GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN

82-41-N/05

Obor vzdělání: 82-41-N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
Forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
Délka studia: 3 roky

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči v sekretariátu školy do 31. května 2012. Je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzený prospěch za všechny ročníky střední školy a životopis. Studenti maturující v roce přijímací zkoušky předkládají maturitní vysvědčení první den přijímací zkoušky.

Studijní program Grafický design a realizace tiskovin má šest zaměření:

01 propagační grafika
02 knižní grafika
03 fotografická tvorba a média
04 zpracování tiskovin
05 vydavatelská činnost
06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Studium v zaměření 01 Propagační grafika, 02 Knižní grafika, 03 Fotografická tvorba a média a 06 Restaurování děl z papíru a pergamenu je podmíněno úspěšným vykonáním talentové a přijímací zkoušky. U prvních tří zaměření je přijímací zkouška třídenní vylučovací. V prvém kole se hodnotí uchazečem dodané domácí práce uchazečem a zpracovávají se dva výtvarné úkoly. Ve druhém kole zpracovávají uchazeči další dvě výtvarné úlohy. Obsahem třetího kola je kulturně historický test, test ze základů typografie a polygrafie a individuální pohovor s uchazečem.

Do zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je přijímací zkouška jednodenní, přičemž její součástí je hodnocení domácích prací, dva praktické úkoly, umělecko-historický test a pohovor.

Obvyklý počet uchazečů na všechna výtvarná zaměření je asi 160, přičemž do každého zaměření bude přijato 9 až 12 studentů.

Zaměření 04 Zpracování tiskovin je koncipováno výrazně na technologie a kvalitu produkce tiskových médií. Přijímací zkouška sestává ze zkoušky z polygrafických technologií na úrovni maturitní zkoušky v oboru Polygrafie, kulturně historického testu a individuálního pohovoru s uchazečem.

Zaměření 05 Vydavatelská činnost se zaměřuje na problematiku vydávání především periodického tisku, ale i dalších tiskových i digitálních médií. Přijímací zkoušku tvoří test ze základů polygrafie a ekonomie, esej na dané téma, kulturně historický test a individuální pohovor s uchazečem.

Také do zaměření 04 a 05 se přijímá zpravidla 12 studentů, z obvyklých 40 uchazečů.

V případě, že by měl uchazeč zájem vykonat do některého z nevýtvarných zaměření přijímací zkoušku, pokud by nebyl úspěšný v prvním nebo druhém kole přijímací zkoušky do výtvarných zaměření, je nutné, vzhledem k organizaci správního řízení, podat dvě přihlášky ke studiu v příslušných zaměření vzdělávacího programu. Manipulační poplatek za přijímací zkoušku platí takový uchazeč pouze jednou.

Studijní příspěvek: 5000 Kč ročně, placeno po semestrech
Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2012 v sekretariátu školy
Termín odevzdání domácích prací: nejpozději 13. 6. 2012 do 12.00 hodin
Termín přijímacích zkoušek: v týdnu od 18. do 22. 6. 2012

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Konzultace pro uchazeče o studium
Školní řád Vyšší odborné školy grafické