Přijímací řízení ke studiu na SPŠG v oboru Polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, 

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60
a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 2 pro denní formu vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie

Kritéria hodnocení:
Uchazeč bude přijat na základě dosaženého průměru známek ze všech povinných vyučovacích předmětů
a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Při dosažení shodného výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno
ve prospěch:
1. mladšího uchazeče (přicházejícího přímo ze základního stupně vzdělávání) před uchazečem starším (vzdělávajícího se ve středním stupni vzdělávání či s ukončeným středním stupněm vzdělávání),
2. uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno).

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku, ale budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ až do naplnění kapacity přijímaných žáků, tj. celkového počtu 60 žáků.

V 1. kole přijímacího řízení mohou být přijati jen ti uchazeči, jejichž celkový průměr za obě klasifikační období nepřesáhne 2,20.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit do školy do 15. 3. 2014.

V Praze dne 28. ledna 2014

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy