přijímací řízení na střední školu — obor polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

přijímací řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

kritéria přijímacího řízení:

 

1. Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky státní jednotné přijímací zkoušky, jejíž celkový podíl v přijímacím řízení je nejméně 60 %. Školní přijímací zkouška se nekoná, přičemž je hodnocen prospěch uchazeče na vysvědčení za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy (nebo odpovídající ročníky gymnázií), přičemž je v přijímacím řízení celkový podíl hodnocení za obě vysvědčení nejvýše 40 %. Bodové hodnocení dílčích částí přijímacího řízení je nejvýše 100 bodů za státní přijímací zkoušku a nejvýše 45 bodů za hodnocení prospěchu na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídající ročníky gymnázií. Počet bodů bude na základě prospěchu přepočten dle vztahu:

počet bodů za prospěch = 45 – 0,3 * {25 * [(průměr1 + průměr2) / 2 – 1]}

V přijímacím řízení nelze hodnotit prospěch na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

2. U starších uchazečů bude hodnocen prospěch na vysvědčení obou pololetí deváté třídy; v případě, že nelze hodnotit prospěch na vysvědčení druhého pololetí deváté třídy ve školním roce 2019/2020, bude u nich hodnocen prospěch za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy.

3. Uchazečům, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a podají žádost o její prominutí, bude dle § 20, odst. 4 školského zákona jejich elementární znalost českého jazyka pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru posouzena rozhovorem před komisí stanovenou ředitelem školy. Výsledkem rozhovoru je vyjádření komise o jeho úspěšném či neúspěšném vykonání. Nevykonal-li uchazeč rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení. Byla-li uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je do celkových výsledků přijímacího řízení zařazen v redukovaném pořadí vycházejícího z výsledku testu z matematiky a bodového hodnocení prospěchu ze základní školy.

4. Cizincům s dočasnou ochranou podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina), a Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Nevykonal-li uchazeč rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení. Byla-li uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je do celkových výsledků přijímacího řízení zařazen v redukovaném pořadí vycházejícího z výsledku testu z matematiky a bodového hodnocení prospěchu ze základní školy. Cizinec s dočasnou ochranou má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. V případě zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace zadané v českém jazyce je časový limit pro vykonání zkoušky navýšen o 25 %, přičemž u zkoušky může být použit překladový slovník.

 

termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2024 (1. termín) a 15. dubna 2024 (2. termín).

počet přijímaných uchazečů: 30

 

Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhne vyššího bodové ohodnocení prospěchu:
a) u žáků ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ,

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebude v přijímacím řízení hodnoceno vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a bude nahrazeno hodnocením za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

termín podání přihlášky: do 20. února 2024 (pro první kolo přijímacího řízení)

 

Přihláška se podává nejpozději do posledního dne uvedené lhůty, a to:
elektronickým zadáním do systému DIPSY (dipsy.cz), a to s kopiemi dalších požadovaných dokladů,
osobním podáním do střední školy nebo prostřednictvím poštovních služeb ve formě výpisu z elektronického systému DIPSY nebo na tiskopisu, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a její součástí jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

1. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

2. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,

4. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

5. doklad o nostrifikaci v případě ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního vzdělávání (doklad musí být předložen nejpozději v den, kdy se takový uchazeč stane žákem střední školy),

6. doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

7. žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí (např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou),

8. žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob s dočasnou ochranou,

9. žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce u osob s dočasnou ochranou,

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení, a to po přechozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí s možností případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je možný po předchozí telefonické domluvě ve dnech 10. až 14. května 2024.

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

Digitální přihlašovací systém k přijímacímu řízení na střední školy

Informační portál k přijímacímu řízení na střední školy

Informace MŠMT pro uchazeče o střední vzdělávání, včetně tiskopisů