Ljuba Svobodová

restaurování a konzervování keramiky

 

vyučované předměty pro střední školu:
Restaurování muzejních předmětů (V3k)
Restaurování a konzervování keramiky (V4k)

 

odborné vzdělání:
Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

kontakt:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Praha 1, Letenská 4
svobodova@arup.cas.cz
tel. 257 014 399


pedagogická činnost a oblasti profesního zájmu:

Specializuje se na restaurování všech druhů keramiky, včetně kameniny, porcelánu
a restaurování skla. Dlouhodobě se zabývá ošetřováním suchých archeologických dřev.
Od roku 1997 se podílí na konzervování dřevěných torzálních artefaktů na vykopávkách pod deskou III. nádvoří Pražského hradu.

1998
udělena státní licence MK ČR – povolení k restaurování kulturních památek (archeologická keramika).

od r. 2006
výuka na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha,
obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky.

od r. 2002
výuka na VOŠ grafické a SPŠ grafické v Praze,
obor Konzervování a restaurování (keramika a porcelán)

2006
vzdělávací kurz pro specialisty v oblasti památkové péče z Irácké republiky, výuka ošetřování archeologických nálezů se zaměřením na péči o artefakty z nepálené hlíny

Přednášková a publikační činnost:
2008
Restaurování archeologické keramiky. Silis – Zpravodaj silikátového svazu (v tisku)

od r. 2004
vypracováno přes 200 konzervátorských a restaurátorských zpráv o zpracování keramických nádob pocházejících ze záchranných archeologických akcí. Zprávy jsou uloženy v Archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
a na archiv prací.

2007
na Konferenci konzervátorů a restaurátorů ve Znojmě přednáška na téma: Dlouhodobá ochrana a péče o archeologický areál pod deskou III. nádvoří Pražského hradu
se zaměřením na konzervování dřevěných prvků. Publikováno in: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Vydalo Technické muzeum v Brně, 2007.

1998
na semináři Konzervování a restaurování sbírkových předmětů v Kopřivnici přednáška
na téma: Možnosti využití moderní počítačové techniky PC při zpracování keramického střepového materiálu. Publikováno in: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Kopřivnice 1998. Vydalo Technické muzeum v Brně pro Komisi konzervátorů – restaurátorů a preparátorů při AMG, 1999. Viz též technologie, keramika.

Stálé archeologické expozice:
Restaurování archeologických artefaktů pro archeologické expozice ve (výběr):
Vlastivědném muzeu v Slaném, Vlastivědném muzeu v Litoměřicích, Muzeum Mladoboleslavska, palác Templ, Mladá Boleslav

2000
restaurování 23 nádob, rekonstrukce modelu lužického hrobu in situ, vytvoření kopie hrotu typu Quison pro multimediální stálou prezentaci pravěku a středověku regionu ad.

Výstavy:
Restaurování archeologických artefaktů pro archeologické výstavy (výběr):

2008
Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století. Z archeologického výzkumu Klecany. Oblastní muzeum v Brandýse n. Labem.
Výstava v Ústavu šlechtičen v areálu Pražského hradu.

2006
Tišice ve světle nových a starých nálezů, Regionální muzeum Mělník.

2000
Europas Mitte um 1000, Pražský hrad.