výsledky přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné škole konaného 06 | 10 | 21

 

informace pro přijaté uchazeče

 

Přijatí uchazeči jsou povinni nejpozději v den zápisu ke studiu, tj. 7. 10. 2021, doložit doklad o dosaženém středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou (potvrzená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce).

Přijatí uchazeči jsou povinni nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu uhradit školné ve výši 2 500 Kč převodem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

výsledky druhého kola přijímacího řízení

04 Tisková produkce

číslo body výsledek
2401 61 přijat
2403 45 přijat
2404 46 přijat

 

 

V Praze dne 6. října 2021

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení: zde