německý jazyk A1.1—B1.2

vyučuje Mgr. Dana Polívková

Výuka je koncipována jako výuka pro začátečníky. Vzdělávání v německém jazyce jako v druhém cizím jazyce rozšiřuje komunikační schopnosti žáků a zlepšuje možnosti jejich orientace v oboru a v profesním životě. V prvním roce vzdělávání studenti dosáhnou úrovně A1.1–A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Získají základní gramatickou výbavu a slovní zásobu pro jednoduché dorozumění v cizojazyčném prostředí. Dokážou představit sebe, svou rodinu a domov, umí stručně popsat své studium, zájmy a záliby. Zvládnou základní společenské obraty, umí formulovat jednoduché dotazy a porozumí odpovědím na ně. Studenti se seznámí se základními okruhy reálií německy mluvících zemí. Ve druhém roce vzdělávání je výuka koncipována jako kurs pro mírně pokročilé. Studenti dosáhnou úrovně A2.1–A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Upevní svoji gramatickou výbavu a slovní zásobu pro obecné dorozumění v cizojazyčném prostředí. Součástí výuky je další vzdělávání v oblasti kulturně-historických reálií německy mluvících zemí. Do výuky je dále zařazena četba z řady zjednodušených knih (Leichte Lektüre) spolu se cvičeními k jednotlivým kapitolám. Ve třetím roce vzdělávání je výuka je koncipována jako výuka pro pokročilé. Studenti dosáhnou úrovně B1.1 až B1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozšíří svoji gramatickou výbavu a slovní zásobu pro obecné dorozumění v cizojazyčném prostředí a zároveň se seznámí se základy odborného jazyka oboru. Součástí výuky je další vzdělávání v oblasti kulturně-historických reálií německy mluvících zemí. Do výuky je dále zařazena četba textů s odbornou problematikou studovaného oboru spolu s procvičováním odborné terminologie.

 

požadovaná jazyková úroveň výstupních znalostí v jednotlivých obdobích

Němčina A1.1 (1. semestr) + Němčina A1.2 (2. semestr)
V rámci jednotlivých tématických okruhů poskytuje modul v prvním a druhém vzdělávacím období základy německé gramatiky v těchto bodech: časování sloves v přítomném čase (slovesa pravidelná, nepravidelná, modální slovesa können a mögen), pořádek slov ve větě, zápor, skloňování podstatných jmen v jednotném i množném čísle, skloňování přídavných jmen, zájmena osobní, přivlastňovací, tázací, neurčitá a jejich skloňování, temporální předložky, slovesa s odlučitelnou předponou, minulý čas perfektum.

Němčina A2.1 (3. semestr) + Němčina A2.2 (4. semestr)
V rámci jednotlivých tématických okruhů modul ve třetím a čtvrtém vzdělávacím období upevňuje a rozvíjí znalosti německé gramatiky v těchto bodech: přivlastňovací zájmena, opakování minulého času, předložky se 3. a 4. pádem, skloňování přídavných jmen, konjunktiv II, zvratná slovesa, některé temporální a lokální přeložky, spojky als, wenn, dass, weil, deshalb, bis, seit(dem), trpný rod, slovesné vazby a zájmenná přídslovce, minulý čas préteritum, vztažné věty.

Němčina B1.1 (3. semestr) + Němčina B1.2 (4. semestr)
V rámci jednotlivých tématických okruhů poskytuje modul základy německé gramatiky v těchto bodech: časování sloves v minulém čase, N-deklinace, zpodstatnělá přídavná jména, budoucí čas, vztažný infinitiv, stupňování přídavných jmen, 2. pád, konjunktiv II, spojky obwohl, trotzdem, falls, da, während, bevor, nachdem, darum, deswegen, nicht nur …sondern auch, sowohl… als auch, damit, um …zu, als ob, anstatt, ohne … zu, indem, sodass, modální částice, některé předložky.

 

hodnocení ve vzdělávacím modulu

Zápočet
Hodnocení zápočtem je zařazeno vždy po zimním semestru a je udělen na základě splnění požadovaného rozsahu docházky, písemného zpracování zadaného tematického nebo gramatického okruhu ve formě pracovních listů, splnění průběžných testů ověřujících zvládnutí probírané slovní zásoby a gramatiky na požadované úrovni úspěšnosti, případně splnění didaktického testu prověřující zvládnutí slovní zásoby a gramatiky za celé vzdělávací období.

Klasifikovaný zápočet
Hodnocení formou klasifikovaného zápočtu je zařazeno na konci 1. a 2. ročníku. Je udělen na základě splnění požadovaného rozsahu docházky, písemného zpracování zadaného tematického nebo gramatického okruhu ve formě pracovních listů, splnění průběžných testů ověřujících zvládnutí probírané slovní zásoby a gramatiky na požadované úrovni procentuální úspěšnosti a kolokvia v rozsahu všech všeobecných témat a gramatických okruhů probraných v prvním a druhém vzdělávacím období. V případě neplnění průběžných testů na požadované úrovni hodnocení, je podmínkou splnění klasifikovaného zápočtu rovněž splnění didaktického testu prověřující zvládnutí slovní zásoby a gramatiky za celé vzdělávací období.

Zkouška
Je zařazena na konci studia a je udělena na základě splnění požadovaného rozsahu docházky, písemného zpracování zadaného tematického nebo gramatického okruhu ve formě pracovních listů, splnění průběžných testů ověřujících zvládnutí probírané slovní zásoby a gramatiky na požadované úrovni procentuální úspěšnosti a ústní zkoušky v rozsahu všech všeobecných témat a gramatických okruhů probraných v průběhu pátého a šestého vzdělávacího období. V případě neplnění průběžných testů na požadované úrovni hodnocení, je podmínkou splnění zkoušky rovněž splnění didaktického testu prověřující zvládnutí slovní zásoby a gramatiky za celé vzdělávací období.

 

studijní literatura a pomůcky

1. MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A1, A2, B1, Hueber, 2012 – Kursbuch + Arbeitsbuch, včetně vloženého DVD-ROM k samostudiu a opakování

2. Handbuch der Printmedien

3. německo-český slovník dle doporučení

4. pracovní listy k jednotlivým tematickým a gramatickým okruhům