přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

vyšší odborná škola grafická —
zápis ke studiu a studijní program 2018/19

 

vedení studijní agendy:
MgA. Václav Kopecký, zástupce ředitele

rozvrh hodin, provoz školy:
Mgr. Petra Vykydalová, statutární zástupkyně ředitele

studijní oddělení, potvrzení o studiu:
Renata Horáčková, studijní referentka

počítačová podpora, přístup do školní sítě:
Ondrej Saktor, metodik ICT a správce sítě

karty studenta ISIC, kopírování:
Dana Dusilová, hospodářka

šatní skříňky, provozní údržba školy:
Petr Šimek, školník

vedení uměleckých předmětů:
MgA. Václav Kopecký a ak. mal. Zbyněk Kočvar

vedení technologických předmětů:
Ing. Radek Blahák a Tomáš Krcha, DiS.

vedení tiskového střediska a tiskové práce:
BcA. Jiří Císler a Jan Berka, DiS.

 

povinný zápis ke studiu na začátku školního roku 3. září 2018

 

upozornění:

Řádný zápis ke studiu je možný pouze pro studenty, kteří úspěšně ukončili střední vzdělání s maturitní zkouškou a doložili potvrzenou kopii maturitního vysvědčení. Studenti, kteří budou konat maturitní zkoušku v náhradním nebo opravném podzimním termínu, budou zapsáni podmínečně, a to tak, jak je uvedeno v rozhodnutí ředitele o přijetí ke studiu, tj. do 30. 9. 2018. Potvrzení o studiu je možné vydat až po řádném zápisu ke studiu, a tedy pouze studentům, kteří splňují podmínky pro řádný zápis ke studiu ve vyšší odborné škole. Student, který se řádně nezapíše ke studiu, není studentem vyšší odborné školy.

 

studijní skupina vedoucí učitel(ka) čas učebna
       
G1A 01, 02, 03 Ing. Jan Charvát 9.00 AULA
G1B 04, 05, 06 Mgr. art. Martina Ficová 9.00 AULA/33
G2A 01, 02 Mgr. Silvie Kolenatá 10.00 3
G2B 05, 06 Mgr. Dana Polívková 10.00 5
G3A 01, 02, 03 Mgr. Jiřina Hoření 10.00 1
G3B 04, 05, 06 Mgr. Eva Hrušková 10.00 2

 

předběžný harmonogram školního roku 2018/19

 

zimní semestr

3. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
4. 9. filmové představení — zahájení školního roku v kině Světozor
5. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
5. 9.–21. 12. odborná praxe G3B
14. 9. seznámení G3A a G3B s okruhy k ústním absolventským zkouškám
1. 10. vyhlášení témat absolventských prací pro G3A a G3B
3. 10. den otevřených dveří
15. 10. uzávěrka plateb školného za zimní semestr pro II. a III. ročníky
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
31. 10. odevzdání závazného tématu absolventské práce G3A a G3B
3.–7. 12. klauzury G3A
10.–14. 12. klauzury G2A a G3B 06
zápočtový týden G1A, G2B 06 a G3B 06
17.—21. 12. klauzury G1A, G2B 06 a G3B 06
zápočtový týden G1B, G2A, G2B 05, G3A, G3B 0405
21. 12. vánoční program
22. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. a 4. 1. ředitelské volno
7.–25. 1. zkouškové období (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia ke klas. zápočtům)
16. 1. umělecká rada pro hodnocení zimních klauzur
25. 1. uzávěrka klasifikace (nezkouší se!) odevzdání indexů vedoucím ročníků ke kontrole případně poslední termín pro podání podložených žádostí
28. 1. pedagogická rada za zimní semestr — projednání výsledků studia, postup studentů do letního semestru, projednání žádostí o prodloužení termínu splnění klasifikace, případy ukončení studia
29.–31. 1. třídnické hodiny (rozvrh a harmonogram akcí v letním semestru), konzultace


