renovace chemické laboratoře — výzva k podání nabídky


soubory ke stažení:

Výzva k podání nabídek_MHMP
Příloha č. 1 výzvy – Specifikace předmětu koupě díla a rozpočet – aktualizace 4. 5. 2020
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 1. část VZ – nábytek
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 2. část VZ – přístrojové vybavení
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 3. část VZ – stavební úpravy
Příloha č. 3 výzvy – čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o nezávislém zpracování nabídky
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 – 20. 4. 2020
Příloha č. 1 – Fotografie a výkresy chemické laboratoře – 20. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 – 21. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 – 30. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 – 4. 5. 2020

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 ZZVZ. Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.

 

1. Zadavatel

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 535/22
IČ: 70 837 783

 

2. Název zakázky

„Renovace chemické laboratoře“

 

3. Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v otevřené výzvě. Tato výzva včetně všech příloh je uveřejněna na www.tenderarena.cz, www.profilzadavatele.cz a www.hellichovka.cz.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000973 v rámci

Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.

Část 1 této veřejné zakázky tvoří dodávka nábytku, blíže specifikovaná v příloze č. 1 této výzvy Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet na listu s názvem „nábytek“ a dále v Návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 této výzvy (část 1).

Část 2 této veřejné zakázky tvoří dodávka přístrojového vybavení, blíže specifikovaná v příloze č. 1 této výzvy Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet na listu s názvem „přístrojové vybavení“ a dále v Návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 této výzvy (část 2).

Část 3 této veřejné zakázky tvoří stavební úpravy, blíže specifikované v příloze č. 1 této výzvy Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet na listu s názvem „stavební úpravy“ a dále v Návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 této výzvy (část 3).

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky bez DPH: 455 000 Kč. Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky bez DPH: 381 000 Kč. Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky bez DPH: 325 000 Kč.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH celkem činí: 1 161 000 Kč.

 

4. Lhůta pro podání nabídek — aktualizace 4. 5. 2020

Zadavatel na základě Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 5. 2020 ve 12.00 hodin.

 

5. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně, kurýrem či poštou na adresu sídla zadavatele uvedeného v čl. 1 této výzvy, a to v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

Nabídka v listinné formě bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou s následujícím označením:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Renovace chemické laboratoře“ – Příslušná část veřejné zakázky, do které je nabídka podávána.

Nabídky není možné podat elektronicky ani prostřednictvím datové schránky.

V případě doručení po lhůtě pro podání nabídek, bude obálka s nabídkou vrácena zpět danému dodavateli. Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek se neotvírají. Každý dodavatel může podat pouze jedinou nabídku.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (všechny části veřejné zakázky), anebo na jakoukoli část (nebo části) veřejné zakázky.

 

6. Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je renovace chemické laboratoře.

Bližší specifikace požadovaného předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy

Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Výzvy (dále jen „Návrh smlouvy“), a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť – zadavatel v nabídce uvede, do jaké části veřejné zakázky je nabídka podána a zároveň v nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy odpovídající dané části (přílohu č. 2 této Výzvy tvoří závazné vzory smlouvy pro každou část veřejné zakázky zvlášť, z nichž si dodavatel vždy vybere příslušný návrh smlouvy odpovídající dané části veřejné zakázky, do které podává nabídku).

 

7. Hodnotící kritérium

Ekonomická výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude Celková nabídková cena v Kč bez DPH, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, který nabídne nejnižší Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH pro danou část veřejné zakázky

 

8. Způsob komunikace s dodavateli

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude vedena písemně, a to v listinné podobě, viz články 5 a 13 této Výzvy.

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka dodavatele musí obsahovat alespoň:

— identifikační údaje dodavatele,
— doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 14 této výzvy
— informace o nabídkové ceně dle čl. 10 této výzvy,
— návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky s vyplněnými údaji požadovanými zadavatelem, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť,
— osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsané čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o nezávislém zpracování nabídky (vzor prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy).

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel upozorňuje, že o podaných nabídkách nebude s dodavateli jednat.

Pro každou část veřejné zakázky musí být zpracována samostatná nabídka.

 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatelé předloží informaci o nabídkové ceně tak, že ocení všechny položky rozpočtu pro část veřejné zakázky, které se dodavatel účastní. Rozpočet tvoří přílohu č. 1 této výzvy – Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Dodavatel ocení veškeré jednotlivé položky rozpočtu pro danou část veřejné zakázky, a to bez úprav a změn textů a řazení položek. Celková nabídková cena bude následně hodnocena dle článku 7 této výzvy.

 

11. Doba a místo plnění zakázky

Doba a místo plnění zakázky jsou stanoveny v Návrhu smlouvy, a to v příslušné smlouvě pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

 

12. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.

 

13. Poskytování vysvětlení podmínek veřejné zakázky

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek. Žádosti musí být doručeny prostřednictvím e-mailu adresovaného kontaktní osobě zadavatele na emailové adrese krcha@hellichovka.cz

Písemná žádost o vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při nedodržení této lhůty si zadavatel vyhrazuje právo na žádost o vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek nereagovat. Vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, případně související dokumenty, všem dodavatelům, jimž byla zaslána výzva k podání nabídek, a to do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek dodavatele.

 

14. Požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který doloží:

1) základní způsobilost,
2) profesní způsobilost,
3) technickou kvalifikaci.

14.1 Základní způsobilost

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je ten dodavatel, který splňuje základní způsobilost analogicky k ustanovení § 74, odst. 1 ZZVZ, tj. že:

— nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
— nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
— nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
— nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
— není v likvidaci, není proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, ze kterého musí být jednoznačně zřejmé, že tento dodavatel splňuje základní způsobilost. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti musí prokazovat splnění kvalifikace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Dodavatel může základní způsobilosti prokázat též předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ. Rozhodne-li se dodavatel předložit v nabídce místo čestného prohlášení doklady prokazující způsobilost dle § 75 odst. 1 ZZVZ, postačuje jejich prostá kopie.

Další variantou k prokázání základní způsobilosti může být analogicky dle § 228 ZZVZ i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, není-li tento doklad ke dni podání nabídky starší více než 3 měsíce.

14.2 Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání profesní způsobilosti

Pro prokázání profesní způsobilosti postačí zadavateli předložení kopie výše uvedených dokladů.

14.3 Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který doloží seznam významných zakázek obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením veřejné zakázky včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Významnou zakázkou se pro část 1 veřejné zakázky rozumí zakázky shodného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky, dodavatel tedy předloží seznam dodávek, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel provedl za poslední 3 roky jakékoli dodávky nábytku nejméně v souhrnné ceně za 150 000 Kč bez DPH.

Významnou zakázkou se pro část 2 veřejné zakázky rozumí zakázky shodného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky, dodavatel tedy předloží seznam dodávek, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel provedl za poslední 3 roky dodávky přístrojového vybavení nejméně v souhrnné ceně 100 000 Kč bez DPH.

Významnou zakázkou se pro část 3 veřejné zakázky rozumí zakázky shodného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky, dodavatel tedy předloží seznam stavebních prací,

ze kterého bude vyplývat, že dodavatel provedl za poslední 3 roky jakékoli stavební práce nejméně v souhrnné ceně 100 000 Kč bez DPH.

Způsob prokázání technické kvalifikace

Seznam stavebních prací/dodávek bude předložen ve formě čestného prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedena cena, doba, místo plnění, identifikace poskytnutých služeb a kontaktní osoba objednatele.

 

15. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy. Dodavatel v Návrhu smlouvy vyplní pouze zadavatelem (žlutě či jinak) vyznačené údaje. Ostatní údaje není dodavatel oprávněn v Návrhu smlouvy měnit.

Nedílnou součást této Výzvy tvoří následující přílohy:
— Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě/díla a rozpočet (a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť)
— Příloha č. 2 – Návrh smlouvy (a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť)
— Příloha č. 3 – čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o nezávislém zpracování nabídky.

 

16. Zadavatel si vyhrazuje právo

— zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy bez udání důvodu; dodavatelům nevzniká vůči zadavateli žádný nárok v souvislosti se zrušením výběrového řízení,
— před výběrem nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované dodavatelem v nabídce,
— vyloučit dodavatele, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené ve výzvě,
— nevracet podanou nabídku,
— neposkytovat informace o dodavatelích, kteří byli vyzvání k podání nabídky,
— vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu a po uzavření smlouvy nesmí dodavatel bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě,
— obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást této výzvy jako příloha č. 2 – Návrh smlouvy, jsou závazným návrhem obchodních podmínek objednatele se zhotovitelem (a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť) a zadavatel připouští jejich změnu, či úpravu pouze po oboustranné dohodě tak, aby byla dána do souladu s platnou právní úpravou
— dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění objednávky. Dodavateli rovněž nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v tomto výběrovém řízení.

 

17. Datum a podpis výzvy osobou oprávněnou jednat za zadavatele

V Praze dne 15. 4. 2020

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

soubory ke stažení:

Výzva k podání nabídek_MHMP
Příloha č. 1 výzvy – Specifikace předmětu koupě díla a rozpočet – aktualizace 4. 5. 2020
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 1. část VZ – nábytek
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 2. část VZ – přístrojové vybavení
Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy 3. část VZ – stavební úpravy
Příloha č. 3 výzvy – čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o nezávislém zpracování nabídky
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 – 20. 4. 2020
Příloha č. 1 – Fotografie a výkresy chemické laboratoře – 20. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 – 21. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 – 30. 4. 2020
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 – 4. 5. 2020