harmonogram školního roku
a studijní program VOŠG
2016/2017

 

zimní semestr

1. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
2. 9. slavnostní zahájení školního roku v kině Světozor
5. 9. první vyučovací den — 2. týden školního roku = sudý týden
5. 9.–21. 12. odborná praxe G2A
16. 9. seznámení G3A a G3B s obecnými okruhy absolventských zkoušek
3. 10. vyhlášení témat absolventských prací pro G3A a G3B
5. 10. den otevřených dveří
14. 10. uzávěrka plateb školného za zimní semestr pro II. a III. ročníky
21. 10. výuka dle náhradního rozvrhu hodin
24. a 25. 10. ředitelské volno
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
31. 10. odevzdání závazného tématu absolventské práce G3A a G3B
5.–9. 12. klauzury G3A a G2B 06
12.–16. 12. klauzury G1A a G1B 06
19.–21. 12. zápočty, případně zkoušky v předtermínu (stále platí rozvrh hodin)
21. 12. vánoční program
22. 12. ředitelské volno
23. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. a 4. 1. zápočty, případně zkoušky v předtermínu (stále platí rozvrh hodin)
5.–24. 1. zkouškové období (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia ke klas. zápočtům)
12. 1. umělecká rada pro hodnocení zimních klauzur
25. 1. uzávěrka klasifikace (nezkouší se!) — odevzdání indexů vedoucím ročníků ke kontrole případně poslední termín pro podání podložených žádostí
26. 1. pedagogická rada za zimní semestr — projednání výsledků studia, postup studentů do letního semestru, projednání žádostí o prodloužení termínu splnění klasifikace, případy ukončení studia
26.–31. 1. třídnické hodiny (rozvrh a harmonogram akcí v letním semestru), konzultace


letní semestr

1. 2.–2. 6. odborná praxe G2B
3. 2. pololetní prázdniny
15. 2. uzávěrka plateb školného za letní semestr pro studenty všech ročníků
den otevřených dveří
16. 2. ples grafické školy v Národním domě na Vinohradech
17. 2. ředitelské volno
6. 3. odevzdání explikací absolventských prací G3A a G3B,
kontrola rozpracovanosti absolventských prací
13.–17. 3. jarní prázdniny
31. 3. ředitelské volno
13.–14. 4. velikonoční prázdniny
26. 4. pedagogická rada pro hodnocení absolventských prací G3B (zaměření 04, 05)
24. 4.–9. 5. praktická absolutoria v uměleckých zaměřeních G3A (zaměření 01, 02, 06)
10.–29. 5. zkouškové období G3A a G3B (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia)
15. 5.–19. 5. klauzury G2A
15. 5. odevzdání absolventských prací G3A a G3B
19. 5. umělecká rada pro hodnocení absolventských prací G3A (zaměření 01, 02, 06)
22.–26. 5. klauzury G1A a G1B 06
29. 5.–2. 6. zápočty I. a II. ročníků, příp. zkoušky v předtermínu (stále platí rozvrh hodin)
30. 5. uzávěrka klasifikace v G3A a G3B (nezkouší se!) — odevzdání indexů  vedoucím ročníků G3A a G3B ke kontrole splnění klasifikace, případně poslední termín pro podání podložených žádostí o náhradní termín splnění  klasifikace a odklad absolutoria;
pedagogická rada za letní semestr pro G3A a G3B – projednání výsledků studia, připuštění studentů k absolutoriu, projednání žádostí o prodloužení termínu klasifikace, případy odkladu absolutoria a ukončení studia
31. 5.–6. 6. studijní volno před absolutoriem G3A a G3B — „svatý týden“
2. 6. umělecká rada pro hodnocení letních klauzur s obhajobami
7.–9. 6. absolutoria G3A a G3B
5.–22. 6. zkouškové období I. a II. ročníků (vyhrazeno pro zkoušky, příp. kolokvia)
23. 6. uzávěrka klasifikace v I. a II. ročnících (nezkouší se!) — odevzdání indexů vedoucím I. a II. ročníků ke kontrole splnění klasifikace, případně poslední termín pro podání podložených žádostí o prodloužení termínu splnění klasifikace
26.–30. 6. třídnické hodiny, úklid ateliérů a učeben podle domluvy s pedagogy, konzultace
27. 6. pedagogická rada za letní semestr pro I. a II. ročníky — projednání výsledků studia, postup studentů do vyššího ročníku, projednání žádostí o náhradní termíny klasifikace, případy ukončení studia
od 1. 7. letní prázdniny

 

 

studijní program

 

První ročník studia ve vyšší odborné škole probíhá podle nově akreditovaného vzdělávacího programu, a podobně jako pro druhý i třetí ročník vychází z modulární struktury učebního plánu se systémem přenosu kreditů (ECTS). Studijní cestu si volí student vyšší odborné školy v rámci volitelných, případně nepovinných modulů tak, aby během tříletého studia získal minimálně 180 kreditů. Kredity, které představují míru studijní zátěže, resp. náročnost daného vzdělávacího modulu, je možné uplatnit při uznávání části dosaženého vzdělání na některých vysokých školách v České republice nebo v zahraničí. V České republice uznává část dosaženého vzdělání především soukromý sektor vysokých škol, např. Univerzita J. A. Komenského, která v bakalářském studijním programu Mediální a sociální komunikace uznává absolventům Vyšší odborné školy grafické 120 kreditů ECTS, což odpovídá dvěma ročníkům bakalářkého studia. Ze zahraničních škol je možné po ročním »top-up« studiu dosáhnout bakalářského titulu BA (Hons) např. na Southampton Solent University ve Velké Británii.

Vzdělávací moduly si student povinně zapisuje při zápisu ke studiu, který zpravidla probíhá 1. září daného školního roku, v případě dodatečného přijetí ke studiu v průběhu měsíce září nebo října neprodleně po převzetí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu. Všechny vzdělávací moduly, včetně volitelných či nepovinných, které si student v daném školním roce zapsal, musí úspěšně splnit pro postup do dalšího vzdělávacího období (semestru). Prospěch ve vzdělávacích modulech je nutně podmíněn splněním požadovaného rozsahu docházky, průběžně zadávaných testů či prací během vzdělávacího období, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, případně dalších povinností spojených se zkouškou, je-li vzdělávacím programem toto hodnocení předepsáno. Vzdělávací období je ukončeno třítýdenním zkouškovým obdobím, v rámci kterého student plní povinnosti spojené s hodnocením v zapsaných modulech a je povinen nejpozději do konce řádného zkouškového období odevzdat ke kontrole vedoucímu ročníku výkaz o studiu (index). V případě nesplnění podmínek klasifikace nemůže student postoupit ve studiu do dalšího vzdělávacího období a studium je mu ukončeno. Ve výjimečných, opodstatněných a doložených důvodech, může být na žádost studenta povoleno prodloužení termínu pro splnění klasifikace v daném vzdělávacím období.

 

G1A  |  Mgr. Jiřina Hoření


G1A 01 Propagační grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 Mgr. Hoření 0/3 KZ 4 Mgr. Hoření
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus, B. Broumová 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, B. Broumová
TYP Typografie 1/2 KZ 3 ak. mal. Kočvar 1/2 ZK 3 ak. mal. Kočvar
APG Ateliérová praxe propagační grafiky 0/7 ZK+ 10 ak. mal. Kočvar 0/7 ZK+ 10 ak. mal. Kočvar
Volitelné moduly — student si zapisuje moduly v minimálním rozsahu 5 kreditů za semestr, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
FIK1 Figurální kreslení I 0/3 Z 3 ak. mal. Píchal 0/3 KZ 3 ak. mal. Píchal
WEB1 Webdesign I 0/2 Z 3 PhDr. Knapp 0/2 KZ 3 PhDr. Knapp
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

G1A 02 Knižní grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 Mgr. Hoření 0/3 KZ 4 Mgr. Hoření
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus, B. Broumová 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, B. Broumová
TYP Typografie 1/2 KZ 3 ak. mal. Kovalská 1/2 ZK 3 ak. mal. Kovalská
GUT Grafické umělecké techniky 0/4 KZ 4 ak. mal. Erazim 0/4 KZ 4 ak. mal. Erazim
AKG Ateliérová praxe knižní grafiky 0/4 ZK+ 6 MgA. Kozlíková 0/4 ZK+ 6 MgA. Kozlíková
Volitelné moduly — student si zapisuje moduly v minimálním rozsahu 5 kreditů za semestr, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
FIK1 Figurální kreslení I 0/3 Z 3 ak. mal. Píchal 0/3 KZ 3 ak. mal. Píchal
WEB1 Webdesign I 0/2 Z 3 PhDr. Knapp 0/2 KZ 3 PhDr. Knapp
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

G1A 03 Fotografická tvorba a média

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 Mgr. hoření 0/3 KZ 4 Mgr. Hoření
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus,MgA. Maštera 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, MgA. Maštera
TPF Technické principy fotografie 1/1 KZ 2 MgA. Kopecký 1/1 ZK 2 MgA. Kopecký
TDF Teorie a dějiny fotografie 2/0 Z 2 MgA. Fixlová 2/0 KZ 2 MgA. Fixlová
STF1 Studiová fotografie I 1/3 KZ 5 MgA. Mlynářová 1/3 ZK 5 MgA. Mlynářová
AFT Ateliérová praxe fotografické tvorby 0/4 ZK+ 6 MgA. Mlynářová 0/4 ZK+ 6 MgA. Mlynářová
Volitelné moduly — student si zapisuje moduly v minimálním rozsahu 3 kreditů za semestr, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
TYP Typografie 1/2 KZ 3 J. Čermák 1/2 ZK 3 J. Čermák
WEB1 Webdesign I 0/2 Z 3 PhDr. Knapp 0/2 KZ 3 PhDr. Knapp
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

 

G1B  |  MgA. Filip Kraus


G1B 04 Tisková produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 Mgr. Hrušková 0/3 KZ 4 Mgr. Hrušková
NEJ Německý jazyk A1.1–A1.2 0/3 Z 4 Mgr. Polívková 0/3 KZ 4 Mgr. Polívková
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus, B. Broumová 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, B. Broumová
APM Aplikace přírodních věd a materiálů 2/1 KZ 3 Ing. Honsová 2/1 ZK 3 Ing. Honsová
MTP Management tiskové produkce 2/2 ZK 6 Ing. Kvítek, V. Lukeš 2/2 ZK 6 Ing. Kvítek, V. Lukeš
Volitelné moduly — student si zapisuje moduly v minimálním rozsahu 5 kreditů za semestr, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
TYP Typografie 1/2 KZ 3 MgA. Kraus 1/2 ZK 3 MgA. Kraus
WEB1 Webdesign I 0/2 Z 3 PhDr. Knapp 0/2 KZ 3 PhDr. Knapp
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

G1B 05 Mediální produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 PhDr. Urban 4 PhDr. Urban
NEJ Německý jazyk A1.1–A1.2 0/3 Z 4 Mgr. Polívková 0/3 KZ 4 Mgr. Polívková
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus, B. Broumová 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, B. Broumová
CLT Český jazyk a literární tvorba 1/2 KZ 3 Mgr. Kletvíková 1/2 ZK 3 Mgr. Kletvíková
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
MEP Mediální produkce 2/2 ZK 6 D. Kupsová 2/2 ZK 6 Dr. Ing. Opletal
Volitelné moduly — student si zapisuje moduly v minimálním rozsahu 5 kreditů za semestr, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
TYP Typografie 1/2 KZ 3 MgA. Kraus 1/2 ZK 3 MgA. Kraus
WEB1 Webdesign I 0/2 Z 3 PhDr. Knapp 0/2 KZ 3 PhDr. Knapp
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

G1B 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ Anglický jazyk A2.1–A2.2 0/3 Z 4 PhDr. Urban 0/3 KZ 4 PhDr. Urban
DEK1 Dějiny kultury nové doby I 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 2 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT1 Zpracování obrazu a textu I 2/3 ZK 6 MgA. Kraus, B. Broumová 2/3 ZK 6 Ing. Blahák, B. Broumová
KNV Knižní vazba 1/4 KZ 5 O. Hrušková 1/4 KZ 5 O. Hrušková
RPA Restaurování papíru 0/5 ZK+ 7 Z. Hendrychová 0/5 ZK+ 7 Z. Hendrychová
TRP Technologie restaurování papíru 4/0 ZK 4 Ing. Boumová
LTR Laboratorní techniky restaurování 0/4 ZK 4 Ing. Boumová
MMK1 Mediální a marketingová komunikace I 2/0 Z 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
Nepovinný modul — student si modul SANn zapisuje dle výsledku testu jazykové úrovně v anglickém jazyce (zpravidla na 1. lekci modulu ANJ)
SANn Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1 Z 1 PhDr. Urban 0/1 Z 1 PhDr. Urban

 

 

G2A  |  Mgr. Lenka Janská, Ph.D.


G2A 01 Propagační grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 2 Mgr. Hrušková 0/3 KZ 3 Mgr. Hrušková
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 3 PhDr. Sehnalová
PRG3/4 Propagační grafika III, IV 0/3 KZ 3 ak. mal. Kočvar 0/8 ZK+ 9 ak. mal. Kočvar
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 ak. mal. Kočvar
DEK2 Dějiny kultury nové doby II 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D.
RPT3 Reklamní a prostorová tvorba III 0/3 KZ 3 ak. mal. Kovalská
ZOT3A Zpracování obrazu a textu III A 0/3 KZ 3 MgA. Kraus, B. Broumová
ZMM2B Zpracování multimédií II B 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
TTP2B Technologie tiskové produkce II B 2/0 ZK 3 Ing. Kvítek
GRTB Grafické techniky B 0/2 Z 2 P. Hora
FOTB Fotografie B 0/2 Z 2 MgA. Kopecký
KNVB Knižní vazba B 0/2 Z 2 P. Kutheil
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. KadičováG2A 02 Knižní grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 3 Mgr. Hrušková, Mgr. Hoření 0/3 KZ 3 Mgr. Hrušková, Mgr. Hoření
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 3 PhDr. Sehnalová
KNG3/4 Knižní grafika III, IV 0/3 KZ 3 ak. mal. Erazim 0/7 ZK+ 8 ak. mal. Erazim
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 ak. mal. Erazim
DEK2 Dějiny kultury nové doby II 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D.
GRT3 Grafické techniky III 0/4 KZ 4 MgA. Kozlíková
ZOT3A Zpracování obrazu a textu III A 0/3 KZ 3 MgA. Kraus
ZMM2B Zpracování multimédií II B 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
TTP2B Technologie tiskové produkce II B 2/0 ZK 3 Ing. Kvítek
SRG Serigrafie 0/2 Z 2 A. Lešikar, DiS.
KNVB Knižní vazba B 0/2 Z 2 P. Kutheil
RPTB Reklamní a prostorová tvorba B 0/2 Z 2 ak. mal. Kovalská
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. KadičováG2A 03 Fotografická tvorba a média

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 2 Mgr. Hoření 0/3 KZ 3 Mgr. Hoření
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 3 PhDr. Sehnalová
FTV_ Fotografická tvorba III, IV 0/3 KZ 3 MgA. Mlynářová 0/4 ZK+ 5 MgA. Mlynářová
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 MgA. Mlynářová
DEK2 Dějiny kultury nové doby II 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D.
TTP2B Technologie tiskové produkce II B 2/0 ZK 3 Ing. Kvítek
ZOT3A Zpracování obrazu a textu III A 0/3 KZ 3 B. Broumová
ZMM2A Zpracování multimédií II A 0/3 KZ 3 MgA. Maštera, DiS.
MMT1 Multimediální tvorba I 0/3 KZ 3 MgA. Maštera, DiS.
STF3 Studiová fotografie III 0/4 KZ 4 MgA. Mlynářová
TDF Teorie a dějiny fotografie 2/0 KZ 2 MgA. Fixlová
Volitelné moduly — student si zapisuje jeden volitelný modul v rozsahu 2 kreditů v letním semestru, a to dle kapacity volných míst pro zápis daného modulu
KNVB Knižní vazba B 0/2 Z 2 P. Kutheil
RPTB Reklamní a prostorová tvorba B 0/2 Z 2 ak. mal. Kovalská
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. Kadičová

 

 

G2B  |  PhDr. Dalibor Knapp


G2B 04 Tisková produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 2 Mgr. Hoření 0/3 KZ 3 Mgr. Hoření
NEJ2 Německý jazyk II 0/2 Z 2 Mgr. Polívková 0/2 KZ 2 Mgr. Polívková
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
DEK2B Dějiny kultury nové doby II B 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT3A Zpracování obrazu a textu III A 0/3 KZ 3 B. Broumová
ZMM2B Zpracování multimédií II B 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
TTP2A Technologie tiskové produkce II A 2/2 Z+ZK 5 A. Lešikar, DiS., P. Hora
AIS1 Aplikovaná informatika a statistika I 1/2 ZK 4 Mgr. Kotýnek
KST3 Kvalita a standardizace III 2/4 Z+ZK 7 O. Žáček
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. Kadičová
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 Ing. Blahák

 

G2B 05 Vydavatelská produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 2 Mgr. Hoření 0/3 KZ 3 Mgr. Hoření
NEJ2 Německý jazyk II 0/2 Z 2 Mgr. Polívková 0/2 KZ 2 Mgr. Polívková
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
DEK2B Dějiny kultury nové doby II B 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT3A Zpracování obrazu a textu III A 0/3 KZ 3 B. Broumová
ZMM2A Zpracování multimédií II A 0/3 KZ 3 MgA. Maštera, DiS.
TTP2A Technologie tiskové produkce II A 2/2 Z+ZK 5 A. Lešikar, DiS., P. Hora
AIS1 Aplikovaná informatika a statistika I 1/2 ZK 4 Mgr. Kotýnek
CLT2 Český jazyk a literární tvorba II 2/1 KZ 3 PhDr. Sehnalová
MPM2 Mediální produkce a marketing II 2/0 ZK 3 PhDr. Sehnalová
VPR3 Vydavatelská produkce III 2/2 Z+ZK 5 Dr. Ing. Opletal
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. Kadičová
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 Ing. Blahák

 

G2B 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ2 Anglický jazyk II 0/3 Z 2 PhDr. Urban 0/3 KZ 3 PhDr. Urban
MAN1 Management I 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová 2/0 KZ 2 PhDr. Sehnalová
DEK2A Dějiny kultury nové doby II A 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT3B Zpracování obrazu a textu III B 0/2 KZ 2 B. Broumová
ZMM2B Zpracování multimédií II B 0/2 KZ 1 PhDr. Knapp
TRP2 Technologie restaurování papíru II 2/1 K 4 Ing. Vávrová, Ph.D.
RPA3 Restaurování papíru 0/8 ZK+ 9 Bc. Vanišová
PVH Pomocné vědy historické 2/0 KZ 2 Mgr. Prokopová
KNV_ Knižní vazba III, IV 1/4 KZ 5 Mgr. Bartoňová 0/3 KZ 3 Mgr. Bartoňová
ODP Odborná praxe 0/32 Z 16 Bc. Vanišová
Nepovinné moduly
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal
UCT Účetnictví 1/0 Z 1 A. Kadičová

 

 

G3A  |  Mgr. Jindra Havlíčková


G3A 01 Propagační grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ3 Anglický jazyk III 0/3 Z 2 Mgr. Havlíčková 0/3 ZK, A 4 Mgr. Havlíčková
SPV2 Společenské vědy II 1/1 Z 2 PhDr. Rozehnalová 1/1 KZ 2 PhDr. Rozehnalová
DEK3 Dějiny kultury nové doby III 2/1 KZ 3 Mgr. Janská, Ph.D. 2/1 ZK, A 4 Mgr. Janská, Ph.D.
DGD Dějiny grafického designu 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
PRG5/6 Propagační grafika V, VI 0/8 ZK+ 9 ak. mal. Kočvar 0/8 ZK, A 9 ak. mal. Kočvar
ZOT4/5A Zpracování obrazu a textu IV, V A 0/3 KZ 3 J. Císler 0/3 KZ, A 3 J. Císler
ZMM­3/4B Zpracování multimédií III, IV B 0/2 Z 1 PhDr. Knapp 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
RPT4 Reklamní a prostorová tvorba IV 0/3 KZ 3 J. Lindner
GRTB Grafické techniky B 0/2 KZ 2 P. Hora
FOTB Fotografie B 0/2 KZ 2 MgA. Kopecký
KNVB Knižní vazba B 0/2 KZ 2 P. Kutheil
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal

 

G3A 02 Knižní grafika

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ3 Anglický jazyk III 0/3 Z 2 Mgr. Havlíčková 0/3 ZK, A 4 Mgr. Havlíčková
SPV2 Společenské vědy II 1/1 Z 2 PhDr. Rozehnalová 1/1 KZ 2 PhDr. Rozehnalová
DEK3 Dějiny kultury nové doby III 2/1 KZ 3 Mgr. Janská, Ph.D. 2/1 ZK, A 4 Mgr. Janská, Ph.D.
DGD Dějiny grafického designu 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
KNG5/6 Knižní grafika V, VI 0/6 ZK+ 7 ak. mal. Erazim 0/6 ZK, A 9 ak. mal. Kočvar
GRT4/5 Grafické techniky IV, V 0/4 KZ 4 MgA. Kozlíková 0/4 KZ 4 MgA. Kozlíková
ZOT4/5A Zpracování obrazu a textu IV, V A 0/3 KZ 3 J. Císler 0/3 KZ, A 3 J. Císler
ZMM3/4B Zpracování multimédií III, IV B 0/2 Z 1 PhDr. Knapp 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
SRG Serigrafie 0/2 KZ 2 A. Lešikar, DiS.
KNVB Knižní vazba B 0/2 KZ 2 P. Kutheil
RPTB Reklamní a prostorová tvorba B 0/2 KZ 2 J. Lindner
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal

 

G3A 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ3 Anglický jazyk III 0/3 Z 2 Mgr. Havlíčková 0/3 ZK, A 4 Mgr. Havlíčková
SPV2 Společenské vědy II 1/1 Z 2 PhDr. Rozehnalová 1/1 KZ 2 PhDr. Rozehnalová
DEK3 Dějiny kultury nové doby III 2/1 KZ 3 Mgr. Janská, Ph.D. 2/1 ZK, A 4 Mgr. Janská, Ph.D.
DGD Dějiny grafického designu 2/0 KZ 2 Mgr. Janská, Ph.D. 2/0 ZK 3 Mgr. Janská, Ph.D.
ZOT4/5B Zpracování obrazu a textu IV, V B 0/2 Z 2 B. Broumová 0/2 KZ 2 B. Broumová
ZMM­3/4B Zpracování multimédií III, IV B 0/2 Z 1 PhDr. Knapp 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
RPA4/5 Restaurování papíru IV, V 0/10 ZK 11 Bc. Vanišová 0/13 ZK, A 14 Bc. Vanišová
KNV5 Knižní vazba V 1/4 KZ+ 5 O. Hrušková
Nepovinný modul
FIKB Figurální kresba B 0/2 Z 2 ak. mal. Píchal 0/2 KZ 2 ak. mal. Píchal

 

 

G3B  |  Mgr. Dana Polívková


G3B 04 Tisková produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ3 Anglický jazyk III 0/3 Z 2 Mgr. Hrušková 0/3 ZK, A 4 Mgr. Hrušková
NEJ3 Německý jazyk III 0/2 ZK 3 Mgr. Polívková
SPV2 Společenské vědy II 1/1 Z 2 PhDr. Rozehnalová 1/1 KZ 2 PhDr. Rozehnalová
MAN2 Management II 2/1 KZ 3 Dr. Ing. Opletal, V. Lukeš 2/1 ZK 4 Dr. Ing. Opletal, V. Lukeš
ZOT4/5A Zpracování obrazu a textu IV, V A 0/3 KZ 3 B. Broumová 0/3 KZ 3 B. Broumová
ZMM3/4B Zpracování multimédií III, IV B 0/2 Z 1 PhDr. Knapp 0/2 KZ 2 PhDr. Knapp
TTP3/4A Technologie tiskové produkce III, IV A 2/0 ZK 3 Ing. Blahák 2/0 ZK, A 3 P. Kutheil
AIS2 Aplikovaná informatika a statistika II 1/2 KZ 3 V. Lukeš 1/2 ZK, A 4 V. Lukeš
KST­­4/5 Kvalita a standardizace IV, V 2/4 Z+ZK 7 O. Žáček 2/4 Z+ZK,A 7 O. Žáček
Povinně volitelný modul — studenti, kteří v prvním ročníku splnili volitelný modul MPM1, si modul KNVB zapisovat nemusí
KNVB Knižní vazba B 0/2 Z 2 P. Kutheil 0/2 KZ 2 P. Kutheil

 

G3B 05 Vydavatelská produkce

zkratka modul zimní semestr letní semestr
rozsah ECTS vyučující rozsah ECTS vyučující
ANJ3 Anglický jazyk III 0/3 Z 2 Mgr. Hrušková 0/3 ZK, A 4 Mgr. Hrušková
NEJ3 Německý jazyk III 0/2 ZK 3 Mgr. Polívková
MAN2 Management II 2/1 KZ 3 Dr. Ing. Opletal, V. Lukeš 2/1 ZK 4 Dr. Ing. Opletal, V. Lukeš
ZOT3/4A Zpracování obrazu a textu IV, V A 0/3 KZ 3 B. Broumová 0/3 KZ 3 B. Broumová
ZMM3/4A Zpracování multimédií III, IV 0/3 KZ 3 PhDr. Knapp 0/3 KZ 3 PhDr. Knapp
TTP3/4A Technologie tiskové produkce III, IV A 2/0 ZK 3 Ing. Blahák 2/0 ZK, A 3 P. Kutheil
CLT3 Český jazyk a literární tvorba III 2/1 KZ 3 Mgr. Kletvíková 2/1 ZK 4 Mgr. Kletvíková
AIS2 Aplikovaná informatika a statistika II 1/2 KZ 3 V. Lukeš 1/2 ZK, A 4 V. Lukeš
VPR4/5 Vydavatelská produkce IV, V 2/2 Z+ZK 5 Dipl.-germ. Sochůrková,
Mgr. Práchenský
2/2 Z+ZK,A 5 Dipl.-germ. Sochůrková,
D. Kupsová
Nepovinný modul — výběr nepovinného modulu SPV2 je na individuálním zvážení studenta
SPV2 Společenské vědy II 1/1 Z 2 PhDr. Rozehnalová 1/1 KZ 2 PhDr. Rozehnalová

 

 

 

souhrnné studijní plány vyšší odborné školy
školní řád vyšší odborné školy