letní semestr

1. 2. pololetní prázdniny
4. 2. odevzdání explikací absolventských prací G3A a G3B vedoucím oddělení
prezentace a kontrola zpracování teoretických absolventských prací
6. 2.  den otevřených dveří
11.–15. 2. jarní prázdniny
15. 2. uzávěrka plateb školného za letní semestr pro studenty všech ročníků
21. 2. ples grafické školy v Národním domě na Vinohradech
22. 2. ředitelské volno
6. 3. odevzdání explikací absolventských prací G3A a G3B,
4.–8. 3.  prezentace a kontrola průběžného řešení absolventských prací G3A a G3B
29. 3. ředitelské volno
4.–10. 4. zápočty G3A
8.–9. 4. prezentace a kontrola průběžného řešení absolventských prací G3A a G3B — závazné komisionální hodnocení pro udělení zápočtu v Semináři absolventské práce
15. 4.–2. 5. praktická absolutoria v uměleckých zaměřeních G3A a G3B 06
25. 4.–2. 5. zápočty G3B
3.–24. 5. zkouškové období G3A a G3B (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia)
7. 5. odevzdání absolventských prací G3A a G3B
16. 5. umělecká rada pro hodnocení absolventských prací v uměleckých zaměřeních G3A a G3B 06
20.–24. 5. klauzury G2A
zápočty G1A, G1B, G2B
24. 5.  uzávěrka klasifikace v G3A a G3B (nezkouší se!) — odevzdání indexů vedoucím ročníků G3A a G3B ke kontrole splnění klasifikace, případně poslední termín pro podání podložených žádostí o náhradní termín splnění  klasifikace a odklad absolutoria;
27. 5. pedagogická rada za letní semestr pro G3A a G3B – projednání výsledků studia, připuštění studentů k absolutoriu, projednání žádostí o prodloužení termínu klasifikace, případy odkladu absolutoria a ukončení studia
27.–31. 5. klauzury G1A, G1B 06 a G2B 06
zápočty G2A
studijní volno před absolutoriem G3A a G3B — „svatý týden“
3.–6. 6. absolutoria G3A a G3B
3.–21. 6. zkouškové období I. a II. ročníků (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia)
13. 6. umělecká rada pro hodnocení letních klauzur
21. 6. uzávěrka klasifikace v I. a II. ročnících (nezkouší se!) odevzdání indexů vedoucím I. a II. ročníků ke kontrole splnění klasifikace, případně poslední termín pro podání podložených žádostí o prodloužení termínu splnění klasifikace
24.–28. 6. třídnické hodiny, úklid ateliérů a učeben podle domluvy s pedagogy, konzultace
26. 6. pedagogická rada za letní semestr pro I. a II. ročníky — projednání výsledků studia, postup studentů do vyššího ročníku, projednání žádostí o náhradní termíny klasifikace, případy ukončení studia
od 29. 6. letní prázdniny

 

 

studijní plány a obsazení pedagogů v předmětech

 

poznámky ke studijním plánům:

Rozsah předmětu je vyjádřen poměrem počtu hodin přednášek a cvičení.

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
KZ+/ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška.

Z++ splnění zápočtu z nepovinného předmětu Seminář z angličtiny — vyrovnávací A1/A2 je povinné pro studenty, kteří nesplní rozřazovací test z anglického jazyka v požadovaném rozsahu minimálních znalostí pro vstupní úroveň studia angličtiny A2.

 

G1A

vedoucí učitel: Ing. Jan Charvát   
zastupující učitelka: MgA. Tereza Velíková, Ph.D.   
           
  zimní semestr  letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah vyučující Z+L 
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Z Mgr. Havlíčková
Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
PhDr. Urban
0/3 KZ Mgr. Havlíčková
Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
PhDr. Urban
4+4
Dějiny kultury nové doby I 2/0 Z Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 KZ Mgr. Janská, Ph.D. 2+2
Typografie 1/2 KZ ak. mal. Kočvar (01)
MgA. Pleštilová (02)
1/2 Zk ak. mal. Kočvar (01)
MgA. Pleštilová (02)
3+3
Zpracování obrazu a textu I 2/3 Zk Ing. Charvát
MgA. Velíková, Ph.D.
2/3 Zk Ing. Charvát
MgA. Velíková, Ph.D.
6+6
G1A01 Propagační grafika:     
Ateliérová praxe propagační grafiky 0/7 Zk+ ak. mal. Kočvar 0/7 Zk+ ak. mal. Kočvar 10+10
Grafické techniky 0/3 Z BcA. Hora 0/3 KZ BcA. Hora 3+3
           
G1A02 Knižní grafika:     
Ateliérová praxe knižní grafiky 0/4 Zk+ MgA. Pleštilová 0/4 Zk+ MgA. Pleštilová 6+6
Grafické umělecké techniky 0/4 KZ BcA. Hora 0/4 KZ BcA. Hora 4+4
           
G1A03 Fotografická tvorba a média:     
Teorie a dějiny fotografie 2/0 Z MgA. Fixlová 2/0 KZ MgA. Fixlová 2+2
Technické principy fotografie 1/1 KZ MgA. Rasl 1/1 Zk MgA. Rasl 2+2
Studiová fotografie I 1/3 KZ MgA. Rasl 1/3 Zk MgA. Rasl 5+5
Ateliérová praxe fotografické tvorby 0/4 Zk+ MgA. Mlynářová 0/4 Zk+ MgA. Mlynářová 6+6
           
Volitelné předměty — studenti zaměření 01 a 03 si zapisují minimálně 1 předmět; studenti zaměření 02 si zapisují minimálně 2 předměty:     
Webdesign I 0/2 Z Bc. Burda 0/2 KZ PhDr. MgA. Knapp 3+3
Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z PhDr. Sehnalová 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2+2
Figurální kreslení I (pro 01, 02) 0/3 Z MgA. Mgr. Trnka 0/3 KZ MgA. Mgr. Trnka 3+3
Typografie (pro 03) 1/2 KZ MgA. Kraus 1/2 Zk MgA. Kraus 3+3
           
Nepovinné předměty:     
Seminář z angličtiny — vyrovnávací A1/A2 0/1 Z++ Mgr. Havlíčková 0/1 Z++ Mgr. Havlíčková 1+1

 

G1B

vedoucí učitelka: Mgr. art. Martina Ficová   
zastupující učitelka: Bc. Bohumila Broumová   
           
  zimní semestr letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah   Z+L
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Z Mgr. Havlíčková
Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
PhDr. Urban
0/3 KZ Mgr. Havlíčková
Mgr. Hoření
Mgr. Hrušková
PhDr. Urban
4+4
Dějiny kultury nové doby I 2/0 Z Mgr. art. Ficová 2/0 KZ Mgr. art. Ficová 2+2
Zpracování obrazu a textu I 2/3 Zk Ing. Charvát
Bc. Broumová
2/3 Zk Ing. Charvát
Bc. Broumová
6+6
G1B04 Tisková produkce:     
Německý jazyk 0/3 Z Mgr. Polívková 0/3 KZ Mgr. Polívková 4+4
Aplikace přírodních věd a materiálů 2/1 KZ Ing. Honsová 2/1 Zk Ing. Honsová 3+3
Management tiskové produkce 2/2 Zk Dr. Ing. Opletal
Ing. Kvítek
2/2 Zk Dr. Ing. Opletal
Ing. Kvítek
6+6
Volitelné předměty — studenti si zapisují minimálně 2 předměty:     
Typografie 1/2 KZ J. Čermák 1/2 Zk J. Čermák 3+3
Webdesign I 0/2 Z Bc. Burda 0/2 KZ PhDr. MgA. Knapp 3+3
Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z PhDr. Sehnalová 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2+2
           
G1B05 Mediální produkce:     
Německý jazyk 0/3 Z Mgr. Polívková 0/3 KZ Mgr. Polívková 4+4
Český jazyk a literární tvorba 1/2 KZ PhDr. Sehnalová 1/2 Zk PhDr. Sehnalová 3+3
Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z PhDr. Sehnalová 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2+2
Mediální produkce 2/2 Zk Dr. Ing. Opletal
Mgr. Mařík
2/2 Zk Dr. Ing. Opletal
Mgr. Mařík
6+6
Volitelné předměty — studenti si zapisují minimálně 1 předmět:     
Typografie 1/2 KZ J. Čermák 1/2 Zk J. Čermák 3+3
Webdesign I 0/2 Z Bc. Burda 0/2 KZ PhDr. MgA. Knapp 3+3
           
G1B06 Restaurování papíru:     
Knižní vazba 1/4 KZ O. Hrušková 1/4 KZ O. Hrušková 5+5
Technologie restaurování papíru 4/0 Zk Ing. Urbánek   4+0
Laboratorní techniky restaurování   0/4 Zk Ing. Urbánek 0+4
Restaurování papíru 0/5 Zk+ Bc. Vanišová 0/5 Zk+ Bc. Vanišová 7+7
Volitelné předmět — studenti si zapisují minimálně 1 předmět:     
Typografie 1/2 KZ MgA. Kraus 1/2 Zk MgA. Kraus 3+3
Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z PhDr. Sehnalová 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2+2
           
Nepovinné předměty:     
Seminář z angličtiny — vyrovnávací A1/A2 0/1 Z++ Mgr. Havlíčková 0/1 Z++ Mgr. Havlíčková 1+1

 

G2A

vedoucí učitelka: Mgr. Silvie Kolenatá   
zastupující učitelka: PhDr. Alena Sehnalová   
           
  zimní semestr letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah vyučující Z+L 
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Z Mgr. Kolenatá 0/3 KZ Mgr. Kolenatá 4+4
Management 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2/0 Zk PhDr. Sehnalová 2+2
Dějiny kultury nové doby I 2/0 Z Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 KZ Mgr. Janská, Ph.D. 2+2
Zpracování obrazu a textu I 0/2 Z Ing. Charvát 0/2 KZ Ing. Charvát 3+3
Praktikum z knižní vazby I 0/3 Z Mgr. Bartoňová 0/3 KZ Mgr. Bartoňová 3+3
           
