výsledky přijímacího řízení na SPŠG — obor polygrafie

 

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie

 

ke stažení zde.

 

Ve dnech 13. a 14. května 2019 proběhne náhradní termín jednotné (státní) přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří se nezúčastnili přijímacích zkoušek v řádném termínu a v zákonné lhůtě svoji neúčast omluvili.

 

 

kritéria přijímacího řízení na střední školu — Polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel násle­dujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb., v platném znění, pro denní formu vzdělávání

přijímací řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

Kritéria hodnocení:

Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky stát­ní jednotné přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů je 30.

 

Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

1. uchazeče, který dosáhne lepší průměr známek ze všech povinných vyučovacích předmětů
2. a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
3. b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ,
4. uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod.).

 

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení na tiskopisu, který stanoví MŠMT, je nutné doručit do školy do 1. 3. 2019.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správ­ního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekreta­riátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je stanoven na pondělí 29. dubna 2019.

 

V Praze dne 31. ledna 2019

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy