přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

přijímací řízení do uměleckých oborů střední školy pro školní rok 2022/23

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení. U oborů Užitá fotografie a médiaGrafický design je dvoudenní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 5. a 6. ledna 20212
2. termín talentové zkoušky: 10. a 11. ledna 2022

U oboru Konzervátorství a restaurátorství je talentová zkouška jednodenní:

1. termín talentové zkoušky: 6. ledna 2022
2. termín talentové zkoušky: 11. ledna 2022

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /12/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média /12/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05
Grafický design — ŠVP Design obalů /10/
82-41-M/05
Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru /u oboru Grafický design i příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP)/ podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději
do 30. listopadu 2021.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku, nebo odpovídající ročník gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat ve fyzické podobě do kanceláře školy nejpozději pro první termín talentové zkoušky do 3. 1. 2022 a pro druhý termín talentové zkoušky do 6. 1. 2022, a to v rámci úředních hodin. Odevzdání domácích prací po stanoveném termínu nebude akceptováno. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce, kterou žáci a uchazeči obdrží do 17. 12. 2021. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talentové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání.

 

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média:

— 2 soubory fotografií s volnou tématikou (min. formát 18 × 24 cm) celkový minimální počet je 15 fotografií (jeden soubor musí obsahovat maximálně 10 fotografií)
— povinné zadání:
a) 3 fotografie na téma „Židle“, výtvarně pojatá kompozice na téma židle,
b) 5 fotografií na téma „Město“, subjektivní pohled na téma,
— výtvarné práce (minimálně 5 prací), např. věcná kresba, malba, koláž, grafické práce.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro ŠVP Design tiskovin a Design digitálních médií:

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20—30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.
— malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.
— grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly, návrhy ikon/piktogramů, případně značek) apod.
Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — ŠVP Design obalů:

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— studijní kresby podle přírody (zátiší, věcné studie, figurální motivy) apod.
— návrhy na obaly určené pro konkrétní produkty, jiná plastická tvorba (např. origami, vlastní objekty apod.)
— barevné studie (malby, ilustrace)
— grafické návrhy, ve kterých je patrná práce s písmem (plakát, pozvánka apod), uchazeči mohou doložit i grafiky (linoryty, suché jehly…) apod.
Prostorové objekty a snadno rozbitné práce předložte pouze na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:

– 18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
– 2 kopie historického ornamentu nebo iniciály

 

kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací
b) bodové hodnocení

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média a 82-41-M/05 Grafický designDesign tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise pro každý školní vzdělávací program zvlášť (Užitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií).

hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a z kulturně-historických a oborových reálií  /45/
6. individuální pohovor /60/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

zkouška je jednodenní
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a z kulturně-historických a oborových reálií /45/
5. individuální pohovor /60/
celkem 240 bodů

 

c) v hodnocení testu z českého jazyka a literatury a z kulturně-historických a oborových reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor),

d) v žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku,

e) uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně,

f) úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

01/ výsledků talentové zkoušky,

02/ prospěchu uchazeče vyjádřeným hodnocením na posledním vysvědčení z ročníku, ve kterém uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 8. třídu ZŠ nebo odpovídající ročník gymnázií, pokud uchazeč nyní plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního ročníku základního vzdělávání,

03/ při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí sta­noveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech.

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 45 bodů, přičemž v přijímacím řízení není započteno hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 330 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 285 bodů).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je stanoven na úterý 1. února 2022.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 5. ledna 2022 (1. termín), 10. ledna 2022 (2. termín).

Sdělení o výsledku talentové zkoušky bude zletilému uchazeči či zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zasláno do 20. ledna 2022.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněno a zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2022. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží po tuto dobu v souladu s odst. 3 § 23 zákona 500/2004, správního řádu, v platném znění, u provozovatele poštovních služeb. Pokud ve lhůtě 10 dnů nebyla písemnost převzata a dle odst. 2 § 24 uvedeného zákona nebyl adresátem prokázán vážný důvod, díky kterému nemohl písemnost v této lhůtě převzít, je dle odst. 1 § 24 správního řádu písemnost považována za doručenou.

 

V Praze dne 25. října 2021

Radek Blahák
ředitel školy

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií fotografie a média / restaurování papíru a muzejních předmětů

 

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024