G2A01 Propagační grafika:     
Ateliérová praxe propagační grafiky 0/7 Zk+ Mgr.A. Ovčáčková, Ph.D. 0/7 Zk+ Mgr.A. Ovčáčková, Ph.D. 10+10
           
G2A02 Knižní grafika:     
Ateliérová praxe knižní grafiky 0/4 Zk+ MgA. Pleštilová 0/4 Zk+ MgA. Pleštilová 6+6
Grafické umělecké techniky 0/4 KZ BcA. Hora 0/4 KZ BcA. Hora 4+4
           
Volitelné předměty — studenti si zapisují minimálně 2 předměty:    
Figurální kreslení II 0/3 Z MgA. Mgr. Trnka 0/3 KZ MgA. Mgr. Trnka 3+3
Webdesign II 0/3 KZ Ing. Charvát 0/3 Zk Ing. Charvát 3+3
Multimediální tvorba I 0/3 Z MgA. Maštera, DiS. 0/3 KZ PhDr. MgA. Knapp 3+3
Praktikum z knihtisku a sítotisku 0/3 Z Ing. Havlíček 0/3 KZ BcA. Hora 3+3
Fotografie (pro 01) 0/3 Z: 01 MgA. Mlynářová 0/3 KZ: 01 MgA. Mlynářová 3+3
           
Nepovinné předměty:     
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1

 

G2B

vedoucí učitelka: Mgr. Dana Polívková   
zastupující učitelka: PhDr. Alena Sehnalová   
           
  zimní semestr letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah vyučující Z+L
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Z PhDr. Urban 0/3 KZ PhDr. Urban 4+4
Management 2/0 KZ PhDr. Sehnalová 2/0 Zk PhDr. Sehnalová 2+2
Dějiny kultury nové doby I 2/0 Z Mgr. art. Ficová 2/0 KZ Mgr. art. Ficová 2+2
Zpracování obrazu a textu I 0/2 Z Bc. Broumová 0/2 KZ Bc. Broumová 3+3
           
G2B05 Mediální produkce:     
Německý jazyk 0/3 Z Mgr. Polívková 0/3 KZ Mgr. Polívková 4+4
Český jazyk a literární tvorba 1/1 KZ Mgr. Kletvíková 1/1 Zk Mgr. Kletvíková 2+2
Mediální a marketingová komunikace II 0/2 KZ PhDr. Sehnalová 0/2 Zk PhDr. Sehnalová 2+2
Mediální produkce 1/2 Zk Mgr. Mařík 1/2 Zk+ Mgr. Mařík 5+5
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1
Volitelné předměty — studenti si zapisují minimálně 2 předměty:     
Fotografie 0/3 Z MgA. Mlynářová 0/3 KZ MgA. Mlynářová 3+3
Multimediální tvorba I 0/3 Z  MgA. Velíková, Ph.D. 0/3 KZ MgA. Velíková, Ph.D. 3+3
Webdesign II 0/3 KZ Ing. Charvát 0/3 Zk Ing. Charvát 3+3
           
G2B06 Restaurování papíru:     
Knižní vazba 1/4 KZ O. Hrušková 1/4 KZ O. Hrušková 5+5
Technologie restaurování papíru 2/0 Zk MgA. Borýsková 2/0 Zk MgA. Borýsková 2+2
Restaurování papíru 0/5 Zk+ Bc. Vanišová 0/5 Zk+ Bc. Vanišová 7+7
Pomocné vědy historické 2/0 KZ Mgr. Prokopová   2+0
Volitelné předměty — studenti si zapisují minimálně 1 předmět:     
Fotografie 0/3 Z MgA. Mlynářová 0/3 KZ MgA. Mlynářová 3+3
Figurální kreslení I 0/3 Z MgA. Mgr. Trnka 0/3 KZ MgA. Mgr. Trnka 3+3
Nepovinné předměty:          
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1

 

G3A

vedoucí učitelka: Mgr. Jiřina Hoření   
zastupující učitelka: Mgr. Lenka Janská, Ph.D.   
           
  zimní semestr  letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah vyučující Z+L 
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Zk Mgr. Hoření 0/3 Z, A Mgr. Hoření 4+4
Dějiny kultury nové doby II 2/0 KZ Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 Z, A Mgr. Janská, Ph.D. 2+2
Seminář absolventské práce   0/4 Z, A ak. mal. Kočvar
MgA. Kozlíková, DiS.
MgA. Mlynářová
0+7
G3A01 Propagační grafika:     
Ateliérová praxe propagační grafiky 0/8 Zk+ ak. mal. Kočvar 0/4 Z, A ak. mal. Kočvar 17+10
           
G3A02 Knižní grafika:     
Ateliérová praxe knižní grafiky 0/8 Zk+ MgA. Kozlíková, DiS. 0/4 Z, A MgA. Kozlíková, DiS. 17+10
Grafické umělecké techniky 0/4 KZ MgA. Kozlíková, DiS. 0/4 KZ MgA. Kozlíková, DiS. 5+5
           
G3A03 Fotografická tvorba a média:     
Zpracování obrazu a textu II 0/3 KZ BcA. Císler 0/3 Zk, A BcA. Císler 3+3
Ateliérová praxe fotografické tvorby 0/8 Zk MgA. Mlynářová
MgA. Kopecký
0/4 Z, A MgA. Kopecký 15+8
Fotografický design 0/3 Z Mgr. Kopasz 0/3 KZ Mgr. Kopasz 3+3
Multimediální tvorba II 0/3 KZ+ MgA. Maštera, DiS. 0/3 Zk MgA. Maštera, DiS. 3+3
           
Volitelné předměty — pouze pro studenty zaměření 01 a 02 — studenti zaměření 01 si zapisují minimálně 2 předměty; studenti zaměření 02 si zapisují minimálně 1 předmět:
Praktikum z knižní vazby II 0/3 KZ Mgr. Bartoňová 0/3 Zk Mgr. Bartoňová 3+3
Zpracování obrazu a textu II 0/3 KZ BcA. Císler 0/3 Zk BcA. Císler 3+3
Multimediální tvorba II 0/3 KZ MgA. Maštera, DiS. 0/3 Zk PhDr. MgA. Knapp 3+3
           
Nepovinné předměty:     
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1

 

G3B

vedoucí učitelka: Mgr. Eva Hrušková   
zastupující učitelka: Mgr. Lenka Janská, Ph.D.   
           
  zimní semestr letní semestr kredity
předmět  rozsah vyučující rozsah vyučující Z+L
           
Společné předměty:     
Anglický jazyk 0/3 Zk Mgr. Eva Hrušková 0/3 Z, A Mgr. Eva Hrušková 4+4
Seminář absolventské práce   0/4 Z, A Ing. Kvítek
Bc. Vanišová
0+7
Odborná praxe 0/24 Z BcA. Císler
Bc. Vanišová
  0+12
           
G3B04 Tisková produkce     
Německý jazyk 0/3 Z Mgr. Polívková 0/3 Zk Mgr. Polívková 4+4
Zpracování obrazu a textu II 0/3 KZ BcA. Císler 0/3 Zk BcA. Císler 3+3
Management tiskové produkce 1/2 Zk Ing. Kvítek   5+0
Ekonomika tiskové produkce 1/1 KZ Dr. Ing. Opletal 1/1 Z, A Dr. Ing. Opletal 2+2
Realizace tiskového projektu   0/4 KZ Ing. Kvítek 0+8
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1
           
G3B05 Mediální produkce:  (výuka společně s G3B04; předmět CLT konzultačně s G2B05)
Německý jazyk 0/3 Z Mgr. Polívková 0/3 Zk Mgr. Polívková 4+4
Zpracování obrazu a textu II 0/3 KZ BcA. Císler 0/3 Zk, A BcA. Císler 3+3
Český jazyk a literární tvorba 1/1 KZ Mgr. Kletvíková 1/1 Zk Mgr. Kletvíková 2+2
Mediální produkce 1/1 Zk Dr. Ing. Opletal 1/1 Z, A Dr. Ing. Opletal 3+2
Realizace mediálního projektu   0/4 KZ Ing. Kvítek 0+8
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1
           
G3B06 Restaurování papíru:     
Dějiny kultury nové doby II 2/0 KZ Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 Z, A Mgr. Janská, Ph.D. 2+2
Restaurování papíru 0/5 Zk Bc. Vanišová 0/12 Z, A Bc. Vanišová 7+13
Knižní vazba 1/4 KZ+ O. Hrušková   5+0
Pomocné vědy historické 2/0 KZ Mgr. Prokopová   2+0
Nepovinné předměty:     
Účetnictví   1/0 Z A. Kadičová 0+1

 

 

V Praze dne 22. srpna 2018

Ing. Radek Blahák
ředitel školy

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024