provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

přijímací řízení na VOŠG —
grafický design a realizace tiskovin

 

přihláška ke studiu

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

přijímací řízení

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky dne 17. 6. 2020
v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Mediální produkce (15)

 

přijímací podmínky

 

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají (zasílají) uchazeči na adresu školy, a to nejpozději do 31. května 2020. Škola má vlastní formulář přihlášky, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně strukturovaného životopisu, potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, a dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení za první pololetí posledního ročníku vzdělávání ve střední škole. Potvrzenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu lze dodat dodatečně.

 

B. Zkouška je ve všech zaměřeních jednodenní. V zaměřeních Propagační grafika Knižní grafika je zkouška postupná a vylučovací — v prvním kole jsou hodnoceny domácí práce a jeden výtvarný úkol zadaný u přijímací zkoušky. Kritériem pro úspěšný postup do druhého kola je v zaměřeních Propagační grafika a Knižní grafika dosažení stanoveného součtu počtu bodů za části přijímací zkoušky prvního kola. Druhé kolo je tvořeno typografickým a kulturně-historickým testem a individuálním pohovorem s uchazeči, kteří do druhého kola postoupili.

Součástí přijímacího řízení je hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, a to hodnocením průměru prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku střední školy, tj. v prvním pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

 

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Propagační grafika Knižní grafika tvoří:
01/ domácí práce,
02/ jedna výtvarná úloha, jíž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
03/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a grafické úpravy tiskovin v kontextu technologie zpracování tiskovin. Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy,
04/ individuální pohovor s uchazečem.

Skladba domácích prací pro zaměření Propagační grafika a Knižní grafika
soubor by měl obsahovat minimálně dvacet prací – např. kresby, malby, grafické listy (příliš velké formáty nebo trojrozměrné práce v reprodukcích); plakáty, loga, návrhy knih, časopisů, jiných tiskovin, návrhy abeced, webových stránek, piktogramů apod. Možné jsou i ukázky videa nebo animace (předložené na vhodném záznamovém médiu, flash disk, CD nebo DVD). K posouzení budou přijímány originály, reprodukce nebo vytisknuté práce.

Pro zaměření Knižní grafika by soubor domácích prací měl obsahovat zejména grafické úpravy knih, ilustrace, kresby a grafické listy. Pro zaměření Propagační grafika by soubor domácích prací měl obsahovat především ukázky grafického designu, písma apod.

U těchto zaměření Propagační grafika a Knižní grafika, ve kterých jsou v rámci přijímací zkoušky požadovány domácí práce, je uchazeč povinen tyto práce do školy osobně doložit nebo zaslat tak, aby byly k dispozici nejpozději do 15. 6. 2020 do 12 hodin. Soubory domácích prací uchazečů pro všechna výtvarná zaměření musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu pro potřeby archivace (uchazečům se záznamové médium s digitalizovanými domácími pracemi nevrací). Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

 

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Mediální produkce tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

 

kritéria hodnocení

 

A. Zaměření Propagační grafikaKnižní grafika:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (60 bodů)
2. výtvarná úloha (45 bodů)
3. kulturně-historický test s otázkami typografického a polygrafického základu (30 bodů)
4. individuální pohovor (30 bodů)
5. hodnocení průměru prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku střední školy, tj. v prvním pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, případně nástavbového studia (30 bodů)
celkem 195 bodů

 

B. Zaměření Mediální produkce:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (40 bodů)
3. hodnocení průměru prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku střední školy, tj. v prvním pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, případně nástavbového studia (30 bodů)
celkem 100 bodů

 

C. Zaměření Mediální produkce není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

 

D. V zaměření Propagační grafikaKnižní grafika postupuje do dalšího kola přijímací zkoušky ten uchazeč, který dosáhl minimální bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

E. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

F. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

 

G. Domácí práce v zaměření Propagační grafikaKnižní grafika, odevzdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

 

H. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo nostrifikaci lze doložit dodatečně.

 

I. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy.

 

J. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na pátek 19. června 2020 po předchozí telefonické domluvě.

 

K. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:
a) uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech (v zaměření Knižní grafika a Propagační grafika),
b) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

 

V Praze dne 30. března 2020

Radek Blahák
ředitel školy

 

přihláška ke studiu

 

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021