přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

výsledky přijímacího řízení do oborů střední školy

 

Polygrafie

Grafický design — ŠVP Design tiskovin

Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů

Grafický design — ŠVP Design digitálních médií

Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie

Konzervátorství a restaurátorství

 

poučení:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat. Odvolání proti nepřijetí lze podat v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek, nelze ho podávat proti nepřijetí z kapacitních důvodů. Odvolání je možné podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, a to doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky vedené na fyzickou osobu nebo osobním podáním v sekretariátu školy. Odvolání nelze podat prostřednictvím digitálního systému DiPSy. 

 

V Praze dne 15. května 2024

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení o oborů vzdělání s talentovou zkouškou — umělecké obory

Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání bez talentové zkoušky — obor Polygrafie

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024