přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

dějiny kultury nové doby I

přednášející: Mgr. Lenka Janská, Ph.D.

Výukové cíle spočívají v uvedení souvislostí kulturních vlivů nové doby jakožto východiska studentů pro vlastní reflexi kulturních projevů doby, ve které žijeme, a způsobu, jak v ní žijeme. Student je vzděláván v rámci následujících tematických okruhů: vznik základů moderního umění na počátku 19. století, romantický životní pocit jako východisko moderní kultury, literatura romantismu – koncept romantického hrdiny, romantický přístup k malířství a hudbě, realistický přístup ke světu – filosofie positivismu, odraz materialistického přístupu ke světu ve výtvarném umění, impresionisté, vzpoura vůči konvenci, nové pojetí malby a hudby; základy moderního umění koncem 19. a počátku 20. století, postimpresionismus – individuální cesty k modernímu umění, symbolismus v literatuře a malířství, secesní stylizace přírodních motivů, kult uměleckého řemesla, tendence secesní architektury, expresionismus a předchůdci existencialismu. Koncepce modulárního celku vychází z interdisciplinárního přístupu. V rámci uvedených témat modul prohlubuje středoškolské znalosti předmětů dějin umění, dějepisu, literatury, filosofie a estetiky.

 

1. semestr — 2/0 KZ

Vznik základů moderního umění na počátku 19. století. Romantický životní pocit jako východisko moderní kultury, literatura romantismu – koncept romantického hrdiny, romantický přístup k malířství a hudbě, realistický přístup ke světu – filosofie positivismu, odraz materialistického přístupu ke světu ve výtvarném umění, impresionisté, vzpoura vůči konvenci, nové pojetí malby a hudby.

hodnocení modulu

Klasifikovaný zápočet — je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a zadaných prací a zpracování referátu na zadané téma, přičemž se hodnotí obsahová správnost a úroveň osvojení vymezeného tematického okruhu.

 

2. semestr — 2/0 ZK

Základy moderního umění koncem 19. a počátku 20. století. Postimpresionismus – individuální cesty k modernímu umění, symbolismus v literatuře a malířství, secesní stylizace přírodních motivů, kult uměleckého řemesla, tendence secesní architektury, presionismus a předchůdci existencialismu.

hodnocení modulu

Zkouška — je udělena na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a na základě recenze odborné knihy a ústní zkoušky prověřující znalosti za obě vzdělávací období prvního ročníku.

 

3. semestr — 2/0 KZ

Moderní umělecké směry první poloviny 20. století, fauvismus, expresionismus, proměna perspektivy v kubismu, futuristická oslava moderní doby, moderna v českých zemích.
Náhoda a všednost jako nový princip vztahu ke světu, dadaismus.

hodnocení modulu

Klasifikovaný zápočet — je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a zadaných prací, zpracování referátu na zadané téma, přičemž se hodnotí obsahová správnost a úroveň osvojení vymezeného tematického okruhu, a kolokvia prověřující znalosti, které si student v daném vzdělávacím období osvojil.

 

4. semestr — 2/0 ZK

Surrealismus, umělecké využití objevu psychoanalýzy a podvědomí, surrealistické tendence v ČSR.
Organická a geometrická abstrakce, ruská avantgarda a konstruktivismus, konstruktivní tendence po 1. světové válce.

hodnocení modulu

Zkouška — je udělena na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a zadaných prací, zpracování referátu na zadané téma, přičemž se hodnotí obsahová správnost a úroveň osvojení vymezeného tematického okruhu, a ústní zkoušky prověřující znalosti za obě vzdělávací období druhého ročníku.

 

 

studijní literatura:

1. Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 2–4. Idea servis: Praha 1997, 2002
2. Pijoan, J.: Dějiny umění 8–11. Odeon: Praha, 1981, 2002
3. Dempseyová, A.: Umělecké školy, styly a hnutí. Slovart: Praha 2002
4. Fahr-Beckerová: Secese. Slovart: Praha, 1998
5. Johnson, P.: Dějiny umění – nový pohled. Academia: Praha, 2006
6. Jockle, Kerstjens: Stavební slohy ve světové architektuře. Mladá fronta: Praha, 2006
7. Novák, L.: Století moderního malířství. 1865–1965. Praha, 1968
8. Gombrich, E. H.: Umění a iluze. Praha, 1985
9. Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha, 1992
10. Ptáčková, Stibral: Estetika na dlani. Olomouc, 2002
11. Zahrádka, P.: Vysoké versus populární umění. Olomouc, 2009
12. Navrátil: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava, 2000
13. Hilský, Zelenka: Od Poea k postmodernismu. Praha, 1993
14. Balajka: Přehledné dějiny literatury. 1. a 2. díl. SPN: Praha, 1995
15. Monografie uměleckých směrů a jednotlivých umělců z nakl. Taschen, Odeon, atd.
16. J. Clair, Úvahy o stavu výtvarného umění. Odpovědnost umělce. Brno 2006.
17. T. Glanc – J. Kleňhová, Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha 2005
18. Dolejší, P., Školní slovník světových spisovatelů. Humpolec 2007
19. Marek, V., Tajné dějiny hudby. Praha 2000
20. Chvatík, K., Melancholie a vzdor. Praha 1992

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024