mediální produkce

VOSG-vyvatelska-produkce

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 05 Mediální produkce

 

přihláška ke studiu

 

Studium v tomto zaměření je především redakčně-technického charakteru a připravuje absolventy na pozice středního managementu vydavatelských podniků a reklamních či mediálních agentur. Skladba vzdělávacích modulů je vytvořena tak, aby se po studiu mediální produkce mohli jeho absolventi uplatnit na následujících pozicích:

specialista DTP studia pro knižní a časopiseckou produkci
specialista DTP studia pro reklamu a propagaci
specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství
specialista podpory prodeje (marketing/PR assistent)
specialista distribuce tiskových a digitálních médií

 

Studijní program je cílen na získání informací a osvojení si potřebných dovedností v oblasti produkce vydavatelských médií a produktů řešených v rámci reklamních kampaní, včetně ekonomiky jejich realizace a nástrojů marketingové komunikace pro podporu jejich prodeje. Koncepce studijního programu umožňuje vzájemné propojení vzdělávacích modulů tak, aby byly snadno pochopeny principy přípravy tiskovin a jiných mediálních produktů z hlediska výtvarné, technické a jazykové redakce, návrhu optimálních prostředků marketingové kampaně, počítačového zpracování tiskovin a daných mediálních produktů, a to v kontextu jejich následného publikování tiskem nebo v on-line médiích, včetně distribuce ke spotřebiteli.

 

charakteristika odborných modulů a projektů

Ucelený soubor informací o redakčních činnostech, koncepční a produkční přípravě pro realizaci vydavatelských a mediálních produktů, včetně ekonomiky výroby produktů mediálních agentur a vydavatelství, podává hlavní, profilový modul Mediální produkce. Základními tématy jsou rovněž rozpočtová a investiční politika, obchodní činnost (prodej inzerce), výrobní a distribuční náklady organizace. Problematiku vydavatelské činnosti, tedy šíření informací tiskovinami, je nutné chápat v globálním kontextu ostatních médií určených pro přenos informací k příslušným cílovým skupinám.

Na oblast komunikace a komunikačních technik a jejich charakteru v multimediální společnosti se orientují moduly Mediální a marketingové komunikace. Tento modul pojednává rovněž o marketingových nástrojích a možnostech jejich využití v současném světě a cílí na uvědomování si podstaty a souvislosti fungování marketingových principů řízení moderní firmy prostřednictvím marketingové a mediální komunikace.

Orientaci v současných literárních tendencích a upevnění znalosti jazyka studentů v oblasti mluvnice a slohu, vedoucí k osvojení si kompetencí při práci s jazykem a literárním textem, zprostředkovává modul Český jazyk a literární tvorba.

Realizační část studijního zaměření Mediální produkce pro grafické zpracování tiskovin a dalších mediálních produktů, zajišťují především moduly Zpracování obrazu a textu. Komplexnější pojetí, kdy je student nucen zúročit všechny zkušenosti získané v průběhu studia, má v závěrečném vzdělávacím období modul Realizace mediálního projektu. Kromě absolventské práce, pro jejíž řešení je vyhrazen poslední uvedený vzdělávací modul, a také Seminář absolventské práce, jsou rovněž v průběhu studia zařazovány souhrnné úkoly, v nichž jsou studenti nuceni propojit dovednosti získané v jednotlivých odborných modulech svého studijního zaměření. Především se jedná o zpracování klauzurní práce, která je součástí hodnocení profilového modulu Mediální produkce na konci 4. semestru.

Období 5. semestru je vyhrazeno pro souvislou odbornou praxi, kterou studenti dle svého zájmu vykonávají přímo ve firmách zaměřených na vydavatelskou produkci, v DTP studiích nebo v reklamních či marketingových agenturách. Odborná praxe je do rozvrhu studentů zařazena v rozsahu 3 dnů po celou dobu patnácti výukových týdnů 5. semestru. Zbývající dva dny v týdnu tráví studenti ve výuce vzdělávacích modulů, které si v tomto období do svého studijního plánu zapsali.

Základní rozsah povinných vzdělávacích modulů si studenti doplňují výběrem volitelných disciplín, kterými se tak mohou ve svém oboru profilovat dle svého zájmu. V prvním roce studia si tak mohou zvolit modul Typografie nebo úvodní modul Webdesign. Ve druhém roce studia si mohou studenti zvolit pokračující modul Webdesign, v němž navazují na technologické základy tvorby webových stránek částí opírající se o jejich grafický design, nebo si volí úvodní modul Multimediální tvorba či modul Fotografie.  V posledním ročníku mohou pokračovat v Multimediální tvorbě nebo alternativně v pokročilém modulu Zpracování obrazu a textu.

Nad rámec studijního programu jsou studentům nabízeny tematicky zaměřené workshopy realizované odbornými pedagogy grafické školy nebo odborníky z praxe. Tradičně mají studenti možnost navštěvovat workshop typografie a technik tisku z výšky, workshop sítotisku, pořádány bývají rovněž workshopy knižní vazby či fotografické workshopy.

 

studijní plán

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Český jazyk a literární tvorba 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2
Mediální a marketingová komunikace I, II 2/0, Z   2/0, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2   A  
Mediální produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Realizace mediálního projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné moduly 2  3 2  3 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
Seminář literární tvorby           0/2, KZ  2
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

 

BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie
vedoucí tiskového střediska

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2018/19

konzultace pro uchazeče o studium
školní řád vyšší odborné školy