přijímací řízení do uměleckých oborů střední školy pro školní rok 2023/24

 

Přijímací řízení do oborů vzdělání střední školy s talentovou zkouškou — skupina oborů 82 Umění a užité umění

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení. U oborů Užitá fotografie a média a Grafický design je dvoudenní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 4. a 5. ledna 2023
2. termín talentové zkoušky: 9. a 10. ledna 2023

U oboru Konzervátorství a restaurátorství je talentová zkouška jednodenní:

1. termín talentové zkoušky: 5. ledna 2023
2. termín talentové zkoušky: 10. ledna 2023

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /12/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie /12/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru /u oboru Grafický design i příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP)/ podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 30. listopadu 2022.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročník gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat ve fyzické podobě do kanceláře školy nejpozději pro první termín talentové zkoušky do 2. 1. 2023 a pro druhý termín talentové zkoušky do 5. 1. 2023, a to v rámci úředních hodin. Odevzdání domácích prací po stanoveném termínu nebude akceptováno. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce, kterou žáci a uchazeči obdrží do 19. 12. 2022. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talentové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání.

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média — ŠVP Výtvarná fotografie:

— dva soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 18×24 cm). Každý soubor musí obsahovat minimálně 8 fotografií,
— fotografie na povinné téma — celkem 8 fotografií
a) zadání 1 —„Okno“ výtvarné pojetí tématu (3 fotografie),
b) zadání 2 —„Sousedství“ Lidé kolem nás — subjektivní pojetí tématu (5 fotografií),
— výtvarné práce — minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro ŠVP Design tiskovin a Design digitálních médií:

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20—30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.,
— malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.,
— grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly, návrhy ikon/piktogramů, případně značek) apod.

Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů:

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— studijní kresby podle přírody (zátiší, věcné studie, figurální motivy) apod.,
— návrhy na obaly určené pro konkrétní produkty, jiná plastická tvorba (např. origami, vlastní objekty apod.),
— barevné studie (malby, ilustrace),
— grafické návrhy, ve kterých je patrná práce s písmem (plakát, pozvánka apod.), uchazeči mohou doložit i grafiky (linoryty, suché jehly…) apod.,

Prostorové objekty a snadno rozbitné práce předložte pouze na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:

— 18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
— 2 kopie historického ornamentu nebo iniciály 

Kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací
b) bodové hodnocení

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média — Výtvarná fotografie
a 82-41-M/05 Grafický design —Design tiskovinDesign objektů a obalůDesign digitálních médií

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise pro každý školní vzdělávací program zvlášť (Výtvarná fotografie, Design tiskovin, Design objektů a obalů, Design digitálních médií).

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:

1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
6. individuální pohovor /60/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Zkouška je jednodenní.

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /60/
celkem 240 bodů

c) v hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (navýšení časové dotace),

d) v žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku. Pokud uchazeč nedodá domácí práce v termínu stanoveném v pozvánce, bude za domácí práce hodnocen 0 body,

e) uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně,

f) úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

1. výsledků talentové zkoušky,

2. prospěchu uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání,

3. při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech.

Prospěch uchazeče je hodnocen za dvě výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 45 bodů, přičemž v přijímacím řízení není započteno hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 330 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 285 bodů).

Cizinci s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, konají talentovou zkoušku v češtině, přičemž jim bude na základě Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 27. 10. 2022 prodloužen časový limit pro vykonání písemného testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení. A to po předchozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je stanoven na úterý 1. února 2023.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 4. ledna 2023 (1. termín), 9. ledna 2023 (2. termín).

Sdělení o výsledku talentové zkoušky bude zletilému uchazeči či zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zasláno do 20. ledna 2023.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněno a zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2023. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží po tuto dobu v souladu s odst. 3 § 23 zákona 500/2004, správního řádu, v platném znění, u provozovatele poštovních služeb. Pokud ve lhůtě 10 dnů nebyla písemnost převzata a dle odst. 2 § 24 uvedeného zákona nebyl adresátem prokázán vážný důvod, díky kterému nemohl písemnost v této lhůtě převzít, je dle odst. 1 § 24 správního řádu písemnost považována za doručenou.

 

V Praze dne 24. října 2022

Radek Blahák
ředitel školy