přijímací řízení na SPŠG — polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb.

přijímací řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

kritéria přijímacího řízení:

 

termín podání přihlášky: 1. března 2023 (pro první kolo přijímacího řízení)

termíny jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023 (1. termín) a 14. dubna 2023 (2. termín)

počet přijímaných uchazečů: 30

 

1. Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky státní jednotné přijímací zkoušky, jejíž celkový podíl v přijímacím řízení je nejméně 60 %. Školní přijímací zkouška se nekoná, přičemž je hodnocen prospěch uchazeče na vysvědčení za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy (nebo odpovídající ročníky gymnázií), přičemž je v přijímacím řízení celkový podíl hodnocení za obě vysvědčení nejvýše 40 %. Bodové hodnocení dílčích částí přijímacího řízení je nejvýše 100 bodů za státní přijímací zkoušku a nejvýše 45 bodů za hodnocení prospěchu na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídající ročníky gymnázií. Počet bodů bude na základě prospěchu přepočten dle vztahu:

počet bodů za prospěch = 45 – 0,3 * {25 * [(průměr1 + průměr2) /2 – 1]}

V přijímacím řízení nelze hodnotit prospěch na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

2. U starších uchazečů bude hodnocen prospěch na vysvědčení obou pololetí deváté třídy; v případě, že nelze hodnotit prospěch na vysvědčení druhého pololetí deváté třídy ve školním roce 2019/2020, bude u nich hodnocen prospěch za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy.

3. Uchazečům, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a podají žádost o její prominutí, bude dle § 20, odst. 4 školského zákona jejich elementární znalost českého jazyka pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru posouzena rozhovorem před komisí stanovenou ředitelem školy. Výsledkem rozhovoru je vyjádření komise o jeho úspěšném či neúspěšném vykonání. Nevykonal-li uchazeč rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení. Byla-li uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je do celkových výsledků přijímacího řízení zařazen v redukovaném pořadí vycházejícího z výsledku testu z matematiky a bodového hodnocení prospěchu ze základní školy.

4. Cizincům s dočasnou ochranou podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Nevykonal-li uchazeč rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení. Byla-li uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je do celkových výsledků přijímacího řízení zařazen v redukovaném pořadí vycházejícího z výsledku testu z matematiky a bodového hodnocení prospěchu ze základní školy. Cizinec s dočasnou ochranou má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. V případě zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace zadané v českém jazyce je časový limit pro vykonání zkoušky navýšen o 25 %, přičemž u zkoušky může být použit překladový slovník.

5. Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhne vyššího bodové ohodnocení prospěchu:
a) u žáků ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

6. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebude v přijímacím řízení hodnoceno vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a bude nahrazeno hodnocením za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

7. Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení, a to po přechozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je možný bezprostředně po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, což je stanoveno na úterý 2. května 2023.

 

náležitosti přihlášky:

Přihláška se podává na tiskopisu, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a její součástí jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

1. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

2. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,

4. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

5. doklad o nostrifikaci v případě ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního vzdělávání (doklad o nostrifikaci musí být škole předložen nejpozději v den, kdy se takový uchazeč stane žákem střední školy),

6. doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

7. žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,

8. žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob s dočasnou ochranou,

9. žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce u osob s dočasnou ochranou,

 

 

Radek Blahák
ředitel školy