restaurování uměleckořemeslných děl
z papíru a pergamenu

konzervatorstvi-detail

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu
forma studia: denní studium absolventů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia a zakončení: tříleté studium zakončené absolutoriem
absolventský titul: diplomovaný specialista — ve zkratce DiS., uváděný za jménem

 

vedoucí pedagog

MgA. Milana Vanišová

pedagogové

MgA. Štěpánka Borýsková, Ph.D.
Mgr. Libuše Holakovská
Dušan Nováček
PhDr. Jana Průšová
Ing. Eva Tothová

Ing. Štěpán Urbánek

 

koncepce studia

Vzdělávací program tříletého studia je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl současným požadavkům na práci samostatného restaurátora a konzervátora rukopisných i tištěných písemných památek. Důraz je kladen na osvojení si řemeslně-technologických a praktických znalostí materiálů, které s písemnými dokumenty bezprostředně souvisí (papír, pergamen, dřevo, kov, pečeť). Po ukončení studia by měl být absolvent v praxi schopen v souladu s etickým kodexem restaurování a s respektem k historickému předmětu

– provést průzkum stavu předmětu a vyhodnotit potřebné analýzy,
– k rozsahu poškození a historické hodnotě stanovit restaurátorský záměr, postup a metody restaurování,
– restaurátorské zásahy aplikovat v souladu se současnými trendy restaurování.

Studium je realizováno, stejně jako ve všech ostatních zaměřeních, denní formou. Pracující nebo studující studenti však mohou po dohodě s vyučujícím daného vzdělávacího modulu požádat ředitele školy o snížení rozsahu povinné docházky.

 

uplatnění absolventů

samostatný restaurátor a konzervátor archiválií, starých vzácných listin a knih
samostatný restaurátor a konzervátor v ústavech státní památkové péče
samostatný restaurátor a konzervátor v archívech a knihovnách
samostatný restaurátor a konzervátor v kulturních institucích
restaurátor a konzervátor v samostatné činnosti

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 31. května a jedinou podmínkou je maturita, případně její plnění v aktuálním školním roce. Zkoušky probíhají v polovině června a jejich součástí je talentová zkouška, která je postupná a vylučovací. K talentové zkoušce uchazeči předkládají soubor domácích prací, vybraní uchazeči dále postupují do druhého kola, v němž se ověřuje jejich talent ve dvou výtvarných úlohách. Nejlepší uchazeči postupují do třetího kola, jehož součástí je přijímací test a ústní pohovor. V testu se prověřuje úroveň znalostí v dějinách kultury, zejména výtvarné, a prověřuje se základní orientace i v oborových reáliích. Ústní pohovor je veden formou řízené profesní diskuse a jeho hlavním předpokladem je prověřit u uchazeče motivaci a zájem o studium, a také schopnost objektivní diskuse nad výtvarnými pracemi a zadanými okruhy vycházejících z testu.

 

absolutorium

K absolutoriu může přistoupit student, který splnil všechny studijní povinnosti a získal tak minimálně 180 kreditů (ECTS). Absolutorium se skládá ze tří částí, a to z absolventské zkoušky z jazyka anglického na výstupní jazykové úrovni B2, z absolventské zkoušky z odborných předmětů (Dějiny kultury nové doby, Restaurování papíru a pergamenu a Technologie restaurování) a z obhajoby absolventské práce.

 

klauzurní zkoušky

Klauzurní zkoušky jsou zařazeny vždy na konci každého semestru a prověřují komplexní znalosti a výtvarně-řemeslné dovednosti, které studenti získali během uplynulého vzdělávacího období v hlavním profilovém předmětu. V prvním a druhém ročníku je klauzurní zkouška součástí hlavního ateliérového předmětu Restaurování papíru a pergamenu, v zimním semestru třetího ročníku z vedlejšího ateliérového předmětu Knižní vazba. V posledním semestru je konána formou praktické absolventské zkoušky.

 

učební plán

Rozsah předmětu je v daném semestru vyjádřen poměrem týdenního počtu hodin přednášek a cvičení s uvedeným počtem kreditů v závorce (tj. doporučený systém s přenosem kreditů ECTS). Počet kreditů vyjadřuje tzv. celkovou studijní zátěž studenta, včetně domácí přípravy a přípravu k závěrečnému hodnocení předmětu. Počet hodin představujících studijní zátěž v rozsahu 1 kreditu je přibližně 30 hodin.

 

  I II III IV V VI
Povinné předměty:            
Anglický jazyk 0/3 Z (3) 0/3 KZ (3) 0/2 Z (2) 0/2 KZ (2) 0/3 ZK (4) 0/3 Z (3)
Dějiny kultury nové doby 2/0 Z (2) 2/0 KZ (2) 2/0 Z (2) 2/0 KZ (2) 2/0 KZ (2) 2/0 ZK (3)
Dějiny grafického designu 2/0 KZ (2) 2/0 ZK (3)
Management 2/0 KZ (2) 2/0 KZ (2)
Typografie 1/2 ZK (4) 1/2 ZK (4)
Fotografie 1/2 KZ (3) 1/2 KZ (3)
Zpracování obrazu 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
Integrace obrazu a textu 1 1/2 ZK (4)
Knižní vazba 1/4 KZ (5) 1/4 KZ (5) 1/4 KZ (5) 1/4 KZ (5) 1/4 ZK+ (6)
Restaurování papíru a pergamenu 1/4 ZK+ (6) 1/4 ZK+ (6) 1/4 ZK+ (6) 1/4 ZK+ (6) 1/12 ZK (14) 1/12 ZK (14)
Restaurování pečetí 1/2 KZ (3)
Technologie restaurování 2/0 ZK (3) 2/0 ZK (3) 2/0 KZ (2) 2/0 ZK (3) 0/2 KZ (2) 0/2 KZ (2)
Laboratorní techniky restaurování 0/4 Z (3)
Pomocné vědy historické 2/0 KZ (2)
Odborná praxe 0/14 Z (9) 0/14 Z (9)
Seminář absolventské práce 0/3 Z (3)
             
Volitelné předměty:            
Písmo a kaligrafie 1/2 Z (2) 1/2 Z (2)
Figurální kreslení 0/3 Z (2) 0/3 Z (2)
             
Celkem 28 (30) 28 (30) 33 (30) 34 (30) 28 (30) 28 (30)
             
Nepovinné předměty:            
Angličtina — vyrovnávací A1/A2 *) 0/1 Z (1) 0/1 Z (1)        
Realizace tiskovin 2/0 Z (1) 2/0 Z (1)
Účetnictví 1/0 Z (1)

 

ZK+ — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
*) — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické