aktualizované informace studentům a rodičům k povinnostem distančního studia během uzavření školy

 

Dne 16. března 2020 byli všichni žáci a studenti střední i vyšší odborné školy informováni formou zprávy na školní email a rovněž na soukromý e-mail, který uvedli do evidence v Bakalářích, o studijních povinnostech během mimořádného opatření uzavření školy v období od 11. března 2020 do odvolání. Pokud někdo z žáků a studentů nařizující instrukce neobdržel, musí neprodleně kontaktovat vedoucího nebo třídního profesora.

 

Nařízení ředitele školy k distančnímu vzdělávání a studiu v době uzavření školy:

 

1. V době uzavření školy, vzhledem k mimořádnému opatření MZČR budou jednotlivými vyučujícími zadávány práce distanční (vzdálenou) formou.

2. Všichni studenti mají v období mimořádného opatření povinnost sledovat zadání domácích úkolů v aplikaci Bakalářů a školní e-mailové účty, kam budou vyučující zasílat studijní podklady a zadání, případně v jiných online aplikacích, o nichž byli studenti informováni vyučujícími jednotlivých předmětů.

3. Zadání a podmínky odevzdání prací v rámci distančního vzdělávání a studia mají jednotliví vyučující stanoveny až do uzávěrky hodnocení v předmětu za druhé pololetí nebo za letní semestr. Osobní přítomnost studentů ve škole bude probíhat pro studenty závěrečných ročníků střední i vyšší odborné školy, a to zejména pro finalizaci maturitních a absolventských prací, případně mohou být realizovány prezenční konzultace i v jiných předmětech pro teoretickou přípravu k maturitním zkouškám a absolutoriu. Studenti nižších ročníků střední i vyšší odborné školy již nebudou mít povinnost osobní přítomnost ve škole. Jejich osobní přítomnost ve škole bude doporučená zejména v předmětech obsahujících speciální praktické činnosti a bude organizována po domluvě s vyučujícím předmětu.

4. Všichni studenti jsou povinni pro komunikaci se školou využívat výhradně školní emaily v doméně @hellichovka.cz. Jestliže má někdo problém s přístupem do školního e-mailu, je povinen neprodleně kontaktovat správce počítačové sítě p. Ondreje Saktora na adrese itpodpora@hellichovka.cz.

5. V případě, že někdo z žáků nebo studentů neobdrží do některého předmětu úkol nebo zadání, má povinnost se bez vyzvání sám o aktivitách v předmětu informovat.

7. V případě, že má student v tomto mimořádném období zdravotní potíže (potvrzené lékařem), které brání v plnění stanovených povinností, doloží žák nebo student e-mailem tuto skutečnost třídní profesorce (třídnímu profesorovi; vedoucí/mu studijní skupiny na vyšší odborné škole), u nezletilých žáků zákonný zástupce ze svého e-mailového účtu, uvedeného v evidenci studenta v Bakalářích.

8. Všichni žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy jsou povinni se nařízením ředitele školy řídit.

 

V době uzavření školy jsou všichni studenti povinni sledovat webové stránky školy, kde budou uváděny aktuální informace k provozu školy.

 

 

Radek Blahák
ředitel školy