tisková produkce

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 tisková produkce

přihláška ke studiu

 

koncepce studia 

Studijní program je koncipován tak, aby absolvent vyhověl současným požadavkům pro práci samostatně pracujících specialistů v oblasti produkce tiskových a digitálních médií, zvládl práce spojené s technologickou přípravou tiskovin a jiných mediálních produktů, práce spojené s plánováním a řízením jejich výroby, včetně schopnosti objektivního posouzení kvality a ekonomiky výroby. Součástí studia je jednosemestrální praxe v reálném profesním prostředí. Tím má student možnost profilace v oboru dle jeho zájmu a navázat odborný kontakt pro případné uplatnění po studiu. Nabízí se mu rovněž možnost řešení absolventského projektu, který vychází přímo ze zadání a potřeb odborné praxe.

 

uplatnění absolventů

Specialista DTP studia pro tiskovou a vydavatelskou produkci
Specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
Specialista technologie a řízení polygrafické výroby
Specialista řízení kvality polygrafické výroby

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 31. května a jedinou podmínkou je maturita, případně její plnění v aktuálním školním roce. Zkoušky probíhají v polovině června a jejich součástí není talentová zkouška. Uchazeči konají pouze přijímací test a ústní pohovor. V testu se prověřuje úroveň znalostí v typografii, ve zpracování obrazu a textu, v polygrafii, a také v kultuře, zejména literární a výtvarné. Ústní pohovor je veden formou řízené profesní diskuse a jeho hlavním předpokladem je prověřit u uchazeče motivaci a zájem o studium tiskové produkce, a také schopnost objektivní diskuse nad zadanými okruhy vycházejících z tematického rozsahu testu.

 

přípravný kurz pro uchazeče

Kurzy zaměřené pro získání všeobecného, kulturně-společenského přehledu, nepořádáme. To musí uchazeč získat dlouhodobým, vlastním zájmem o kulturu, umění a společenské dění. Nicméně s minimálním rozsahem oborových reálií, zejména v oblasti typografie a polygrafie, se může uchazeč seznámit v kurzu, pořádaným zpravidla týden před přijímací zkouškou.

 

absolutorium

Skládá se ze tří částí, a to z absolventské zkoušky z jazyka anglického na výstupní jazykové úrovni B2, z absolventské zkoušky z odborných předmětů (Zpracování obrazu a textu, Management tiskové produkce, Ekonomika tiskové produkce) a z obhajoby absolventské práce.

 

pedagogové

BcA. Jiří Císler, vedoucí oddělení (konzultace pro uchazeče)
Ing. Radek Blahák (konzultace pro uchazeče)
Ing. Petr Kvítek
Dr. Ing. Josef Opletal

 

 

 

přihláška ke studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2021/22

konzultace pro uchazeče
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické