anglický jazyk A2

zajišťuje humanitní katedra — komise cizojazyčné filologie

 

Vzdělávací modul navazuje na dosavadní znalosti a jazykové dovednosti na úrovni A1. Modul je orientován na rozvoj psané a mluvené formy jazyka a orientace v reáliích dané jazykové oblasti, zejména v jejich kulturních projevech s těžištěm v umění a literatuře a osvojení si odborné terminologie studovaného oboru s cílem schopnosti orientovat se v odborných textech studovaného oboru na pokročilé úrovni a vytvářet odborně tematicky zaměřené prezentace. Obsah učiva upevňuje a prohlubuje dosavadní schopnosti studentů aktivně pracovat s jazykem v oblasti gramatické i lexikální, a dále klade zvláštní důraz na rozvíjení slovní zásoby a práci s jednoduchými odbornými texty v oblasti dějin umění a literatury, fotografie a fotografických technologií, užité grafiky, knižní grafiky, restaurování papíru a pergamenu, polygrafických technologií, nakladatelsko-vydavatelské sféry a managementu. Modul je ukončen absolventskou zkouškou z anglického jazyka.

 

požadovaná jazyková úroveň výstupních znalostí v 1. a 2. semestru

Angličtina A2.1 (1. semestr) + Angličtina A2.2 (2. semestr)
Student dovede používat jazykové a řečové dovednosti na úrovni A2. Dovede samostatně prostudovat jednodušší text na všeobecné téma a provést jeho shrnutí písemnou formou a formou jednoduché prezentace v Power Point. Orientuje se v základní odborné terminologii studovaného oboru, dovede samostatně prostudovat jednoduchý odborný text týkající se jeho oboru a provést jeho shrnutí písemnou formou a formou prezentace v Power Point. Dokáže ústně a písemně shrnout informace ze samostudia jednodušších všeobecných a odborných témat.

 

hodnocení

Průběžná dílčí hodnocení:
– testy ověřující zvládnutí probírané slovní zásoby a gramatiky,
– testování řečových dovedností a poslechu,
– písemné zpracování zadaného všeobecného a odborného tématu k absolventským zkouškám v rozsahu 1 strany A5, jeho prezentace v Power Point, včetně uvedení nové slovní zásoby,
– samostatné zpracování probraných všeobecných a odborných témat každé v rozsahu A4,
– testy ověřující samostatné zpracování všeobecných a odborných témat.

Zápočet
V prvních dvou letech je zařazen do hodnocení za zimní semestr, v posledním semestru je povinnost jeho splnění zařazena před absolventskou zkouškou z anglického jazyka. Je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a zadaných prací, splnění prezentace všeobecného tématu a jejího písemného shrnutí a na základě splnění závěrečného didaktického testu.

Klasifikovaný zápočet
V anglickém jazyce je výstupním hodnocením na konci prvního a druhého ročníku. Je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, splnění všech dílčích testů a zadaných prací, splněné prezentace odborného tématu a jejího písemného shrnutí, a dále na základě splnění závěrečného didaktického testu, kolokvia z všeobecných a odborných absolventských témat probraných za druhé vzdělávací období a předložení písemného a ústního shrnutí výsledků samostudia.

 

doporučená studijní literatura

1. James Felici: The Complete Manual of Typography (A Guide to Settings Perfect Type), Rochester Institute of Technology school of Print media / Adobe Press + Peachpit Press, 2003

2. Amy Einsohn: The Copyeditor´s Handbook (A guide for Book Publishing and Corporate Communications), The Denver Publishing Institute University of California Press, 2006

3. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media – Technologies and Production Methods,
Springer + HEIDELBERG, 2001

4. Johansson, Kaj, Lundberg, Peter, Ryberg, Robert: A Guide to Print Production, John Wiley&Sons, 2003

5. Martin Bailey: PDF/X Frequently Asked Questions, 2003

6. Langthaler: Packaging and Graphic Design

7. Ambrose/Harris: Layout, AVA Publishing SA, 2005

8. Johnson, Rice, Williams: A History of Photography, Tashen, 2005

9. Wignall: How to Take Winning Pictures, Eastman Kodak Company, 1985

10. Gutler: Fotografický a filmový slovníček

11. Odborné časopisy Fotograf, Typografia, Printing and Publishing (k dispozici ve školní knihovně)

12. časopisy Bridge, Friendship

13. Newbold: Language to Go, upper-intermediate, Longman, 2002

14. Eastwood: Oxford Practice Grammar, intermediate, upper-intermediate, Oxford University Press, 1999

15. webové stránky s odbornou problematikou studovaného oboru