přijímací řízení na SPŠG — polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb.

 

přijímací řízení

 

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

kritéria přijímacího řízení:

 

1. Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky státní jednotné přijímací zkoušky, jejíž celkový podíl v přijímacím řízení je nejméně 60 %. Školní přijímací zkouška se nekoná, přičemž je hodnocen prospěch uchazeče na vysvědčení za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy (nebo odpovídající ročníky gymnázií), přičemž je v přijímacím řízení celkový podíl hodnocení za obě vysvědčení nejvýše 40 %. Bodové hodnocení dílčích částí přijímacího řízení je nejvýše 100 bodů za státní přijímací zkoušku a nejvýše 45 bodů za hodnocení prospěchu na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídající ročníky gymnázií. Počet bodů bude na základě prospěchu přepočten dle vztahu: 
počet bodů za prospěch = 45-0,3*(25*((průměr1+průměr2)/2-1))
V přijímacím řízení nelze hodnotit prospěch na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

2. U starších uchazečů bude hodnocen prospěch na vysvědčení obou pololetí deváté třídy; v případě, že nelze hodnotit prospěch na vysvědčení druhého pololetí deváté třídy ve školním roce 2019/2020, bude u nich hodnocen prospěch za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy.

3. U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury, bude dle § 20, odst. 4 školského zákona znalost českého jazyka ověřena pohovorem.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2022 (1. termín) a 13. dubna 2022 (2. termín).
Počet přijímaných uchazečů: 30

 

Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhne lepší průměr známek ze všech povinných vyučovacích předmětů

a) u žáků ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ,

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebude v přijímacím řízení hodnoceno vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a bude nahrazeno hodnocením za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Termín podání přihlášky: 1. března 2022 (pro první kolo přijímacího řízení)

Přihláška se podává na tiskopisu, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a její součástí jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

1. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

2. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

4. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je možný bezprostředně po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, což je stanoveno na pátek 29. dubna 2022 po předchozí telefonické domluvě.

 

Radek Blahák
ředitel školy