výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2022/23

 

 

01 propagační grafika *)

02 knižní grafika

03 fotografická tvorba a média

04 grafická produkce a vydavatelství

06 restaurování papíru a pergamenu

 

*) výsledky před konáním náhradního termínu 29. června 2022

 

Přijatí uchazeči jsou povinni nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání uhradit školné ve výši 2 500 Kč převodem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu uchazeč*ka školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole odstoupil*a.

 

 

Radek Blahák
ředitel školy