3. kolo přijímacího řízení ke studiu na SPŠG v oboru Polygrafie


Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické,
Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdá­vání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 2 pro denní formu vzdělávání
3. kolo přijímacího řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie
Kritéria hodnocení:
Uchazeč bude přijat na základě dosaženého průměru známek ze všech povinných vyučovacích předmětů
a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Při dosažení shodného výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno
ve prospěch:
1. mladšího uchazeče (přicházejícího přímo ze základního stupně vzdělávání) před uchazečem starším (vzdělávajícího se ve středním stupni vzdělávání či s ukončeným středním stupněm vzdělávání),
2. uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutě­ží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydá­no).
Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku, ale budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ až do naplnění kapacity přijímaných žáků, tj. celkového počtu 30 žáků.
Ve 3. kole přijímacího řízení mohou být přijati jen ti uchazeči, jejichž celkový průměr za obě klasifikační období nepře­sáhne 2,30.
V Praze dne 17. června 2013
PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy