výsledky přijímacího řízení ke studiu na SPŠG pro školní rok 2020/21 — obor polygrafie

 

Výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělávání 34-41-M/01 Polygrafie pro školní rok 2020/2021 jsou k dispozici zde

 

kritéria přijímacího řízení na střední školu — Polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel násle­dujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb., v platném znění, pro denní formu vzdělávání

přijímací řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

Kritéria hodnocení:

Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů je 30.

 

Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

1. uchazeče, který dosáhne lepší průměr známek ze všech povinných vyučovacích předmětů:
a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ,
2. uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod.).

 

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení na tiskopisu, který stanoví MŠMT, je nutné doručit do školy do 1. 3. 2020.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správ­ního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekreta­riátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je stanoven na úterý 16. června 2020 na 8.00 hodin.

 

V Praze dne 27. ledna 2020

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy