přijímací řízení na VOŠG —
grafický design a realizace tiskovin

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

přijímací řízení

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky dne 22. až 24. 6. 2021
v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Fotografická tvorba a média (12)
Tisková produkce (10)
Mediální produkce (10)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (8)

 

přijímací podmínky

 

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči výhradně elektronicky prostřednictvím PDF formuláře vyplněného v Acrobat Readeru a zaslaného v podobě přílohy mailu na adresu prijimacky@hellichovka.cz, a to nejpozději do 31. května 2021. Formulář přihlášky ke studiu je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří splní podmínky pro přijetí a prokážou vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy a zdravotní způsobilost. Schopnosti, vědomosti a zájmy ke vzdělávání v daném zaměření vzdělávacího programu jsou prověřovány při přijímací zkoušce. Splnění podmínky ukončeného středního vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost musí přijatý uchazeč prokázat doložením ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce a potvrzením lékaře nejpozději při zápisu ke vzdělávání.

 

B. Přijímací zkouška je v zaměřeních Tisková produkce, Mediální produkceRestaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu jednodenní. V zaměřeních Propagační grafika, Knižní grafikaFotografická tvorba a média je zkouška dvoudenní postupná a vylučovací — v prvním kole jsou hodnoceny domácí práce a tři výtvarné úkoly zadané u přijímací zkoušky. Kritériem pro úspěšný postup do druhého kola je v těchto zaměřeních dosažení stanoveného součtu počtu bodů za části přijímací zkoušky prvního kola.

 

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Propagační grafikaKnižní grafika tvoří:
01/ tři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
02/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a grafické úpravy tiskovin v kontextu technologie zpracování tiskovin (vhodné je absolvování jednodenního kurzu polygrafického základu — v rozsahu 5 hodin v termínu 16. června 2021). Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací pro zaměření Propagační grafikaKnižní grafika:
soubor by měl obsahovat minimálně dvacet prací — kresby, malby, grafické listy (příliš velké formáty nebo trojrozměrné práce v reprodukcích); plakáty, loga, návrhy knih, časopisů, jiných tiskovin, návrhy abeced, webových stránek, piktogramů apod. Možné jsou i ukázky videa nebo animace (předložené na vhodném záznamovém médiu, flash disk, CD nebo DVD). K posouzení budou přijímány originály, reprodukce nebo vytisknuté práce.

Pro zaměření Knižní grafika by soubor domácích prací měl obsahovat zejména grafické úpravy knih, ilustrace, kresby a grafické listy. Pro zaměření Propagační grafika by soubor domácích prací měl obsahovat především ukázky grafického designu, písma apod.

 

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Fotografická tvorba a média tvoří:
01/ tři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
02/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a rovněž vědomosti z oborově technologického základu (vhodné je absolvování jednodenního kurzu polygrafického základu —
v rozsahu 5 hodin v termínu 16. června 2021). Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací pro zaměření Fotografická tvorba a média:
01/ 1 až 3 výstavní soubory volných fotografií obsahující max. 10 fotografií v souboru,
02/ povinné zadání — požadovaný počet fotografií na zadané téma —
a) „Princip kontrastu“ — vzájemné postavení dvou nebo více dostatečně rozdílných kvantit téže kvality — soubor max. 5 fotografií
b) místo a jeho okolí: „Místo, kde žiji“ — soubor max. 10 fotografií
03/ 5 výtvarných nebo užitých prací (klasická nebo počítačová grafika, reklamní návrhy, kresby či jiné výtvarné práce).

E. Přijímací zkoušku pro zaměření Tisková produkceMediální produkce tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

F. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
01/ dvě výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
02/ test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2—4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i flash disk/CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

U zaměření, ve kterých jsou v rámci přijímací zkoušky požadovány domácí práce, je uchazeč povinen předložit domácí práce nejpozději do 18. 6. 2021 do 12 hodin v kanceláři školy. Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením, rokem narození uchazeče a zvoleným studijním zaměřením. Ve stejném pořadí je nutné odevzdat domácí práce pro potřeby archivace v digitální podobě nahráním do přidělené složky SharePoint, návod bude zaslán v pozvánce k přijímací zkoušce. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

 

kritéria hodnocení

 

A. Zaměření Propagační grafikaKnižní grafikaFotografická tvorba a média:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (45 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. třetí výtvarná úloha (45 bodů)
5. kulturně-historický test s otázkami typografického a polygrafického základu (30 bodů)
6. individuální pohovor (45 bodů)
celkem 255 bodů

 

B. Zaměření Mediální produkce a Mediální produkce:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (45 bodů)
celkem 75 bodů

 

C. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (45 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5. individuální pohovor (45 bodů)
celkem 210 bodů

 

D. Zaměření Mediální produkce není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

E. V zaměření Propagační grafika, Knižní grafikaFotografická tvorba a média postupuje do dalšího kola ten uchazeč, který dosáhl minimální bodové hranice stanovené přijímací komisí.

F. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

G. V žádné části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

H. Domácí práce v zaměření Propagační grafika, Knižní grafikaFotografická tvorba a médiaRestaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu, odevzdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

I. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

J. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy.

K. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na úterý 29. června 2021 po předchozí telefonické domluvě.

L. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:
a) uchazeče, který dosáhl vyššího počtu bodů ve výtvarných úkolech (v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu, Knižní grafika, Propagační grafika a Fotografická tvorba a média),
b) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

 

V Praze dne 31. března 2021

Radek Blahák
ředitel školy

 

konzultace pro uchazeče o studium
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické