přijímací řízení do výtvarných oborů střední školy pro školní rok 2020/21

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává­ní (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení. U oborů Užitá fotografie a média a Grafický design je dvouden­ní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 8. a 9. ledna 2020
2. termín talentové zkoušky: 13. a 14. ledna 2020

U oboru Konzervátorství a restaurátorství je talentová zkouška jednodenní:

1. termín talentové zkoušky: 9. ledna 2020
2. termín talentové zkoušky: 14. ledna 2020

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /12/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média /12/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design obalů /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru /u oboru Grafický design i příslušného ŠVP/ podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději
do 30. listopadu 2019.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročníky gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis..

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat do kan­celáře školy nejpozději pro první termín talentové zkoušky do 6. 1. 2020 do 13 hodin a pro druhý termín talentové zkoušky do 9. 1. 2020 do 13 hodin. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být před­loženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (flash/CD/DVD) pro potřeby archivace (nosiče se uchazečům nevrací). Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talentové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání.
Ve stejném pořadí je nutné mít domácí práce uložené na CD, DVD nebo flash ve formátu JPG nebo PDF
v rozlišení 72 ppi.

 

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média:

–  2 soubory fotografií s volnou tématikou (min. formát 18×24 cm) celkový minimální počet je 15 fotografií (jeden soubor musí obsahovat maximálně 10 fotografií)
–   povinné zadání:
a) 4 fotografie na téma „Gotická stavba“, 1× širší celek + 3× architektonický detail,
b) 4 fotografie na téma: „Zátiší s předmětem z domácího prostředí – dle fotografie Josefa Sudka“,
–   výtvarné práce (minimálně 5 prací), např. věcná kresba, malba, koláž, grafické práce.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro všechny ŠVP (Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií):

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
–   kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.
–   malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.
–   grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly) apod.
Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:

–   18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
–   2 kopie historického ornamentu nebo iniciály

 

kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací
b) bodové hodnocení

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média a 82-41-M/05 Grafický design

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise pro každý školní vzdělávací program zvlášť (Užitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií).
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /45/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

zkouška je jednodenní
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /45/
celkem 240 bodů

 

c) v hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor),

d) v žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku,

e) uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně,

f) úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

01/ výsledků talentové zkoušky,

02/ znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání,

03/ při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí sta­noveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech.

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 30 bodů, celkově 60 bodů. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maxi­málně 345 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 300 bodů).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správ­ního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekreta­riátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, je stanoven na pondělí 3. února 2020.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 8. ledna 2020 (1. termín), 13. ledna 2020 (2. termín).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2020. O výsledku talentové zkoušky bude podána informace
do 20. ledna 2020. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží
po tuto dobu v souladu s odst. 3 § 23 zákona 500/2004, správního řádu, v platném znění, u provozovatele poštovních služeb. Pokud ve lhůtě 10 dnů nebyla písemnost převzata a dle odst. 2 § 24 uvedeného zákona nebyl adresátem prokázán vážný důvod, díky kterému nemohl písemnost v této lhůtě převzít, je dle odst. 1 § 24 správního řádu písemnost považována za doručenou.

 

 

V Praze dne 25. října 2019

Radek Blahák
ředitel školy

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií fotografie a média / restaurování papíru a muzejních předmětů

 

konzultace pro uchazeče o studium