přijímací řízení do výtvarných oborů střední školy
pro školní rok 2018/19

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

 

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení, je u oborů Užitá fotografie a média a Grafický design dvoudenní, u oboru Konzervátorství a restaurátorství jednodenní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 5. a 8. ledna 2018
2. termín talentové zkoušky: 10. a 11. ledna 2018

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /11/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média /11/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design obalů /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

 

Maximální počet přijímaných žáků do oborů vzdělání 82-41-M/05 Grafický design v jednotlivých školních vzdělávacích programech (ŠVP), tj. v celkovém počtu 30 žáků, je platný za předpokladu provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru (u oboru Grafický design i příslušného ŠVP) podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročníky gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat do kan­celáře školy v prvním termínu talentových zkoušek nejpozději do 3. 1. 2018 do 14 hod, ve druhém ter­mínu talentových zkoušek nejpozději do 8. 1. 2018 do 14 hod. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD nebo DVD) pro potřeby archivace. Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání. Ve stejném pořadí je nutné mít domácí práce vypálené na CD nebo DVD ve for­mátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 dpi. Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talen­tové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole.

 

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média:

–   2 soubory fotografií s volnou tématikou (min. formát 18×24 cm) obsahující maximálně 10 fotografií (celkový minimální počet 15 fotografií),
–   povinné zadání:
a) 3 fotografie na téma „Zátiší“,
b) 3 fotografie na téma „Židle“,
c) 3 fotografie na téma „Člověk“,
–   výtvarné práce (minimálně 5 prací), např. věcná kresba, malba, koláž, grafické práce.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro všechny ŠVP (Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií):

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
–   kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.
–   malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.
–   grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly) apod.
Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:

–   18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
–   2 kopie historického ornamentu nebo iniciály

 

kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací

b) bodové hodnocení

 

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média a 82-41-M/05 Grafický design

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupuje prvních 20 uchazečů dle dosaženého počtu bodů (minimálně však alespoň 65 bodů)  v každém jednotlivém školním vzdělávacím programu (Užitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií).
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /45/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

zkouška je jednodenní
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /45/
celkem 240 bodů

 

c) V hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor).

d) V žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku.

e) Uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně.

f) Úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

01/ Výsledků talentové zkoušky.

02/ Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků,
ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku,
a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání.

03/ Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 30 bodů, celkově 60 bodů. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 345 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 300 bodů).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 36, odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání seznámit se s výsledky talentové zkoušky. Termín je stanoven na pátek 12. ledna 2018 po předchozí telefonické domluvě od 8 do 14 hodin. S výsledky své práce se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může seznámit v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření je stanoven na pondělí 15. ledna 2018.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 5. ledna 2018 (1. termín), 10. ledna 2018 (2. termín) nebo 12. ledna 2018 (náhradní termín).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2018. O výsledku talentové zkoušky bude podána informace do 20. ledna 2018.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží po tuto dobu v souladu s odst. 3 § 23 zákona 500/2004, správního řádu, v platném znění, u provozovatele poštovních služeb. Pokud ve lhůtě 10 dnů nebyla písemnost převzata a dle odst. 2 § 24 uvedeného zákona nebyl adresátem prokázán vážný důvod, díky kterému nemohl písemnost v této lhůtě převzít, je dle odst. 1 § 24 správního řádu písemnost považována za doručenou.

 

V Praze dne 30. října 2017

Ing. Radek Blahák
ředitel školy

 

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií fotografie a média / restaurování papíru a muzejních předmětů

 

konzultace ve školním roce 2017/2018