dvacátého století
Vývoj dokumentární a živé fotografie od devatenáctého století do konce padesátých let dvacátého století
Vývoj fotografického portrétu a autoportrétu od počátku do současnosti
Vývoj výtvarné fotografie druhé poloviny dvacátého století a současní významní tvůrci
Vznik a vývoj módní a reklamní fotografie od počátků do současnosti
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Barva a barevný vjem
Barevné fotografické procesy
Černobílé fotografické procesy
Digitální fotografické workflow
Digitální tiskové techniky
Exponometrie
Fotografická optika
Fyzikální podstata světla
Integrace obrazu a textu
Interpretace digitálního obrazu
Kategorizace a parametry fotografických přístrojů
Kolorimetrie
Objektivy a optické aberace
Písmo a typografie ve fotografii
Principy barevné reprodukce a správa barevnosti
Principy reprodukce fotografického obrazu
Principy zobrazování fotografickými přístroji
Příprava tiskových dat
Rozdělení a aplikace světlocitlivých systémů
Stavba obrazové publikace
Světelné zdroje ve fotografii
Základní tiskové techniky
Základy fotometrie a denzitometrie
Záznam digitálního obrazu
Zpracování digitálního obrazu

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design tiskovin, Design obalů a Design digitálních médiií

Dějiny výtvarné kultury a oboru

Architektura první poloviny dvacátého století
Avantgardní hnutí a průkopníci abstrakce
České baroko
České gotické umění
České umění druhé poloviny dvacátého století
Dada a surrealismus
Evropské baroko
Gotický sloh
Grafický design po druhé světové válce
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Klasický starověk
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Kodexy raného středověku a doby románské
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní grafický design
Od gotického kodexu k prvním tiskům
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a secesní design
Postmoderna a aktuální tendence
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
První grafické projevy a nejstarší podoby knihy
Renesanční a barokní kniha
Secese — umění přelomu století
Umělecké směry počátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Umělecké tendence šedesátých let
Zaalpská renesance a manýrismus

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design tiskovin

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Akcidenční tiskoviny
České a světové písmařství — historie a současná písmová tvorba
Design platidel a cenin
Digitální tisk
Dokončovací zpracování
Druhy knižní produkce a tvorba edičních řad
Druhy obrazových předloh a jejich reprodukce
Fotografie a další obrazový materiál v grafickém designu
Grafická značka a jednotný vizuální styl
Charakteristika tisku z hloubky
Charakteristika tisku z výšky
Charakteristika tisku z plochy
Charakteristika průtisku
Klasifikace tiskových písem
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Montážní programy a předtisková příprava
Obalový design, etikety, viněty
Rozdělení a principy tiskových technik a vlastnosti potiskovaných materiálů
Specifika tvorby návrhů a tisku periodik
Typografická písma latinková
Vektorové programy, bitmapové editory a zpracování obrazových předloh
Vizuální komunikace a reklama
Výrobní podklady pro zpracování textu: základní pravidla a druhy sazby
Výstavnictví
Webdesign

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design obalů

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Adheziva v obalovém průmyslu
Dějiny tiskového písma
Historie výroby papíru
Klasifikace písma
Konstrukční řešení obalu (lepenkové skládací krabice)
Kontrola kvality tiskových podkladů a kontrola dat
Obaly ze dřeva, kovu, skla a textilu
Adobe Photoshop pro 3D
Polymery v obalové produkci
Potisk obalů ofsetovým a digitálním tiskem
Potisk obalů sítotiskem, flexotiskem a hlubotiskem
Potisk prostorových obalů a textilu (specifických materiálů)
Principy zpracování bitmapového obrazu
Principy zpracování vektorové grafiky
Prostorová vizualizace obalu
Průmyslová ekologie a legislativa v obalové produkci a moderní trendy
Technická dokumentace obalu a spotřeba materiálu, Technická dokumentace
Typografie v designu obalů
Vlastnosti papíru
Výroba lepenek
Výroba obalů z lepenky
Výroba papíru a příbuzných materiálů
Využití 3D grafiky pro prezentaci a vizualizaci obalu — Sketchup Web
Zabarvovací prostředky v technikách potisku obalů
Zušlechťování tiskovin — lakování, laminování, výsek, slepotisk, fóliový tisk

 

obor 82-41-M/05 Grafický design Design digitálních médií

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Barvové prostory a teorie barevnosti
Dějiny tiskového písma
Digitální typografie
Dynamické WWW stránky
Film / video / digitální obraz
Formát HTML
Formát HTML a CSS
Integrace obrazu a textu — Adobe InDesign
JAVASCRIPT
Klasifikace písma
Modelování a animace pro Computer Generated Imagery (CGI) — Autodesk 3D Max
Návrh webu — User experience (UX)
Návrh webu — User interface (UI)
Programy pro animaci, střih a postprodukci — Adobe After Effects
Střihová skladba
Technické parametry obrazu a zvuku, záznam obrazu a zvuku
Typografie v designu digitálních médií
Vizuální komunikace — piktogramy a ikony
Výstup Computer Generated Imagery (CGI) — Autodesk 3D Max
Základní princip osvětlení portrétní studiové fotografie
Základní princip osvětlení produktové studiové fotografie
Základní principy logiky, algoritmů a základy programování
Zpracování bitmapového obrazu — Adobe Photoshop
Zpracování vektorového obrazu — Adobe Illustrator

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Dějiny výtvarné kultury a oboru

Architektura první poloviny dvacátého století
Avantgardní hnutí a průkopníci abstrakce
České baroko
České gotické umění
České umění druhé poloviny dvacátého století
Dada a surrealismus
Evropské baroko
Gotický sloh
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Klasický starověk
Kniha 20. století
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Kodexy raného středověku a doby románské
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní knižní design
Od gotického kodexu k prvním tiskům
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a secesní design
Postmoderna a aktuální tendence
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
První grafické projevy a nejstarší podoby knihy
Renesanční a barokní kniha
Secese — umění přelomu století
Umělecké směry počátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Umělecké tendence šedesátých let
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Historická knižní vazba období renesance
Historická knižní vazba období gotiky
Historické voskové pečetě
Komplexní restaurátorský zásah a restaurování,‚in situ“
Konzervace a restaurování předmětů ze železa
Konzervace a restaurování textilií z hedvábných vláken
Konzervace a restaurování textilií z lýkových vláken
Konzervace a restaurování třísločiněných a bílých vazebních usní
Konzervace historických voskových pečetí
Konzervace papírové podložky
Konzervování a restaurování předmětů z mědi a jejich slitin
Konzervování a restaurování textilií z vlněných vláken
Konzervování a restaurování textilií ze semenných vláken
Koroze kovů
Odkyselování papírové podložky
Pergamen
Preventivní konzervace
Restaurátorská dokumentace, Etický kodex
Restaurování dřevěných a lepenkových knižních desek
Restaurování fotografií podle typu technik a poškození
Restaurování negativů podle typů technik a poškození
Restaurování papírové podložky
Typy knižních vazeb a jejich základní technologické postupy. Charakteristické znaky soudobé
knižní vazby
Velkoplošné formáty
Výroba ručního a strojního papíru, degradace
Vývoj historické knižní vazby od starověku do konce 12. století
Základy archivace fotografických sbírek
Záznamové prostředky
Zkoušení papíru a klimatologické zkušebnictví
Způsoby čištění papíru

Chemie (nepovinná zkouška)

Acidobazické reakce, pH, hydrolýza solí
Aromatické uhlovodíky
Bílkoviny
Deriváty karboxylových kyselin — soli, estery, amidy, hydroxykyseliny a aminokyseliny
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Hydroxysloučeniny — alkoholy a fenoly
Chemická vazba, elektronová konfigurace
Karbonylové sloučeniny a ethery
Karboxylové kyseliny a organokovové sloučeniny
Klasifikace látek podle složení a metody oddělování složek ze směsi
Kovy — výroba, vlastnosti, koroze a reaktivnost
Nekovy — vodík, kyslík, voda, dusík, síra, uhlík, halogeny
Nepřechodné kovy — alkalické kovy, kovy alkalických zemin, Al, Sn
Přehled a využití polymerů v konzervátorské praxi
Přechodné kovy — Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au a jejich sloučeniny
Přírodní látky — lipidy a pryskyřice
Redoxní reakce a elektrolýza
Roztoky— výpočty složení roztoků, látková koncentrace
Sacharidy
Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin, izomerie
Stavba atomu, radioaktivita, periodická soustava prvků
Syntetické makromolekulární látky — složení, vlastnosti a výroba
Uhlovodíky — alkany, alkeny, alkadieny, alkyny

 

V Praze dne 7. října 2022

Radek Blahák
ředitel školy