grafický design a realizace tiskovin

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
Forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
Délka studia: 3 roky

Škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči
v sekretariátu školy do 31. května 2014. Je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzený prospěch za všechny ročníky střední školy a životopis. Studenti maturující v roce přijímací zkoušky předkládají maturitní vysvědčení první den přijímací zkoušky.

Studijní program Grafický design a realizace tiskovin má šest zaměření:

01 propagační grafika
02 knižní grafika
03 fotografická tvorba a média (ve školním roce 2014/15 se neotvírá)
04 tisková produkce
05 vydavatelská produkce
06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Studium v zaměření 01 Propagační grafika, 02 Knižní grafika, 03 Fotografická tvorba
a média a 06 Restaurování děl z papíru a pergamenu je podmíněno úspěšným vykonáním talentové přijímací zkoušky. U prvních tří zaměření je přijímací zkouška zpravidla dvoudenní vylučovací. V prvém kole se hodnotí uchazečem dodané domácí práce uchazečem
a zpracovávají tři výtvarné úkoly. Obsahem druhého kola je test studijních předpokladů ověřující kulturně historický přehled uchazeče, a také jeho znalosti v oblasti typografie
a polygrafie. Součástí druhého kola je rovněž individuální pohovor s uchazečem.

Do zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je přijímací zkouška jednodenní, přičemž její součástí je hodnocení domácích prací, dva praktické úkoly, test studijních předpokladů, zaměřený především na kulturně historický přehled uchazeče, včetně reálií z oboru restaurování papíru, a individuální pohovor.

Obvyklý počet uchazečů na všechna výtvarná zaměření je asi 160, přičemž do každého zaměření bude přijato 9 až 12 studentů.

Zaměření 04 Tisková produkce je koncipováno výrazně na technologii a kvalitu produkce tiskových médií. Přijímací zkouška sestává pouze z individuálního pohovoru s uchazečem, při kterém se prověřují motivační předpoklady uchazeče ke studiu, jeho přehled v oblasti kulturně historické a v oblasti polygrafie.

Zaměření 05 Vydavatelská produkce se zaměřuje na problematiku vydávání především periodického tisku v tiskové i digitálních formě, a to především se zaměřením na ekonomiku a management produkce vydavatelských médií. Stejně jako do zaměření
04 Tisková produkce skládají uchazeči o studium ve vydavatelském zaměření přijímací zkoušku formou individuálního pohovoru, při kterém se prověřují motivační předpoklady uchazeče ke studiu, jeho přehled v oblasti kulturně historické a v oblasti polygrafie.

Také do zaměření 04 a 05 se přijímá zpravidla 12 studentů, z obvyklých 40 uchazečů.

V případě, že by měl uchazeč zájem vykonat do některého z nevýtvarných zaměření přijímací zkoušku, pokud by nebyl úspěšný v prvním kole přijímací zkoušky do výtvarných zaměření, je nutné, vzhledem k organizaci správního řízení, podat dvě přihlášky ke studiu
v příslušných zaměření vzdělávacího programu.

Studijní příspěvek: 5 000 Kč ročně, placeno ve dvou splátkách
Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2014 v sekretariátu školy
Termín odevzdání domácích prací: nejpozději 16. 6. 2014 do 12.00 hodin
Termín přijímacích zkoušek: 18. a 19. 6. 2014

Škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

Škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné


KURZ POLYGRAFICKÉHO ZÁKLADU

Pro uchazeče, kteří na střední škole neabsolvovali obor s polygrafickým zaměřením, pořádá škola týden před přijímacími zkouškami jednodenní kurz polygrafického základu.
Kurz obsahuje čtyři přednáškové moduly:

 

 

A. typografické kompendium (Pavel Hora, 11. 6. 2014, 14.00 až 15.30 hod.)
B. teoretické základy realizace tiskovin (Radek Blahák, 11. 6. 2014, 15.30 až 19.00 hod.)

termín kurzu: 11. 6. 2014, od 14 do 19 hodin
místo konání:
aula grafické školy, budova Hellichova 22, Praha 1
cena kurzu: 500 Kč (platba převodem na č. ú. 10006-23435031/0710;
v poznámce nebo jako variabilní symbol je nutné uvést text: „kurz polygrafie a jméno účastníka“)

účast na kurzu je nutné předem potvrdit e-mailem na adresu
info@graficka-praha.cz nebo telefonicky na č. 257 312 390

 

Přihláška ke studiu na VOŠG
Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2014/15
Konzultace a kurz ve školním roce 2013/2014
Školní řád Vyšší odborné školy grafické