výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2024/2025 — program grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

02 Knižní grafika

03 Fotografická tvorba a média

04 Grafická produkce a vydavatelství

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

 

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu
s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to,
že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Vzor odvolání proti nepřijetí na vyšší odbornou školu

 

 

V Praze dne 24. 6. 2024

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

související odkazy:

Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG