druhé kolo přijímacího řízení na VOŠG — zaměření Mediální produkce

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

přijímací řízení

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky v dne 23. 9. 2019
v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Mediální produkce (4)

 

přijímací podmínky

 

A. Přihlášky ke vzdělávání podávají uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 13. září 2019. Škola má vlastní formulář přihlášky ke studiu, který je k dispozici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně) a životopis.

 

B. Zkouška je v zaměření Mediální produkce jednodenní.

Součástí přijímacího řízení je hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, a to hodnocením průměru prospěchu v posledním klasifikačním období střední školy, tj. ve druhém pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Přijímací zkoušku pro zaměření Mediální produkce tvoří test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

 

 

kriteria hodnocení

 

A. Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (40 bodů)
3. hodnocení průměru prospěchu v posledním klasifikačním období střední školy, tj. ve druhém pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých  gymnázií, případně nástavbového studia (30 bodů)
celkem 100 bodů

 

B. Zaměření Mediální produkce není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

 

C. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

D. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

 

E. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

F. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy.

 

G. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na pátek 24. září 2019 po předchozí telefonické domluvě.

 

H. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

V Praze dne 27. srpna 2019

Radek Blahák
ředitel školy

 

 

studijní program vyšší odborné školy

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
konzultace pro uchazeče k vyššímu odbornému studiu
školní řád vyšší odborné školy