management

přednášející: PhDr. Alena Sehnalová

Modul je koncipován jako kombinace metody přednášky a seminárního typu výuky (interaktivní komunikace, osobnostní testy k poznání vlastní výbavy jako podklad pro diskusi a řešení případových studií). Jeho obsah vychází z trojího pojetí managementu – jako procesu řízení, jako souboru poznatků o řízení a managementu řídících pracovníků.

Cílem modulu je osvojit si základní manažerské znalosti a položit základ k získávání manažerských dovedností jako klíčovému faktoru k úspěchu v profesionální kariéře. Se všemi oblastmi informací proto souvisí prohlubování komunikačních dovedností, princip komunikačních toků a pojetí komunikace jako marketingového nástroje a základní techniky emočního ovlivňování vztahů.

Výstupem je posílení předpokladů frekventantů k vedení týmu lidí, organizaci jejich práce, hodnocení výkonu a motivace, prohlubování týmového myšlení a jednání, prezentace informací a úkolů, vedení porad a posilování firemní kultury a schopnost působit v prostředí nadnárodní společnosti.

 

 

3. semestr — 2/0 KZ

Management a jeho pojetí, historický vývoj managementu, management v moderní organizaci, podnik a jeho založení, organizační struktura jako základ podnikových systémů a managementu, management a rozhodování, osobnost manažera, manažerské činnosti, pozice a role manažera.

hodnocení modulu

Klasifikovaný zápočet — je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění didaktického testu prověřující znalosti získané za dané vzdělávací období a seminární práce na zadané téma, přičemž se hodnotí obsahová správnost a úroveň osvojení vymezeného tematického okruhu.

 
4. semestr — 2/0 ZK

Sociální vztahy v organizaci a jejich management, organizování, koordinování a sdílení informací, vedení lidí ve společnosti – základy personálního managementu, komunikace manažera, prezentace uvnitř a vně podniku, prezentační dovednosti v managementu, management, komunikace a marketing, manažerská komunikace v multikulturním prostředí.

hodnocení modulu

Zkouška — je udělena na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování a přednes prezentace na zadané téma, přičemž se hodnotí obsahová správnost, úroveň přednesu a kvalita zpracování prezentace, a ústní zkoušky prověřující znalosti za obě vzdělávací období.

 

 

studijní literatura a pomůcky

1. Vondráček L., Vodáčková O.: Moderní management v teorii a praxi, ManagementP ress, Praha 2013

2. Blažek ladislav: Management – organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada, Praha 2014

3. Bednář Vojtěch: Sociální vztahy v organizaci a jejich management, Grada, Praha 2013

4. Veber J., Srpová J.: Podnikání v malé a střední firmě, Grada, Praha 2005

5. Lukeš Martin, Novotný Ivan: Psychologie podnikání, ManagementP ress, Praha 2005

6. Kubeš M., Spillerová S., Kurnický R.: Manažerské kompetence, Grada, Praha 2004

7. Mikuláštík Milan: Komunikační dovednosti v praxi, Grada, Praha 2010

8. Fairweather Alan: Jak být motivujícím manažerem, Grada, Praha 2009

9. Kabátek Aleš, Lošťáková Olga: Obchodní a manažerská prezentace, Grada, Praha 2010

10. Plamínek Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, Praha 2009

11. Kocianová Renata: Personální činnosti a metody personální práce, Grada, Praha 2010

12. Evangelu E., Gasparics Z.: Manažerská komunikace v multikultur. prostředí, KEY Publising, Ostrava 2013

13. Internetové portály