přijímací řízení na VOŠG — zaměření tisková produkce
příjem přihlášek ke studiu do 27 | 09 | 21

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky v dne 6. 10. 2021
v zaměřeních vzdělávacího programu Tisková produkce

 

přijímací podmínky

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči výhradně elektronicky prostřednictvím PDF formuláře vyplněného v Acrobat Readeru a zaslaného v podobě přílohy mailu na adresu prijimacky@hellichovka.cz, a to nejpozději do 27. zaří 2021. Formulář přihlášky ke studiu je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří splní podmínky pro přijetí a prokážou vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy a zdravotní způsobilost. Schopnosti, vědomosti a zájmy ke vzdělávání v daném zaměření vzdělávacího programu jsou prověřovány při přijímací zkoušce. Splnění podmínky ukončeného středního vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost musí přijatý uchazeč prokázat doložením ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce a potvrzením lékaře nejpozději při zápisu ke vzdělávání.

B. Přijímací zkouška je v zaměření Tisková produkce jednodenní.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Tisková produkce tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

 

kritéria hodnocení

 

A. Hodnotící část přijímací zkoušky a maximální počet dosažených bodů v zaměření Tisková produkce:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (45 bodů)
celkem 75 bodů

C. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

D. V žádné části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

E. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

F. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy.

G. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na 7. října 2021 po předchozí telefonické domluvě.

I. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:
a) uchazeče, který dosáhl vyššího počtu bodů u individuálního pohovoru, jehož součástí je zejména prověření zájmu uchazeče o studium Tiskové produkce;
b) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

V Praze dne 3. září 2021

Radek Blahák
ředitel školy

 

 

studijní program vyšší odborné školy

 

přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
konzultace pro uchazeče o studium
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické