informace studentům a rodičům k povinnostem distančního studia během uzavření školy

 

Dne 16. března 2020 byli všichni žáci a studenti střední i vyšší odborné školy informováni formou zprávy na školní email a rovněž na soukromý e-mail, který uvedli do evidence v Bakalářích, o studijních povinnostech během mimořádného opatření uzavření školy v období od 11. března 2020 do odvolání. Pokud někdo z žáků a studentů nařizující instrukce neobdržel, musí neprodleně kontaktovat vedoucího nebo třídního profesora.

 

Nařízení ředitele školy k distančnímu vzdělávání a studiu v době uzavření školy:

 

(1) V době uzavření školy, vzhledem k mimořádnému opatření MZČR budou jednotlivými vyučujícími zadávány práce distanční (vzdálenou) formou.

(2) Všichni žáci a studenti mají od tohoto týdne povinnost sledovat zadání domácích úkolů v aplikaci Bakalářů a školní e-mailové účty, kam budou vyučující zasílat studijní podklady a zadání. Vyučující jednotlivých předmětů podají žákům a studentům upřesňující informace k organizaci a k požadavkům pro zpracování úkolů a jejich hodnocení.

(3) Zadání a podmínky odevzdání prací stanoví jednotliví vyučující pro každý týden zpravidla v pondělí, nejpozději během úterý, a to zatím v období od 16. března do 17. dubna 2020 (případně již byly úkoly v některých předmětech zadány ve dnech 11. až 13. března 2020).

(4) Všichni žáci a studenti jsou povinni pro komunikaci se školou využívat výhradně školní emaily v doméně @hellichovka.cz. Jestliže má někdo problém s přístupem do školního e-mailu, je povinen neprodleně kontaktovat správce počítačové sítě p. Ondreje Saktora na adrese itpodpora@hellichovka.cz.

(5) E-maily budou vyučující posílat zpravidla s potvrzením o přečtení zprávy a žáci a studenti jsou povinni toto potvrzení provést (tím dají vyučujícím vědět, že s jejich instrukcemi byli seznámeni).

(6) V případě, že někdo z žáků nebo studentů během týdne neobdrží do některého předmětu úkol nebo zadání, má povinnost se bez vyzvání sám u vyučujícího informovat. Neplnění úkolů takto stanovenou distanční formou bude považováno za hrubé porušení studijních povinností.

(7) V případě, že má žák nebo student v tomto mimořádném období zdravotní potíže (potvrzené lékařem), které brání v plnění stanovených povinností, doloží žák nebo student e-mailem tuto skutečnost třídní profesorce (třídnímu profesorovi; vedoucí/mu studijní skupiny na vyšší odborné škole), u nezletilých žáků zákonný zástupce ze svého e-mailového účtu, uvedeného v evidenci studenta v Bakalářích.

(8) Všichni žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy jsou povinni se nařízením ředitele školy řídit.

 

V době uzavření školy jsou všichni studenti povinni sledovat webové stránky školy, kde budou uváděny aktuální informace k provozu školy.

 

Radek Blahák
ředitel školy