VÝSLEDKY II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU NA VOŠG PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2018/19
 
Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

pořadí číslo body
přijatí uchazeči:  
1. 603 174
2. 604 101

 

 

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na VOŠG ve školním roce 2018/19

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

přijatí uchazeči:      

Dominec                 Patrik

Stárková                 Veronika

 

 

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

 

V Praze dne 1. 10. 2018

Ing. Radek Blahák, v. r.
ředitel školy